Nu juist tussen klager en bedrijf uitgebreid is gesproken over de tarieven, had het bedrijf actief moeten controleren of uitgangspunt in overeenstemming was met werkelijkheid.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83150

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aansluiting op elektriciteit.

Standpunt van de klager

Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens de telefonische aanmelding als nieuwe klant heeft een medewerker van het bedrijf mijn maandbedrag berekend. Hierbij staat op het voorschotoverzicht duidelijk een bedrag voor netwerkkosten berekend die, naar nu blijkt, meer dan de helft te laag is berekend per maand.
Naar dat ik de jaarrekening ontving, bleek dat de netwerkkosten vaste kosten per jaar zijn.
Aangezien deze tijdens mijn aanmelding veel te laag zijn berekend, kreeg ik een hoge naheffing welke grotendeels bestond uit de te weinig in rekening gebrachte netwerkkosten.
Het bedrijf schuift de verantwoordelijkheid hierover af op mij, omdat zij bij een wijzigingsbeding (twee weken na aanmelding) een tariefoverzicht gestuurd hebben waaronder aan heel klein de jaarlijkse netwerkkosten vermeld staan de netwerkkosten bleken zo hoog te zijn, omdat ik een te grote aansluiting had. De meter is intussen vervangen. De netwerkkosten dienen met terugwerkende kracht berekend te worden aan de hand van de aansluiting die ik op dit moment heb (3x25A).

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij betreuren de gang van zaken, met name dat het vastgestelde voorschot niet voldoende is geweest in verband met de waarde van de aansluiting destijds gingen wij er zonder meer van uit dat de netwerkkosten berekend konden worden op een aansluiting van 3x25A en dat, als een zwaardere aansluiting ter plaatse aanwezig was, deed door de aanmelder wel vermeld zou worden.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het voorschotbedrag aan te laten passen.
De klant had zich kunnen vergewissen van de aansluit waarde en de consequenties daarvan in verband met het vastrecht dat de netbeheerder in rekening brengt. De klant had ook tussentijds kunnen informeren of het voorschotbedrag voldoende is, zodat het voorschot verhoogd kan worden. Wij verzoeken de klacht tegen het bedrijf af te wijzen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat door de acceptatie door klager van de tarieven, deze tussen partijen gelden. Dat de netwerkkosten in kleine letters zijn vermeld, doet hieraan niet af. Wel is de commissie van mening dat het bedrijf zich niet kan verschuilen achter de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Het is de klant die in het aanmeld gesprek actief door het bedrijf op het verkeerde been is gezet door haar voor te spiegelen dat het voorschotbedrag veel lager zou kunnen uitkomen dan hetgeen de vorige huurder betaalde.
Juist omdat in dat gesprek zo uitgebreid over tarieven is gesproken, had het op de weg van het bedrijf gelegen om actief te controleren of het door het bedrijf gehanteerde uitgangspunt met betrekking tot de aansluitingswaarde in overeenstemming was met de werkelijkheid.
Nu het bedrijf dit heeft nagelaten, komt aan klager een vergoeding toe, welke de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het bedrijf betaalt aan de klager een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 181,50 aan de klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor Beroep en Bedrijf op 24 maart 2014.