Offerte niet aangevraagd via de website van de goedkoopstenotaris.nl. Notaris had duidelijker moeten zijn over tarieven maar consument moet dan toch betalen tegen uurtarief

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117730

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de notaris alsmede de kwaliteit van de dienstverlening.
 
Standpunt van de cliënte

Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt. De cliënte heeft zich tot de notaris gewend met het verzoek tot het opstellen van de koopovereenkomst en de akte van levering betreffende het appartement aan [ straatnaam en plaats]. Een aantal dagen later heeft de heer [achternaam en functie], telefonisch contact met haar opgenomen en heeft vervolgens de notaris de zaak in behandeling genomen.

De cliënte is uiteindelijk niet tevreden met de dienstverlening en licht dat als volgt toe. In het eerste concept van de koopovereenkomst stonden veel storende fouten. Dit heeft ertoe geleid dat het concept vijf maal heen en weer gestuurd moest worden. Voor het tekenen van de koopovereenkomst kon de notaris vervolgens geen tijd vrij maken; dit diende uiteindelijk op het kantoor van de verkopende makelaar [ in plaats] plaats te vinden. Daar werd weer een fout ontdekt in de overeenkomst, ditmaal door de verkopende makelaar, waardoor de cliënte een week later wederom naar [plaats] diende te reizen om te tekenen.

De vervolgens gestuurde declaratie van de notaris is te hoog. Op de website degoedkoopstenotaris.nl geeft de notaris aan voor een koopovereenkomst een bedrag van € 393,25 te rekenen en voor een akte van levering een bedrag van € 644,49, derhalve totaal een bedrag van € 1.037,74. Het door de notaris gedeclareerde bedrag is € 2.173,93. De notaris houdt zich dus niet aan de tarieven die op de website van degoedkoopstenotaris.nl staan genoemd. Los daarvan is tijd doorberekend die door medewerkers van de notaris zijn besteed aan het corrigeren van de vele eenvoudige missers in de concepten. De tijd die aan deze zaak is besteed, had in een kwart van de tijd verricht kunnen worden indien het werk in één keer correct was uitgevoerd.

Ter zitting is namens de cliënte nog toegelicht dat zij in het eerste contact met de notaris wel heeft gemeld dat zij via de website van degoedkoopstenotaris.nl bij de notaris terecht kwam. Bij het tweede contact, het telefoongesprek met de heer [achternaam], is het tarief niet aan de orde gesteld. Op de website van de notaris ontbreekt een overzicht van de tarieven. De cliënte heeft moeite met het feit dat zij betaalt voor fouten van de notaris; er is immers veel gecommuniceerd over de fouten, maar niet over de impact daarvan op de kosten. Tot slot merkt de cliënte nog op dat de notaris volstrekt afwijzend heeft gereageerd op haar klachten en zij zich dus niet serieus genomen voelt.

De cliënte verlangt – gezien het feit dat zij de declaratie al heeft voldaan – als schadevergoeding terugbetaling van een bedrag van € 1.000,– door de notaris aan haar.

Standpunt van de notaris

Het standpunt van de notaris luidt in hoofdzaak als volgt.

De cliënte heeft bij het eerste telefonische contact niet aangegeven dat zij bij de notaris is gekomen vanwege de website van degoedkoopstenotaris.nl en de daarop vermelde prijzen. De heer[achternaam] heeft in dat telefoongesprek vermeld dat gefactureerd zou worden op basis van het uurtarief van de notaris. Van de zijde van de cliënte zijn daarover geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Op de website van de goedkoopstenotaris.nl staat nadrukkelijk vermeld dat de daar genoemde prijzen slechts gelden in het geval een offerte is aangevraagd via die website. Dat is in het onderhavige geval niet gebeurd.

Het betrof een spoed klus en bovendien één met haken en ogen, gezien onder andere het verhuurbeding. De benodigde informatie voor het opstellen van de koopovereenkomst kwam druppelsgewijs binnen. Daarnaast is veel contact geweest voor het inplannen van een afspraak voor ondertekening van de koopovereenkomst. Gezien de agenda’s van alle betrokkenen is door de notaris voorgesteld de overeenkomst dan maar te tekenen op het kantoor van de makelaar.
Eventuele onjuistheden gebleken ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst – wat die ook geweest mogen zijn – hadden makkelijk afgedaan kunnen worden met een doorhaling en parafering.

Tijdens het passeren van de akte was de cliënte overigens uiterst tevreden. Na het passeren van de akte heeft de cliënte om een urenoverzicht verzocht. Het gefactureerde honorarium is exact conform de gewerkte uren geweest.

Ter zitting heeft de notaris verder nog – in hoofdzaak – het volgende toegelicht. De heer [achternaam] is de enige binnen het notariskantoor die offertes behandelt. Het betrof hier totaal geen standaardzaak. In het eerste telefonische contact heeft hij aangegeven dat het mogelijk was de zaak op basis van het uurtarief te behandelen, waarop de cliënte aangaf dat dat prima was. De hoogte van het uurtarief is daarbij niet ter sprake gekomen. In het geval via de website van degoedkoopstenotaris.nl een offerte was aangevraagd, dan was de cliënte in onderhavige zaak € 49,– hoger uitgekomen.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gesteld overweegt de commissie het volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelend notaris.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht stelt de commissie als niet dan wel onvoldoende weersproken vast dat de cliënte geen offerte heeft aangevraagd via de website van de goedkoopstenotaris.nl, maar rechtstreeks contact heeft opgenomen met de notaris, deze opdracht heeft gegeven de koopovereenkomst en de akte van levering op te stellen en heeft begrepen dat daarvoor kosten in rekening zouden worden gebracht.

De commissie constateert vervolgens dat discussie bestaat over wat nu precies is besproken ter zake van het geldende tarief in het eerste telefonische contact tussen de cliënte en de heer [achternaam]. De notaris heeft gesteld dat hij op dat moment heeft vermeld dat op basis van het uurtarief zou worden gedeclareerd. Nu hij dit echter niet heeft onderbouwd en nu de cliënte dat gemotiveerd heeft weersproken, is dat niet komen vast te staan. Hoewel ook de cliënte expliciet had kunnen vragen naar de hoogte van het door de notaris te hanteren tarief, rust, ook gezien artikel 10 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, de verantwoordelijkheid voor duidelijke tariefafspraken op de notaris. Dit artikel luidt: “De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

Een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris had – juist ter voorkoming van misverstanden over het tarief – in deze duidelijk gecommuniceerd én de afspraken schriftelijk vastgelegd. De thans bestaande onduidelijkheid over het geldende (uur-)tarief had eenvoudig voorkomen kunnen worden door na het telefonische contact een opdrachtbevestiging te sturen onder vermelding van het geldende tarief. De klacht van de cliënte is in zoverre dan ook gegrond.

Dat er voorts fouten worden gemaakt in de concept koopovereenkomst is slordig, maar de fouten zijn niet dusdanig – mede gezien de concept-fase – dat geconcludeerd moet worden dat de notaris niet heeft gehandeld als een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.
Daarbij heeft de commissie in aanmerking genomen dat, naast de 50-50 verdeling tussen de ouders en hun zoon voor de aankoop, die in eerste instantie niet was opgenomen, de cliënte de vermeende fouten onvoldoende heeft geconcretiseerd. Voor wat betreft het extra heen- en weer rijden, de extra tijd en het ongemak hiervan, oordeelt de commissie dat niet is komen vast te staan dat de notaris op dit punt een verwijt te maken valt. De klacht van de cliënte dat de notaris onvoldoende kwaliteit heeft geleverd, is gezien het vorenstaande dan ook ongegrond.

Voor wat betreft de hoogte van de factuur overweegt de commissie als volgt. Uitgangspunt is dat de maatstaf van de goedkoopstenotaris.nl wegvalt, omdat die weg – een offerte aanvragen via die website – niet is bewandeld.

Het door de notaris gefactureerde bedrag voor de koopovereenkomst en de akte van levering komt de commissie voorts niet onredelijk of bovenmatig voor. Van schade door toedoen van de notaris is niet dan wel onvoldoende gebleken. Dit betekent dat het door de cliënte gevorderde bedrag van € 1.000,– zal worden afgewezen. Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht, behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Nu de klacht van de cliënte deels gegrond is, zal de commissie bepalen dat de notaris het door de cliënte betaalde klachtengeld, derhalve een bedrag van € 72,50, dient te vergoeden. Bovendien dient de notaris – overeenkomstig het reglement van de commissie –  de in deze geldende behandelingskosten aan de commissie te voldoen. Doch de commissie vindt aanleiding deze te matigen met 50%.

Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

  • verklaart de klacht gegrond voor zover het betreft het ontbreken van duidelijkheid en communicatie over de in rekening te brengen kosten alsmede het schriftelijke vastleggen daarvan;
  • wijst af de door de cliënte gevorderde schadevergoeding;
  • bepaalt dat de notaris het klachtengeld van € 72,50 aan de cliënte dient te vergoeden;
  • bepaalt dat overeenkomstig het reglement van de commissie de notaris aan de commissie 50% van de behandelingskosten is verschuldigd;
  • wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, bestaande uit mr. N. Schaar, voorzitter,
mr. G. Herwig en drs. P. C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 14 november 2018 in aanwezigheid van mr. B.J. van Gent, secretaris.