Omvang van de levering geschiedt middels een watermeter; aan de juistheid van de metergegevens behoeft in dit geval niet te worden getwijfeld.

  • Home >>
  • Water Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water Zakelijk    Categorie: Verbruik    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120136

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarafrekening water 2017.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene

Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

In 2017 zouden wij acht keer ons normale jaarverbruik verbruikt hebben. Wij hebben daarover ge-klaagd, maar het bedrijf kon er niets aan doen. Ook nu wij in 2018 weer ons normale verbruik hebben gehad, blijft het bedrijf erbij dat zij niets kunnen doen. Voor ons is het onverklaarbaar dat we in een jaar 4297 liter water hebben gebruikt in plaats van de normale 500 à 600. Het bedrijf zegt dat alles wat er na de meter gebeurt voor ons is. Wij verlangen dat we het normale verbruik van 2017 betalen en dat de rest teruggestort wordt.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit artikel 10 van de toepasselijke algemene voorwaarden blijkt dat indien het vaststellen van de
omvang van de levering geschiedt middels een watermeter, die hiermee verkregen gegevens bindend zijn. Uitzonderingen zijn indien de watermeter niet juist zou hebben gefunctioneerd of indien bij het opnemen of verwerken van de meterstand een fout is gemaakt. Duidelijk is dat geen van deze twee redenen zich heeft voorgedaan. De meterstand is door de verbruiker/aangeslotene zelf meermaals opgenomen en gecontroleerd. De door de klant opgegeven meterstanden zijn ook voor de betwiste periode-afrekening gebruikt. Verder blijkt uit de meterstand voor de afrekening voor 2018 dat het verbruik weer genormaliseerd is. Er moet een andere omstandigheid zijn geweest die het hogere
verbruik in de periode 2016-2017 heeft veroorzaakt. Dat is dan echter wel een omstandigheid in de binneninstallatie van de verbruiker/aangeslotene, waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Dit zijn
omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van [naam bedrijf] vallen. De verbrui-ker/aangeslotene komt niet in aanmerking voor de coulanceregeling lekvergoeding, omdat hij geen particuliere klant is die het drinkwater alleen huishoudelijk gebruikt. Het geregistreerde verbruik is  weliswaar afwijkend geweest, maar geenszins onmogelijk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van het bedrijf. Aan de juistheid van de metergegevens behoeft niet te worden getwijfeld en de commissie heeft meermalen uitgemaakt dat deze metergegevens bindend zijn. Het is noch aan het bedrijf noch aan de commissie om een verklaring te geven voor het hoge aan de verbrui-ker/aangeslotene in rekening gebrachte waterverbruik. De commissie twijfelt er echter niet aan dat het in rekening gebrachte water wel degelijk door de verbruiker/aangeslotene is gebruikt. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de verbruiker/aangeslotene verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water Zakelijk, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. A.G. Vermaat en A.F. Kolkman, leden, op 21 januari 2019.