Ondanks herhaalde reparatieverzoeken functioneert het remsysteem onvoldoende. Dat is een ernstig veiligheidsgebrek.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118655

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe fiets van het merk [naam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 2.676,98.

De overeenkomst is omstreeks 2 september 2017 uitgevoerd.

De consument heeft op 6 november 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De door de ondernemer geleverde fiets is van zeer slechte kwaliteit. De opgetreden gebreken zijn niet dan wel slecht hersteld. De ondernemer belooft veel, maar komt zijn beloftes niet na. De fiets is inmiddels al 8 maal gerepareerd, maar de klachten zijn niet verholpen.

Het betreft de volgende klachten:

– Remmen: de remdruk viel plotseling weg;
– Gebroken spaken;
– Zadelpen kapot;
– Lamp zat los en werkte niet;
– Spatlap;
– Kapje slot verdwenen
– Accu leverde verminderd vermogen;
– Vocht in display
– Rubber dopje uit frame gevallen;
– Speling stuurpen.

Bij het ophalen van de fiets bleek dat niet alle reparaties waren uitgevoerd. De ondernemer heeft aan de consument een bericht gestuurd dat het remsysteem was vervangen. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Slechts de remblokken waren vervangen.

De ondernemer houdt zich niet aan de afspraken. De fiets blijft gebrekkig en om die reden wenst de consument de koop te ontbinden en tevens vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Deze bestaan uit de kosten van het huren van een vervangende fiets ten bedrage van € 337,50; kosten buskaart € 150,–; reiskosten € 50,– en telefoonkosten € 15,–.

In een reactie op het deskundigenrapport stelt de consument onder meer het volgende:

Er wordt helaas niet gesproken over de eerdere klachten, zoals de slijtage van het remsysteem. Na remblokken zijn na enkele weken al versleten en het wegvallen van de remdruk leidt tot een levensgevaarlijke situatie voor de berijder. De gebroken spaken zijn niet het gevolg van de wijze van berijden, maar een gevolg van de slechte kwaliteit.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft de ondernemer meerdere keren de kans geboden om tot herstel over te gaan. Dat is niet gebeurd. Op enig moment heeft de consument om een nieuwe fiets gevraagd. De ondernemer gaf toen aan dat de consument mocht kiezen tussen geld terug of een nieuwe fiets. Dat aanbod werd later weer teruggedraaid. De consument heeft de fiets 2 maal naar de winkel in Amsterdam gebracht. Ook heeft de consument de fiets meerdere malen bij servicepunten van de ondernemer in zijn omgeving gebracht. De ondernemer gaf maar beperkt toestemming tot herstel aan zijn servicepartners. Er is volgens de consument ongeveer 10.000 km met de fiets gereden. Gelet op de vele gebreken heeft de (zoon van de) consument niet steeds gebruik van de fiets kunnen maken. Het falen van de remmen heeft tot zeer onveilige situaties geleid. De zoon van de consument heeft gevaar gelopen.

De consument blijft erbij dat de koopovereenkomst moet worden ontbonden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De fiets is gekocht met een servicepakket dat recht geeft op 3 jaar extra garantie op het frame en op de eerste 2 onderhoudsbeurten. De consument heeft zich niet gehouden aan het advies van de ondernemer om na 500 km een eerste onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Het tijdig uitvoeren van onderhoud is essentieel voor het gebruik van de fiets. De meeste klachten van de consument zijn het gevolg van het niet tijdig uitvoeren van onderhoud.

De ondernemer is niet tekort geschoten in zijn verplichtingen jegens de consument. De reparaties zijn steeds adequaat en kosteloos uitgevoerd. Er is zijn geen structurele problemen met de fiets. Alle vermeende gebreken zijn toe te rekenen aan de consument zelf door het niet tijdig laten uitvoeren van onderhoud.

De ondernemer heeft aangeboden om de fiets bij de consument op te halen. Dit aanbod is door de consument van de hand gewezen, zoals ook blijkt uit de door de consument overgelegde stukken. Aldus heeft de ondernemer niet kunnen constateren of de fiets daadwerkelijk gebrekkig was.

De fiets is niet 13 maal, maar 8 maal door de consument ter reparatie aangeboden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer blijft bij zijn verweer. Als de remdruk zou wegvallen zou de achterrem het nog steeds moeten doen. De ondernemer is wel bereid om het remsysteem alsnog kosteloos te vervangen. Uit het onderzoek van de deskundige blijkt niet dat de remmen inwendig zijn onderzocht, mogelijk is sprake van lekkage.

De ondernemer wil niet meewerken aan de ontbinding van de koopovereenkomst. De fiets kan niet meer als nieuw worden verkocht en is niets meer waard.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Korte omschrijving van de klacht(en):

– Speling stuurpen
– Zadel vaak los op zadelpen
– Vocht in display
– Voorlamp los
– Voorlamp brandt niet altijd
– Doorvoerrubber stroomkabel voorlamp gaat uit framebuis
– Jasbeschermers los en gebroken
– Geen remdruk
– Spaken achterwiel los/geknapt

Vaktechnisch oordeel
– Speling stuurpen is aanwezig. Feitelijk geen echte speling, bij kracht zetten op het stuur maakt het
  materiaal een “krakend” geluid, dat is inherent aan een verstelbaar stuur.
– Zadel zit niet los op zadelpen.
– Geen vocht aangetroffen in display.
– Voorlamp zit los.
– Voorlamp brandt niet.
– Doorvoerrubber stroomkabel voorlamp ligt los.
– Jasbeschermers zijn gebroken en stukken missen, tevens zitten de jasbeschermers los.
– Er is onvoldoende tot geen remdruk op het remsysteem.
– Drie afgebroken spaken in het achterwiel, de achtervelg slingert. Oorzaak niet vast te stellen, kan
  inherent zijn aan het gebruik van de fiets (zware belasting, stoepen oprijden o.i.d.)

Herstel
Herstel is technisch wel en niet mogelijk.

Onderstaande gebreken zijn wel te herstellen:
– Voorlamp los: lamp vastzetten.
– Voorlamp brandt niet altijd; kabel koplamp en of koplamp vernieuwen.
– Doorvoerrubber stroomkabel voorlamp gaat uit framebuis: doorvoerrubber vernieuwen.
– Jasbeschermers los en gebroken: Jasbeschermers vernieuwen.
– Geen remdruk: remsysteem vernieuwen.

Herstel is niet mogelijk ten aanzien van de volgende punten:
– Speling stuurpen: betreft materiaal eigenschap.
– Spaken achterwiel los/geknapt en velg slingert. Velg zal vernieuwd moeten worden.

 De herstelkosten bedragen:
– Stroomkabel met doorvoerrubber en koplamp vernieuwen                €    65,00
– Jasbeschermers vernieuwen                                                          €    35,00
– Remsysteem vernieuwen                                                              €   450.00
– Velg vervangen / vlechten              €    95,00
Bedragen incl. BTW en arbeid.   

Toelichting
Alle gebreken die de eigenaar van de fiets heeft benoemd, zijn geïnspecteerd.
Niet alle gebreken die de eigenaar aanvoerde waren aanwezig.
Het remsysteem behoort niet zijn werkdruk te verliezen. Niet duidelijk is wat de oorzaak is,
maar ontluchten is volgens de deskundige geen optie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument klaagt in dit geschil over diverse gebreken van de door hem bij de ondernemer gekochte fiets en wenst ontbinding van de koopovereenkomst.

De commissie zal dit verzoek honoreren en de koopovereenkomst ontbinding en daarbij een gebruiksvergoeding vaststellen.

Uit het dossier blijkt dat de consument vele malen heeft geklaagd en dat het functioneren van het remsysteem daarbij een belangrijke rol speelt. Het gewraakte remsysteem is door de ondernemer niet vervangen terwijl dit wel was toegezegd, maar slechts in beperkte en niet duurzaam hersteld. Dit blijkt ook uit de rapportage van de deskundige. Al met al kan dan ook niet gezegd worden dat de reparaties deugdelijk zijn uitgevoerd en niet sprake is van structurele gebreken, zoals door de ondernemer – ten onrechte – wordt gesteld.

De consument heeft de fiets na de aankoop tenminste 8 maal ter reparatie aangeboden, hetgeen de commissie, als ongebruikelijk vaak aanmerkt. Daarbij kan ook sprake zijn geweest van nalatig onderhoud nu vaststaat dat de fiets zeer intensief werd gebruikt en daarmee in een betrekkelijk korte periode meer dan 10.000 km mee is gereden.

Nu van een herhaald reparatieverzoek is gebleken en ook vaststaat dat de reparatie van het remsysteem niet volledig en adequaat is uitgevoerd kan de consument naar het oordeel van de commissie aanspraak maken op ontbinding van de koopovereenkomst. Het niet dan wel onvoldoende functioneren van het remsysteem is een ernstig veiligheidsgebrek dat de ontbinding rechtvaardigt.

Voor wat betreft de door de consument te betalen gebruiksvergoeding weegt de commissie mee dat de consument de fiets zeer intensief heeft gebruikt. Zij het niet probleemloos. Bij het vaststellen van dit bedrag laat de commissie ten gunste van de consument meewegen dat de consument de fiets niet steeds heeft kunnen gebruiken en aldus sprake is geweest van verminderd rijgenot.

Naar billijkheid is de commissie van oordeel dat de ondernemer tegenover de teruglevering van de fiets gehouden is daartegenover een bedrag van € 1.700,– aan de consument te voldoen. Nu de fiets zich bevindt bij de consument ligt het op de weg van de ondernemer om de fiets bij de consument op te halen. De commissie wijst daartoe op artikel 6:41 onder a BW.

De commissie acht geen termen aanwezig voor de door de consument verlangde (aanvullende) schadevergoeding nu de gepretendeerde schade niet is gespecificeerd en bij het bepalen van de gebruiksvergoeding met verminderd genot rekening is gehouden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

De koopovereenkomst van 1 september 2017 (factuurdatum) van partijen, wordt ontbonden verklaard.

Dit brengt mee dat de consument de fiets aan de ondernemer dient terug te leveren, met alle daarbij behorende toebehoren. De ondernemer voldoet bij de ontvangst van de fiets een bedrag van               € 1.700,– aan de consument. Daartoe dient de ondernemer de fiets bij de consument op te halen.

Een en ander dient te geschieden binnen één maand na de datum van verzending van dit bindend advies.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde is geschied, vervallen de ongedaanmakingsverbintenissen en betaalt de ondernemer, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist een bedrag van € 2.000,– aan de consument. De consument blijft dan eigenaar van de fiets en zal vrij zijn daarover te beschikken op een wijze die hem goeddunkt.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het Reglement van de commissie een bedrag van        € 77,50 ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het Reglement van de commissie wordt aan de ondernemer een bedrag ter zake van de behandelingskosten in rekening gebracht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit
mr. F.C. Schirmeister, voorzitter,
mr. P.B. Vos en P.G. Nieuwenhuijse, leden, op 29 januari 2019.