Ondanks weerswaarschuwing heeft consument het risico genomen de macht over de drone te verliezen. Voor rekening van consument dat drone verloren is gegaan nu signaal zwak was.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119262

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij verbond de ondernemer zich om een [naam van de drone] Drone (hierna: de drone) aan de consument te leveren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.149,–. De levering vond plaats op of omstreeks 3 januari 2018.

De consument heeft de klacht op of omstreeks 16 januari 2018 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het ter zitting toegelichte standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De op 2 juli 1999 geboren consument is tijdens een schoolreisje op 16 januari 2018 in Engeland met zijn nieuw aangeschafte drone gaan vliegen. Op een gegeven moment vloog de drone weg, waarna het signaal verloren ging, de return-to-home-functie niet meer werkte en de drone verdween. Dat de drone wegvloog, is niet de schuld van de consument en de consument had daar geen invloed op.
Het probleem heeft zich binnen zes maanden na aanschaf gemanifesteerd. Er is sprake van een constructiefout, niet van een gebruikersfout.

De consument verlangt primair: kosteloos een nieuwe drone, subsidiair: 75% korting op de koopprijs van een nieuwe drone.

Standpunt van de ondernemer

Het ter zitting toegelichte standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft zich niet aan de veiligheidsinstructies gehouden. Hoewel de drone daarvoor blijkens de analyse van de fabrikant meermalen een waarschuwing had (aan)gegeven, is de consument in strijd met de instructies met de drone met veel wind tot zelfs ca. 800 m. ver blijven vliegen en is niet tijdig de return-to-home-functie gebruikt. Omdat er niet meer voldoende batterijspanning was, is de drone automatisch gaan landen op zo’n 2 km. afstand van de consument. De vermissing van de drone is te wijten aan het onjuist en onzorgvuldig gebruik van de consument en valt daardoor niet onder de garantie.
De ondernemer sluit niet uit dat de gebruiker van de drone minderjarig was terwijl de doos vermeldde: vanaf 18+.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

Ter zitting biedt de ondernemer aan dat de consument een vergelijkbare demo-drone mag kopen tegen de daarvoor te betalen (koop)prijs van € 400,–, maar de consument verwerpt dit aanbod. De ondernemer zegt dit aanbod ook na een eventueel voor de consument negatieve uitspraak nog gestand te zullen doen.

Dit geding spitst zich toe op het aan de commissie voorliggende geschil, waarbij de consument klaagt dat de drone behept is met een constructiefout, althans niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De consument licht toe dat de drone tijdens de bewuste vlucht in Engeland bij correcte besturing niet deed wat daarvan normaal mocht worden verwacht. Onder verwijzing naar de analyse van die vlucht die de fabrikant op 23 februari 2018 aan de consument heeft gemaild, verweert de ondernemer zich met een beroep op een aan de consument toe te rekenen gebruikersfout door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik.

De commissie overweegt dat niet in geschil is dat de consument ondanks de door de apparatuur aangegeven waarschuwing “High wind velocity. Fly with coation.” de bewuste vlucht in Engeland is gestart en de drone in de lucht heeft gehouden. Dat volgt ook uit de door de (gemachtigde van de) consument zelf geschreven brief en e-mail van bijvoorbeeld 15 juni respectievelijk 10 juli 2018.
Enkel op grond van die waarschuwing hoefde de consument nog niet te begrijpen dat hij de macht over de drone door de weersomstandigheden ter plaatse zou kunnen verliezen en de vlucht had moeten afbreken. Dat wordt echter anders door de bijkomende omstandigheid dat -zoals de ondernemer ter zitting onweersproken stelt- de consument bovendien nog de nadrukkelijke melding ontving dat het signaal zwak was. Blijkens het verhandelde ter zitting gaf de consument ook zelf in het zogenoemde analyseformulier aan dat het apparaat hem de melding gaf “weak signal”. Partijen (blijven) twisten hoe sterk de wind precies was en onduidelijk blijft hoe zwak het signaal exact was, maar de consument had uit de combinatie van die beide waarschuwingen in ieder geval moeten begrijpen dat hij door de drone desondanks in de lucht te houden, het niet te verwaarlozen risico liep om de macht over de drone te verliezen en de drone daardoor ook feitelijk te verliezen. Dat dit risico zich ook heeft verwezenlijkt, is dan ook het gevolg van de door de consument zelf gemaakte keuze om de drone ondanks die beide waarschuwingen in de lucht te houden. De consument mag de ondernemer daarvoor niet verantwoordelijk houden en die keuze komt voor risico van de consument zelf. Dat geen onderzoek meer aan de verloren gegane drone zelf kan worden verricht, ligt daardoor ook in de risicosfeer van de consument.

Nu niet geoordeeld kan worden dat de drone al binnen zo’n twee weken na aflevering een niet te verwachten afwijking of gebrek vertoonde en de van de fabrikant verkregen beschreven analyse juist op het tegendeel wijst, bieden het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 18 lid 2 Burgerlijk Wetboek en de garantie de consument hier geen soelaas.

Nu de consument overigens niets aanvoert dat tot een ander oordeel leidt, concludeert de commissie dat de klacht ongegrond is en beslist de commissie als volgt.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 12 november 2018.