Ondernemer dient geen verweerschrift in, consument in gelijk gesteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 189061/195974

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over een reparatie. Ondernemer heeft een kraan vervangen in opdracht van de consument, maar de lekkage is niet verholpen. Consument heeft geklaagd bij de ondernemer, maar krijgt geen reactie en schakelt een andere firma in. De lekkage is nu verholpen. De consument wil dat de gemaakte kosten voor rekening van de ondernemer komen. De ondernemer is niet in verweer gegaan bij de commissie. De commissie oordeelt dat de klacht van consument gegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 februari 2023 te Utrecht.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een reparatie opdracht van 1 juni 2022 van de consument aan de ondernemer met betrekking tot een lekkende waterspoeling in het toilet.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft in het kader van de reparatie-opdracht de vlotterkraan vervangen waarna echter de lekkage niet was verholpen. Omdat de ondernemer vervolgens niet reageerde op de herhaalde klacht, heeft de consument een andere firma ingeschakeld die een andere vlotterkraan heeft aangebracht, waarna de klacht was verholpen. De ondernemer heeft op 10 augustus 2022 toegezegd aan de consument om de ter zake verstuurde factuur van € 187,00 te crediteren, aan welke toezegging de ondernemer zich niet heeft gehouden. De consument eist creditering van die factuur.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op de klacht van de consument, zodat haar stellingen onweersproken zijn gebleven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de consument onweersproken heeft gesteld dat de ondernemer op 10 augustus 2022 heeft toegezegd aan de consument om de ter zake verstuurde factuur van € 187,00 te crediteren en dat hij zich aan die toezegging niet heeft gehouden, zal beslist worden dat hij die creditering en terugbetaling alsnog dient te doen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient binnen 14 dagen na verzending van deze beslissing aan de consument een creditfactuur ad € 187,00 te sturen en dat bedrag aan de consument terug te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 14 februari 2023.