Ondernemer had rekening behoren te houden met de eerdere ophoging van het terrein waardoor meer verzakking zou optreden dan normaal het geval is.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81803

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 mei 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van een tuin tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van uiteindelijk € 21.365,– exclusief BTW.
De (op)levering vond plaats op 25 mei 2009 (levering materialen) en 31 mei 2009 (oplevering van het werk).

De consument heeft op 11 oktober 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat de ondernemer de werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd. Hij stelt hiertoe het volgende. De terrastegels liggen na vier jaar vrijwel allemaal verzakt ten opzichte van elkaar. Volgens de ondernemer is dit de schuld van de bouwgrond en is dit normaal. Bij de andere huizen is dat helemaal niet zo erg en bij second opinion is ons aangegeven dat dit verval helemaal niet nodig was geweest bij juiste aanleg.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De tegels zijn uitgezocht mede op advies van de ondernemer. Het tegelwerk is slecht uitgevoerd. Ik heb het voorstel van de ondernemer voor het recht plaatsen van de tegels voor 50% van de kosten niet aanvaard, omdat mij niet duidelijk was wat de totale kosten zouden zijn.

De consument verlangt kosteloos herstel.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. De tuin is vakkundig aangelegd. Er is zelfs meer zand geleverd dan was begroot. Het werk is opgeleverd met een opleveringsdocument. Ik heb de consument aangeboden de helft van de arbeid van het egaliseren voor onze rekening te nemen, maar dat wordt door de consument kennelijk gezien als een schuldbekentenis.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij het leggen van de tegels is ons ontschoten dat het terrein kort daarvoor was opgehoogd. Er is bij kleigrond altijd wel sprake van verzakking, maar de verzakking is hierdoor wel groter dan normaal. Het opnieuw leggen van de tegels inclusief puinfundering kost € 2.200,– inclusief BTW. Ik ben bereid de tegels recht te leggen op een zandbed (huidige ondergrond) voor de helft van de werkelijke kosten hiervan. De consument betaalt in dat geval € 800,– inclusief BTW.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 13 januari 2014, samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De tegels (afm. 1x1m.) van het pad naar de voordeur, aan de rechter- en linkerzijde – en aan de achterkant van het woonhuis liggen t.o.v. elkaar ongelijk of zijn verzakt. De oorzaak van de verzakkingen is grotendeels verzakkingen in de ondergrond. De tegels en klinkers van het vrij liggend terras in de tuin aan de linkerzijde liggen goed en zijn niet verzakt. Onder de tegels is een zandbed aangebracht van minimaal 15cm.

De verzakkingen zijn grotendeels ontstaan omdat de grond die gebruikt is om het terrein op te hogen (60-80 cm.) en van aanvullingen van de bouwput tot aan het toekomstig maaiveld, is gaan inklinken. Deze werkzaamheden zijn door derden uitgevoerd.

Indien onder het zandpakket een extra fundering aangebracht was van 25 cm. gebroken puin waren er geen verzakkingen ontstaan. (Meerkosten geraamd op € 2.200,–). Het aanbrengen van de extra fundering is niet opgenomen in de prijsaanbieding van de ondernemer.

Herstel is technisch mogelijk door de tegels rondom het woonhuis (excl. het vrij liggend terras) op te nemen, het zandbed bij te vullen en af te egaliseren en daarna de tegels opnieuw te leggen.

De hieraan verbonden kosten zijn bij benadering:
– 32 uren stratenmakers à € 50,–                  € 1.600,–
– 0.5 m3 straatzand                                        €      35,–
                                                                        ———–
Totaal                                                             € 1.635,–

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het deskundigenrapport blijkt dat de tegels rondom het woonhuis (exclusief het vrij liggend terras) ongelijk ten opzichte van elkaar liggen of verzakt zijn. Dit is door partijen ook niet weersproken.

De ondernemer heeft ter zitting verklaard dat hem bij het leggen van de tegels ontschoten is dat het terrein kort daarvoor opgehoogd was en dat de verzakking hierdoor groter is dan normaal. De ondernemer had zich dat echter kunnen en ook moeten realiseren.

Hoewel de commissie de ondernemer wel wil volgen in zijn stelling dat er bij kleigrond altijd wel sprake is van enige verzakking, staat daarmee niet vast dat het in geval van deze ‘normale’ verzakking ook noodzakelijk zou zijn geweest de tegels recht te leggen.

De verzakking moet dan ook worden toegeschreven aan het – ten onrechte – geen rekening houden met de omstandigheid dat het terrein kort voor het leggen van de tegels was opgehoogd. Dit komt voor rekening en risico van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient de tegels rondom het woonhuis (exclusief het vrij liggend terras) voor eigen rekening op te nemen, het zandbed bij te vullen en af te egaliseren en daarna de tegels opnieuw te leggen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient de tegels rondom het woonhuis (exclusief het vrij liggend terras) voor eigen rekening op te nemen, het zandbed bij te vullen en af te egaliseren en daarna de tegels opnieuw te leggen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 31 januari 2014.