Ondernemer heeft consument geïnformeerd over variabel tarief met kortingsgarantie, dat na het verstrijken van de eerste periode met een vast tarief in rekening zou worden gebracht; klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 90354

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarafrekening d.d. 6 februari 2014 over het jaar 2013 ad € 630,78 inzake de levering van groene energie (gas en stroom), waarbij het tarief volgens de consument ten onrechte door de ondernemer werd gebaseerd op een hoger variabel tarief in plaats van het tussen partijen overeengekomen vaste tarief.

De consument stelt dat de klacht begin 2014 is ontstaan en hij heeft deze klacht schriftelijk aan de  ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een overeenkomst met de ondernemer gesloten voor het leveren van gas en stroom tegen een tevoren overeengekomen vast tarief. De overeenkomst eindigde op 1 februari 2013. Na afloop van die periode heeft de ondernemer echter niet de consument persoonlijk conform de artikelen 11 lid 1 en 17 van de algemene voorwaarden geïnformeerd over de verhoogde tarieven.

De ondernemer heeft daarmee haar mededelingsplicht geschonden. De consument is van mening dat een verhoging van het tarief niet eerder mag worden doorgevoerd dan nadat hij eerst persoonlijk daarover is geïnformeerd en wel tegen een zodanig tijdstip dat hij nog de gelegenheid heeft om de leveringsovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. Daarbij heeft de consument gewezen op twee eerdere uitspraken van de commissie.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft ingaande 1 januari 2012 een overeenkomst met de ondernemer gesloten voor het leveren van gas en stroom tegen vaste tarieven met als einddatum 1 februari 2013. Daarna gold een variabel tarief met kortingsgarantie. Dit is door de ondernemer per e-mail d.d. 30 december 2011 schriftelijk aan de consument bevestigd.

De ondernemer heeft zich aan die afspraken gehouden.
Het bepaalde in de artikelen 11 en 17 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing.

Ter zitting is namens de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Uit de e-mail d.d. 30 december 2011 blijkt duidelijk dat na de einddata van de vaste tarieven vanaf 1 februari 2013 een variabel tarief met kortingsgarantie zou gaan gelden en dit heeft de ondernemer ook zo uitgevoerd.

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij de ondernemer wel geoptimaliseerd en ontvangt een klant nu ook nog een brief of e-mail waarin hij er op wordt geattendeerd dat zijn vaste contract per een bepaalde datum afloopt en dan het variabel tarief zal worden toegepast.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013), hierna te noemen: AV.

De consument heeft zich beroepen op artikel 17 lid 1 en 3 AV, waarin het volgende is bepaald:

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de voorwaarden en de tarieven van de leverancier door de leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt.
Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt.
Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

17.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande leveringsovereenkomsten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Naar het oordeel van de commissie doet de situatie waar artikel 17 AV op doelt en de consument zich op beroept zich in het onderhavige geval niet voor. Het betreft immers niet een (tussentijdse) wijziging van een geldend tarief, maar een tevoren bij de e-mail d.d. 30 december 2011 door de ondernemer aan de consument bekend gemaakt variabel tarief met kortingsgarantie, hetwelk na het verstrijken van de eerste periode met een vast tarief met ingang van 1 februari 2013 door de ondernemer aan de consument in rekening zou worden gebracht. De ondernemer heeft zich aan die afspraak gehouden.

Het had de ondernemer gesierd om de consument er voor alle duidelijkheid tijdig over te informeren dat de termijn waarbij het vaste tarief nog zou gelden per 1 februari 2013 zou verstrijken en dat vanaf die datum het variabele tarief met kortingsgarantie zou gaan gelden. Dat dit niet is gebeurd betekent echter niet dat de ondernemer zijn informatieplicht jegens de consument heeft geschonden. De consument was daarover immers al bij het aangaan van het contract geïnformeerd. De commissie nam overigens nota van het feit dat de ondernemer zijn werkwijze inmiddels heeft geoptimaliseerd en een klant daarover wel extra informeert.

Uit het vorenstaande volgt dat de klacht niet gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 13 januari 2015.