Ondernemer heeft de trapleuning beschadigd en dient de schade dan ook te vergoeden.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AFB07-0020

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks medio december 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.492,40, een en ander conform offerte d.d. 8 december 2006. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks 20 februari 2007. De consument heeft al tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, op 14 februari 2007, de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is de stukadoor op een trapleuning gaan staan. Die is doormidden gebroken. De contactpersoon van de consument bij de ondernemer heeft om de originele bon van de reparatie gevraagd en toegezegd dat de herstelkosten zouden worden vergoed. Ondanks die toezegging heeft de consument geen vergoeding ontvangen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De zaak lijkt me duidelijk genoeg. Ik heb alleen maar toezeggingen gehad, maar nakomen doet de ondernemer ze niet.   De consument verlangt vergoeding van de reparatiekosten betreffende de trapleuning ad € 123,40.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen schriftelijke of mondelinge reactie ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Hetgeen de consument aan zijn klacht ten grondslag legt, wordt door de ondernemer niet weersproken. Daarmee staat vast dat bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door toedoen van de ondernemer een trapleuning is beschadigd. De ondernemer kan daarvoor aansprakelijk worden gehouden en heeft ten overstaan van de consument die aansprakelijkheid ook erkend. In dat geval dient hij zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen en de schade te vergoeden.   Daarom wordt beslist als na te melden.   De beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 123,40. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 25 januari 2008.