Ondernemer herstelt gebreken niet en moet vergoeding voor gebrekkige oplevering schilderwerk betalen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Herstel / Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 16910/22338

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het ondeugdelijk verrichte schilderwerk door de ondernemer. De ondernemer heeft het buitenschilderwerk verzorgt en de bedoeling was ook om een ruit te vervangen. Doordat de ondernemer de ruit twee keer verkeerd heeft gemeten, is er een glasbedrijf gekomen om de ruit te vervangen. Ook vindt de consument het niet kunnen dat binnen een paar maanden het nieuwe schilderwerk compleet loslaat. De deskundige geeft aan dat het schilderwerk niet voldoende vakkundig is uitgevoerd. Ook schiet de voorbehandeling in de vorm van opzuiveren en schuren op onderdelen tekort. De commissie oordeelt aan de hand van het deskundigenoordeel dat vastgesteld kan worden dat het werk gebrekkig is opgeleverd. De ondernemer heeft het nagelaten om de gebreken te herstellen. Aan de consument wordt daarom een vergoeding voor de herstelkosten toegekend. De klacht is gegrond en de ondernemer moet de consument een vergoeding van € 1180,– betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 16 juli 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform opdracht [opdrachtnummer] van 16 juli 2018 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.099,86. De werkzaamheden zijn verricht en het schilderwerk is opgeleverd in oktober 2018. De consument heeft op 27 september 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de opgedragen werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. De kwaliteit van het schilderwerk schiet in ernstige mate tekort.

De ondernemer heeft bij de consument het buitenschilderwerk verzorgd en de bedoeling was ook om één ruit te vervangen. Het schilderwerk is er op dit moment op heel veel plekken erg slecht aan toe. Dit resulteert dat binnen een paar maanden de verf op heel veel plekken loslaat. Na een jaar is dit nog steeds niet hersteld. De slechte kwaliteit van het schilderwerk wordt meer en meer duidelijk. De ruit is nooit door hem vervangen. Tot twee keer toe heeft de ondernemer deze ruit verkeerd gemeten. De ruit heeft de consument uiteindelijk door een glasbedrijf laten vervangen.

De consument heeft er van zijn kant alles aan gedaan om dit samen op te lossen, maar de ondernemer komt zijn afspraken niet na. Vanaf de zomer 2019 probeert de consument contact te krijgen met de ondernemer om het schilderwerk te herstellen. Pas op 8 november 2019 geeft hij via de mail aan dat hij langs zal komen om de situatie te bekijken. Bij gelegenheid van zijn reactie op het deskundigenbericht van 10 juni 2020 merkt de consument op dat de ondernemer nog steeds niet was langsgekomen.

Meerdere malen heeft de consument geprobeerd tot een oplossing te komen, maar de ondernemer reageert niet meer en komt zijn afspraken niet na. De consument hoopt op een oplossing/schadevergoeding. Het kan volgens hem niet zo zijn dat binnen een paar maanden het nieuwe schilderwerk op veel plaatsen compleet loskomt en dus ook pijnlijk zichtbaar wordt hoe slecht de kwaliteit van het schilderwerk is. Dat had de consument ook al eerder aangegeven aan de ondernemer. Deze herfst/winterperiode is niet goed voor het (kale) houtwerk. Daardoor wordt de schade alleen maar groter. De consument houdt de ondernemer aansprakelijk voor deze schade.

In het algemeen merkt de consument op dat het machinaal afschuren, zoals in de orderbevestiging is opgenomen, niet is gedaan zoals het hoort. Meer specifiek wijst de consument op de navolgende gebreken.

Badkamer kozijn
⁃ niet goed geschuurd (zie ook binnenzijde kozijn bij ophanging)
⁃ kit langs ruit onder badkamerraam is slecht
⁃ kozijn badkamerraampje (binnenkant) is niet helemaal afgelakt. Primer zichtbaar.

Balkon
⁃ kitrand ruit is niet gedaan
⁃ onderbalk kozijn, slecht geschuurd
⁃ hekwerk hing los op, bouten niet aangedraaid
⁃ hekwerk slecht geschilderd, binnenwerk helemaal niet

Slaapkamer voor
⁃ tussenstuk met de buren is niet gedaan, wel geschuurd

Voordeur
⁃ niet mooi afgewerkt, druipers zichtbaar bovenaan
⁃ om kijkgat geschilderd

Garage
⁃ boven plaat niet gedaan

Achterraam
⁃ afdekplaat rooster niet gedaan
⁃ onder klein raampje stukje slecht afgewerkt
⁃ linkerzijde hoek slecht afgewerkt
⁃ bovenaan zijn druipers ruw weggewerkt

Kozijn voor beneden
⁃ slecht geschuurd, oude verf randen zichtbaar (breekt)
⁃ rechterzijde niet tot de rand afgelakt
⁃ neuslat boven, aan de rand te dun afgelakt
⁃ spijkers op neuslat niet geplamuurd
⁃ rand onder opslaande raam slecht geschuurd
⁃ kitrand links naast muur

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument – zakelijk weergegeven – nog aangevoerd dat – anders dan de deskundige opmerkt – van een oplevering eigenlijk geen sprake is geweest. De laatste dag van het schilderwerk was 27 september 2018. De consument en zijn vrouw waren in verband met hun werk die dag niet thuis. De ondernemer was al vertrokken voordat zij thuis kwamen en dus kon het eindresultaat niet samen met de ondernemer bekeken worden. Na 27 september 2018 is de ondernemer op vakantie gegaan en de periode daarna is hij slecht bereikbaar geweest en reageerde hij niet of nauwelijks op mijn communicatie. Volgens de consument is daarom van ‘oplevering’ nooit echt sprake geweest.

De consument verlangt een schadevergoeding voor het slechte schilderwerk. De commissie begrijpt dat de schade bestaat uit de te maken herstelkosten.

Standpunt van de ondernemer
Van de ondernemer werd geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen.

Van de ondernemer werd geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen. Hoewel daartoe door de deskundige uitgenodigd, heeft hij ook het onderzoek van de deskundige niet bijgewoond. De ondernemer heeft ook niet gereageerd op de inhoud van het rapport van de deskundige. Nadat bericht was verzonden dat het geschil, behoudens tegenbericht van partijen, zonder zitting zou worden afgedaan, heeft de ondernemer niet verzocht om de zaak alsnog op een zitting te behandelen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft schilderwerk van kozijnen, ramen, deuren, dakgoten en multiplex panelen en een metalen hek bij het Franse balkon. Het schilderwerk is uitgevoerd in september 2018 en opgeleverd in oktober 2018. Het buitenschilderwerk is van buiten en deels van binnenuit beoordeeld door de deskundige.

Voorgevel
Verfschade wordt voornamelijk aangetroffen in het schilderwerk van de voorgevel (oost-zuid). De verf op de geplaatste neuslatten onthecht spontaan van de onderliggende grondlaag of is onthecht tot op het kale hout. De neuslatten zijn niet conform de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 3577 geplaatst. De stelblokjes onder de neuslatten zijn te laag waardoor er praktisch geen ventilatie kan plaatsvinden. Het overstek van de neus is in een aantal gevallen onvoldoende. De kitvoeg, die aansluit op het glas, is te smal en de staande glaslatten sluiten strak aan op de neuslat. Roestend bevestigingsmateriaal (nagels) is aangetroffen in een neuslat op de begane grond. De houtkwaliteit van de neuslatten laat te wensen over, op diverse plaatsen komt scheurvorming in de lengte van het hout voor.

De verticale kitvoeg van de deur van het Franse balkon is defect en een verbinding van de gestapelde dorpel van de deur staat open waardoor inwatering kan plaats vinden.

Het donker grijze (RAL7015) schilderwerk heeft over het algemeen voldoende glans, welke ontbreekt bij het licht geschilderde kozijn en raam (RAL9002). Naar oordeel van de deskundige is het raam mogelijk nog niet afgeschilderd of helemaal nog niet geschilderd. Op enkele plaatsen zijn hinderlijke overgangen zichtbaar en is de onderliggende ondergrond onvoldoende opgezuiverd. De onderzijde van de weldorpel van de voordeur is niet helemaal geschilderd tot aan het waterhol.

Verfsmet is aangetroffen op het glas van het Franse balkon kozijn en op het aansluitende pleisterwerk van de buitengevel-isolatie. Het metalen hekwerk van het Franse balkon is eveneens geschilderd.

Achtergevel
Het schilderwerk van de houten onderdelen in de donkergrijze kleur (RAL7015) vertoont geen direct zichtbare gebreken. De bestaande kanaallatten zijn hier niet vervangen door neuslatten. In het schilderwerk komen enkele hinderlijke oneffenheden en vuilinsluitingen voor. Verfschade is niet aangetroffen.

In het keukenkozijn zou [ondernemer] isolatieglas plaatsen. Door herhaaldelijk een onjuiste maatvoering van het glas is deze plaatsing niet door de ondernemer uitgevoerd. Een ander glaszetbedrijf heeft het glas geplaatst. De uitvoering met een neuslat is geheel conform de NPR 3577 uitgevoerd. Het kozijn (RAL 9002) is echter nog niet afgeschilderd. Volgens de consument is een reparatie in de multiplex dakgoot betimmering uitgevoerd. De deskundige heeft tijdens de schouwing eventuele gebreken niet kunnen vaststellen.

Naar oordeel van de deskundige is het schilderwerk niet voldoende vakkundig uitgevoerd. De toegepaste neuslatten zijn van een mindere kwaliteit en niet conform de geldende NPR 3577 geplaatst. De voorbehandelingen in de vorm van opzuiveren en schuren schiet op onderdelen tekort. De deskundige heeft twijfel of er overal voldoende machinaal is geschuurd.

In het dossier is een lijstje met opmerkingen van de consument aangetroffen. Tijdens het bezoek heeft de deskundige de consument hierover een toelichting gevraagd. Het lijstje is gebruik bij controle door de consument en de ondernemer. Onderdelen zijn volgens de consument nagelopen, maar er zijn ook punten niet hersteld. Het werk is echter wel door partijen opgeleverd.

Met betrekking tot de mogelijkheid om een en ander te herstellen merkt de deskundige het navolgende op.
Naar oordeel van de deskundige is de conditie van de bestaande neuslatten onvoldoende en zullen deze daarom vervangen moeten worden door kwalitatief goede neuslatten met de juiste afmetingen. De nieuwe glaslatten dienen volgens de geldende NPR 3577 te worden geplaatst. Na het verwijderen van de bestaande neuslatten dienen de sponningen goed gereinigd en opgezuiverd te worden en te worden gegrond met een geschikte (sneldrogende) grondverf. De aansluitende staande glaslatten dienen ingekort te worden tot minimaal 4-5 mm. De onderzijde van de staande glaslatten en de kopse afgezaagde kanten van de neuslatten 2x gronden met een geschikte grondverf. Na het plaatsen de neuslatten in zijn geheel overgronden en dekkend en egaal afschilderen in de bestaande kleuren. De staande glaslatten waar nodig in afgeronde delen schilderen. Schilderwerk met eilandvorming en hinderlijke vuilinsluitingen grondig schuren en vervolgen in afgeronde delen schilderen in de bestaande kleuren.

Het slaapkamerkozijn en raam in de voorgevel en het keukenkozijn en raam in de achtergevel in zijn geheel, na reinigen en schuren, gronden en afschilderen in de kleur RAL 9002. De kitvoeg van de deur van het Franse balkon uithalen en opnieuw afdichten met een geschikte kit. De openstaande verbinding in de deur uitfrezen en dichten met een geschikte kit of een epoxy-reparatiemiddel. Bijgewerkte delen in afgeronde stukken schilderen in de bestaande kleur.

De verfsmet op het glas verwijderen, de verfsmet op het pleisterwerk plaatselijk dekkend schilderen (waarschijnlijk met een siloxaan verfproduct) in de bestaande kleur in afgeronde delen. Het deurschild van de deur van het Franse balkon ontdoen van verfsmet of eventueel vervangen door een nieuw schild.

Het vervangen van de ruit van het keukenkozijn is niet door de ondernemer maar uiteindelijk door een ander glaszetbedrijf uitgevoerd. De deskundige heeft deze kosten niet betrokken bij de kosten van herstel.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben de bevindingen en conclusies van de deskundige niet betwist. De commissie neemt deze over en maakt ze tot de hare. Dat betekent dat niet is gebleken van meer of andere gebreken dan vastgesteld door de deskundige. Maar dat betekent ook dat vastgesteld kan worden dat het werk gebrekkig is opgeleverd. Voldoende is gebleken dat de ondernemer, hoewel daartoe de gelegenheid is geboden, heeft nagelaten om de gebreken te herstellen. De commissie zal daarom aan de consument een vergoeding toekennen ter dekking van te maken herstelkosten. Nu de juistheid van de begroting daarvan door de deskundige niet is betwist, zal de commissie die vergoeding vaststellen op € 1.180,– inclusief btw. Daarbij zij opgemerkt dat bij optelling van de door de deskundige opgesomde posten het totaal € 5,– meer bedraagt dan door de deskundige genoemd.

De klacht is gegrond. Beslist wordt daarom als na te melden.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.180,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mr. B.W. Weilers en de heer G.D.H. Scheers, leden, op 24 juli 2020.