Ondernemer hoeft niet te waarschuwen voor algemene gebruikssporen bij een product

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 144836/156879

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of de geleverde zonwering op correcte wijze geplaatst is en of deze voldoet aan hetgeen de consument mocht verwachten. Al enige weken na plaatsing constateerde de consument slijtageplekken op de lamellen van de zonwering en deze plekken worden steeds erger. De consument verlangt kosteloos herstel, dan wel vervanging van de geleverde zonwering, dus een deugdelijk product en nette montage. De ondernemer is van mening dat de rolluiken op bekende plaatsen slijtage vertonen, welke tot de normale producteigenschappen behoren. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de geleverde rolluiken voldoen aan hetgeen de consument mocht verwachten. Er is sprake van normale gebruikssporen. De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een begin 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van zonwering tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.537,18.

De levering vond plaats op of omstreeks 29 maart 2019.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde zonwering op correcte wijze geplaatst is en of deze voldoet aan hetgeen de consument mocht verwachten.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Al enige weken na plaatsing constateerde de consument slijtageplekken op de lamellen van de zonwering.

Na klachten van de consument zijn er enige malen monteurs op bezoek geweest, die niet wisten wat ze eraan moesten doen, eerst in februari 2021 zijn door een monteur de pantsers vervangen.

Het heeft geen verbetering gebracht, want weer zijn er slijtageplekken zichtbaar. Na nieuwe klachten van de consument is telefoonverkeer tussen partijen ontstaan, maar tot een oplossing is het niet gekomen.
De leverancier is van mening dat hij niet aansprakelijk is, omdat de slijtageplekken normaal zouden zijn.
De consument is van mening, dat hij een slecht product geleverd heeft gekregen en wenst dat de leverancier tot adequaat herstel dan wel vervanging overgaat. Een dergelijke snelle slijtage is, volgens de consument, voor dit product beslist geen normaal verschijnsel, zoals de leverancier wil doen geloven. Deze slijtage behoefde de consument niet van dit product te verwachten.

De consument kan zich niet vinden in de conclusies van de deskundige en deze staan ook haaks op hetgeen de deskundige aan hem mededeelde tijdens diens bezoek. Zo wordt er gesproken over” heel lichte ofwel minimale krassen” die bijna niet zichtbaar zouden zijn. De consument heeft echter foto ’s ingestuurd waarin die krasjes wel te zien zijn. “Lichte” krasjes zouden toch zeker niet tot op het kale aluminium zichtbaar zijn. Als dit een normale product eigenschap zou zijn, dan had de consument dit graag bij aankoop vernomen. Anders is er sprake van dwaling (onvolledige informatie van de zijde van de verkoper).

Als de consument dit direct had vernomen, dan was hij zeker niet tot de aankoop van dit product overgegaan. Een dergelijke negatieve producteigenschap had genoemd moeten worden door de verkoper. Er werd door de verkoper verteld dat dit het beste product is wat er op de markt te koop is: “het kost iets maar dan krijg je ook wat.”

In de rapportage wordt gesproken over bovenste lamellen met bijna niet zichtbare krasjes. De krasjes zijn echter verspreid over het gehele rolluik.

De deskundige heeft niet de moeite genomen om een ladder mee te nemen om alle rolluiken goed te kunnen inspecteren en hij heeft ook niet gevraagd of er eventueel een ladder beschikbaar was of zou kunnen zijn. De deskundige heeft alleen het rolluik op tweede verdieping kunnen inspecteren omdat dat bereikbaar is via het balkon.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Na aanschaf van zijn nieuwe woning heeft de consument besloten om rolluiken aan te schaffen, mede vanwege het warmte-werend effect. De consument heeft daarbij de kleur van de rolluiken zorgvuldig gekozen. De kleurkeuze is verder geen onderwerp van gesprek geweest.

Al kort na plaatsing gingen de rolluiken, met name de bredere, slijtagesporen vertonen. Het kale aluminium werd zichtbaar onder de coating. De ondernemer heeft toen de beschadigde rolluiken vervangen. Volgens de consument zou een ondernemer dat niet doen als er geen gebrek zou zijn. Binnen de kortste keren waren dezelfde slijtagesporen weer zichtbaar.

Volgens de consument kan het geen normale slijtage zijn. Bovendien is de consument er niet voor gewaarschuwd dat dit een gevolg van het gebruik zou kunnen zijn.

De consument onderhoudt de rolluiken zorgvuldig, maar de slijtage blijft toenemen, het wordt steeds erger. Alleen het kleine rolluik op de tweede verdieping heeft geen schade.

Vervanging van rolluiken van een ander merk is geen optie, want dan is er vanwege de montage op andere plaatsen op de kozijnen altijd schade aan die kozijnen.

Volgens de consument is het onderzoek van de deskundige wel erg kort geweest. Hij heeft niet eens de moeite genomen om alle rolluiken, en dan met name de schade eraan, goed te bekijken. Bovendien sloot de deskundige af met de mededeling dat de fabrikant nu eenmaal de bij de consument toegepaste wijze van bevestigen heeft gekozen.

De consument verlangt kosteloos herstel, dan wel vervanging van de geleverde zonwering, dus een deugdelijk product en nette montage.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Rolluiken vertonen op bekende plaatsen slijtage, welke tot de normale producteigenschappen behoren. Klant gaat er echter van uit dat de lak, net als bij een auto, mooi glad blijft.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft geconstateerd dat er inderdaad hele lichte krasjes zitten op het pantser. Dit komt onder andere doordat de bovenste lamellen van het pantser bij het oprollen in direct contact komt met de bovenrol en ophangveren (van het pantser aan de bovenrol).

De deskundige heeft deze krasjes gezien, maar volgens hem is dit geheel conform wat men van kan verwachten en geen tekortkoming. Tijdens het oprollen van het pantser zullen de lamellen zich ook nog wat zetten op de bovenrol en ook hierdoor kunnen minimale krasjes ontstaan, die per kleur minder of meer zichtbaar zullen zijn. Pantsers van dit soort rolluiken zijn gemoffeld aluminium en op geen enkele wijze is er dan ook een vergelijk te maken met autolak. Daarbij moet men meenemen dat ook de lak van een auto krassporen gaat vertonen naar verloop van tijd zelfs door het wassen van de auto.

De deskundige is van mening dat de consument een verkeerd verwachtingspatroon heeft. Het eerder vervangen van een pantser kan de deskundige ook niet helemaal thuisbrengen en het afplakken van de veren zal slechts een klein deel van de krasjes voorkomen. De rest van het pantser loopt namelijk bij het oprollen ook op elkaar, wat lichte krasjes op het pantser kan veroorzaken. Dit past geheel binnen de normale gebruikssporen.

Volgens de deskundige is de klacht bijna niet te zien. Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de geleverde rolluiken voldoen aan hetgeen de consument mocht verwachten. Er is sprake van normale gebruikssporen.

De deskundige geeft aan dat de lamellen zich tijdens het oprollen wat zetten op de bovenrol. De commissie begrijpt daaruit dat door het gewicht van met name de brede rolluiken er altijd iets wrijving zal ontstaan tussen de lamellen, hetgeen niet te voorkomen gebruikssporen tot gevolg zal hebben.

De deskundige heeft bovendien aangegeven dat de gebruikssporen bijna niet te zien zijn.

De commissie kan niet beoordelen of de consument voor aankoop van de rolluiken voor de gebruikseffecten gewaarschuwd is. Dat neemt niet weg dat de commissie ermee bekend is dat deze gebruikssporen niet specifiek bij rolluiken van Roma voorkomen, maar dat dit bij alle rolluiken kan voorkomen. Enkel de zichtbaarheid varieert naar gelang kleur- en materiaalkeuze. De consument zou hier ook bij de keuze van een ander merk mee geconfronteerd zijn.

Een ondernemer hoeft naar het oordeel van de commissie niet expliciet en ongevraagd te waarschuwen voor algemene gebruikseffecten die kunnen voorkomen bij een product, onafhankelijk van het merk. Dat geldt temeer als sprake is van gebruikssporen die bijna niet te zien zijn.

Naar het oordeel van de commissie is dan ook geen sprake van een gebrekkig product, en ook niet van een gebrekkige voorlichting voorafgaand aan de aankoop.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.J.M. van den Berg en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 6 oktober 2022.