Ondernemer in staat van faillissement; consument schadevergoeding toegekend.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS08-0155

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 26.850,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 juni 2008. De consument heeft een bedrag van € 750,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Een op 5 september 2007 aangebrachte natuurstenen planchet vertoonde na schoonmaak kleine groefjes en krasjes. Wij hebben de ondernemer dezelfde middag (5 september 2007) hiervan melding gemaakt. De uitvoerder is komen kijken en heeft een werknemer opdracht gegeven om het planchet te polijsten. Hierna waren de kleine krasjes wel weg doch een tweetal diepere bleven bestaan. Ook hiervan hebben we dezelfde dag melding gemaakt. De ondernemer wenste niets meer te doen dan alleen op onze kosten.   Tijdens de werkzaamheden in de badkamer is naar onze mening onzorgvuldig omgesprongen met het ligbad.   In de verbouwing was voorzien in een luxe wastafelcombinatie van [het merk], bestaande uit een [opzet ovale waskom] en [een chromen waterkraan met wateruitloop]. De waskom werd geplaatst op een natuurstenen wastafelblad. De waskom kent twee uitvoeringen: een grote en een kleine. De laatste hebben wij gekozen. Bij het eerste gebruik van de wateruitloop door de monteur kwam het water tegen de monteur en niet eens in de waskom. Er was een wateruitloop van 24 centimeter gemonteerd. Er bleek, bij navraag door de ondernemer bij hun leverancier, ook een 18 centimeter lange wateruitloop te bestaan. Wij kregen de keuze deze te bestellen en dan was daarmee geen verder verhaal meer mogelijk (de eerste wateruitloop viel niet meer te retourneren, omdat de ondernemer deze reeds te lang in bezit had). Wij vonden dit niet reëel, aangezien wij een vakman hadden ingehuurd, waarvan je mag verwachten dat zij de juiste berekeningen maken en bestellingen doen. De nieuwe wateruitloop is na plaatsing getest en kwam net wel in de waskom, maar geeft bij gebruik steeds wateroverlast; mede doordat de waterkraan erg stroef gaat en je de kraan al gauw te hard aanzet. De ondernemer was niet van plan om er iets aan te doen. Pas toen we een ingebrekestelling aan de ondernemer stuurden werd gereageerd. In hun brief van 1 oktober 2007 werd vermeld dat zij de fabrikant zouden verzoeken om een en ander bij ons thuis te laten oplossen. In mijn reactie van 3 oktober 2007 zijn we met dit punt akkoord gegaan. Echter, er is tot op heden nog niemand aan de deur geweest.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het uitzoeken van sanitair in de showroom werd gekozen voor een spiegel paneel, maar men gaf de voorkeur aan een verlichting van een spiegelkast. Wij hebben toen aangeboden om de verlichting te monteren op de spiegelplaat. Dat daarbij wat aanpassingen nodig zijn is niet anders. Omdat er nogal wat bezwaar gemaakt werd over de bruikbaarheid van het planchet, is een nieuw planchet gemaakt naar wens op maat. Door opgedane ervaringen, is aan de consument gevraagd om het nieuwe planchet te controleren voordat tot montage werd overgegaan.   Het is onmogelijk om het tegelwerk rond het bad uit te voeren, zonder er in te staan. Door ons is zorg besteed aan het voorkomen van schade. Als extra is een aantal uren besteed om het bad op te poetsen. Dat gebeurde in de middag van een dag waarvan we ’s morgens diverse kleine dingen hadden nagelopen. ’s Morgens waren de bewoners aanwezig, ’s middags niet meer. [De kraan] wordt gemaakt door [een fabrikant1] voor [fabrikant2]. Via een groothandel is een verzoek gedaan om het ongemak te verhelpen. Diverse keren is ons door de servicedienst van [fabrikant1] toegezegd dat zij de consument zouden bezoeken. Als dat nog steeds niet gebeurd is, zullen we ze aan de toezeggingen helpen herinneren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Tijdens het onderzoek was met de lichtval van het raam erboven, door het gehele bad krasjes en vlekvorming te zien. Aangezien het bad van acrylaat is, en daardoor door en door kleurvast is, is het goed te doen om dit bad weer te polijsten met een polijstpasta waarna men niets meer hoeft te zien van deze kleine maar talrijke beschadigingen. Doordat het spiegelelement (spiegel met achterwand) naar voren geplaatst moest worden vanwege de bedrading voor de verlichting erboven is het toch al redelijk smalle planchet nog smaller geworden. Door de ondernemer is dit al aangepast door er een breder exemplaar op te leggen, dat weer vanwege beschadigingen gepolijst is. Nadat het er redelijk goed uitzag is dit gemonteerd maar na het schoonmaken bleken er nog twee krasjes in te zitten. Door de nogal zwarte kleur en de wit uitziende krasjes vallen deze zo voor de spiegel en bovenop de plaat in het volle licht nogal op. De waskom, een ronde bak staand op de onderplaat, staat ten opzichte van de uitloop en hier is al een korte uitvoering voor genomen. Te kort naar de achterwand, waardoor mede door het model van de uitloop het water al bij niet vol openstaande kraan over de rand heen spat, men kan dus de kraan maar beperkt openzetten.   Door de ondernemer is voorgesteld om de fabrikant dit te laten afstellen, wat neerkomt op het knijpen van de waterstraal waardoor deze maar voor de helft water geeft. De consument zegt dit niet te willen wat inhoudt dat dan de plaat eronder breder gemaakt moet worden waardoor de ronde vrijstaande bak meer naar voren geplaatst kan worden. Een alternatief zou zijn een geheel ander model uitloop uitzoeken en erboven plaatsen. Bij de douchemengkraan is een van de gaten voor de douchemengkraan wat ruim uitgesneden en komt net buiten de rozet. Dit is door de ondernemer afgekit (niet goed maar ook weinig storend).   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Gelet daarop en de gemotiveerde betwisting daarvan door de consument snijdt het verweer van de ondernemer geen hout. Nu de ondernemer in staat van faillissement verkeert zal de consument schadevergoeding worden toegekend conform de begroting van de deskundige (€ 351,05+ € 297,50 + € 1.505,35) waaraan de commissie een bedrag van € 100,– aan extra kosten (anders dan de deskundige aangeeft) zal toevoegen hetwelk haar redelijk en billijk voorkomt. Aldus komt de consument € 2.153,90 toe. Dit bedrag wordt verrekend met het depot, waarna € 1.403,90 resteert.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.153,90. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. € 750,– wordt aan de consument overgemaakt. Er resteert dan nog een bedrag te voldoen van € 1.403,90.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 27 augustus 2009.