ondernemer is als vakman verantwoordelijk voor maatvoering lamellen. Hij had zelf moeten gaan meten of uitleg moeten geven aan consument over maatvoering bij de bestelling

  • Home >>
  • Zonwering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95587

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 maart 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van verticale lamellen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.000,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 maart 2015.
Vervolgens ontstond meningsverschil over de juiste maatvoering.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument heeft hij in de winkel van de ondernemer lamellen besteld met een lengte van 242 cm, waarbij hij had meegenomen een exemplaar van de bestaande lamellen die vernieuwd moesten worden. Volgens de consument heeft de ondernemer de meegenomen lamellen verder niet bekeken. Toen de lamellen werden geleverd bleek de maatvoering 232 cm, derhalve 10 cm te kort.
De consument vindt dit niet aanvaardbaar en vordert herlevering in de juiste maatvoering.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zijn standpunt voorafgaand aan de zitting telefonisch gegeven aan de deskundige, zoals door de deskundige in zijn rapport vermeld en hier nu weergegeven.
Volgens de ondernemer heeft hij de oude lamellen opgemeten. Vervolgens zou de consument in verband met het te leveren systeem thuis nog nameten. De consument heeft de maat 242 doorgegeven, waarbij de ondernemer heeft gevraagd of dit de systeemmaat was of de totale hoogte, waarbij de consument heeft gezegd dat het de totale hoogte was.
Na levering heeft de ondernemer de consument tegemoet willen komen, maar volgens de ondernemer werd hij door de consument zo onheus bejegend dat daar niets van terecht is gekomen. De ondernemer is nog steeds bereid tot een compromis.
Ter zitting heeft de ondernemer nog een nadere toelichting gegeven, die de commissie hierna, voor zover relevant, nog zal vermelden.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige bevestigt dat de maatvoering circa 232 cm lang is en de oude lamellen een lengte hebben van circa 242 cm. Volgens de deskundige staat op de bestelbon circa 242 cm, dat zou hebben moeten zijn de totale hoogtemaat van circa 250 cm. De fabrikant is er, naar het oordeel van de deskundige, vermoedelijk vanuit gegaan dat circa 242 cm de totale beschikbare hoogte was.
Het geleverde systeem voldoet verder aan alle technische eisen en functioneert goed.
Herstel is mogelijk door nieuwe lamellen te leveren met de juiste lengte.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft ter zitting verklaard dat hij van “doe het zelvers” de order noteert zonder zelf te meten, maar daarbij wel duidelijk aangeeft dat de klant zelf de totale hoogte moet meten. Als de ondernemer ook dient te monteren, meet hij zelf op tegen een geringe vergoeding, aldus de ondernemer. Desgevraagd door de commissie gaf de ondernemer nog aan op de bestelbon de maat 242 cm te hebben genoteerd, omdat consumenten de ophanging nog wel eens wijzigen.
De commissie is van oordeel dat er kennelijk op enig moment een misverstand is ontstaan tussen partijen met betrekking tot de hoogte die moest worden aangehouden.
De commissie is van oordeel dat de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het misverstand meer bij de ondernemer ligt dan bij de consument. Als vakman dient de ondernemer er op bedacht te zijn dat dit soort misverstanden gemakkelijk kan ontstaan, te meer nu de consument hem de bestaande lamellen heeft getoond van 242 cm. Het had dan op de weg gelegen van de ondernemer om veiligheidshalve zelf te gaan meten of op zijn minst de consument duidelijk te maken dat de genoemde maat van 242 cm op de bestelbon uitging van een totaal beschikbare hoogte van 242 cm en niet aangaf de lengte van de te leveren lamellen. Het staat niet dan wel onvoldoende vast dat dit is gebeurd.
Bij de stukken bevindt zich een moeilijk leesbare schets waarop een hoogte van 250 cm wordt gelezen. Volgens de ondernemer is deze schets van de consument. Kennelijk is deze schets op enig moment vervaardigd maar staat niet vast dat deze, alvorens de order werd geplaatst, de ondernemer is getoond en nog steeds blijft dan de vraag in hoeverre de consument had moeten begrijpen dat de op de bon vermelde 242 cm niet correspondeerde met de lengte van de lamellen.
De klacht is derhalve gegrond.

Beslissing

De ondernemer neemt de geleverde lamellen terug en levert de bestelde lamellen in de juiste maatvoering, derhalve met een lengte van 242 cm, zoals oorspronkelijk overeengekomen, waarbij de commissie bepaalt dat de demontage en montage door de consument zelf dient te geschieden en de consument de oorspronkelijk geleverde lamellen onbeschadigd aan de ondernemer retourneert.
Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 1 oktober 2015.