Ondernemer is bij het geven van essentiële inlichtingen over het leggen en het onderhoud van de vloer tekort geschoten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: DOE06-0027

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 december 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van grenen vloerdelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.539,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 12 december 2005.   De consument heeft de klacht in maart 2006 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde vloerdelen zijn 0,3 cm in de breedte gekrompen. Binnen drie maanden is de vloer zo beschadigd dat opnieuw oliën noodzakelijk is. Waarschijnlijk doordat het jong hout is waardoor de olie niet houdt, zo werd mij bij inspectie door de leverancier verteld. Mij is bij de verkoop door de ondernemer verteld dat de vloer maar een maal per jaar intensief behandeld hoeft te worden. Over luchtvochtigheid is mij nooit iets verteld. Nu zou te lage luchtvochtigheid mede oorzaak van de krimp zijn. Men heeft mij verkeerd en onvoldoende voorgelicht. Pas achteraf is geadviseerd de vloer te verlijmen.   De consument verlangt teruggave van de koopprijs en vergoeding van de kosten van het leggen, plus kosten van afhandelen van de klacht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de vloer zelf opgehaald bij de ondernemer. Het waren pakken van ik meen acht planken. Daar zaten geen leginstructies of onderhoudsvoorschriften bij. Het papier dat ik nu van de ondernemer ter inzage krijg, hebben wij nooit gehad. Een medewerker van de ondernemer heeft ons desgevraagd verteld dat wij het parket zwevend moesten leggen, maar over verlijmen is niet gesproken. Hadden wij het advies gekregen om te lijmen dan hadden we dat natuurlijk gedaan. Wij hebben de vloer door iemand laten leggen, die geen vakman op dit gebied is. Ons is verteld dat we de vloer een maal per jaar moesten oliën. Nu blijkt dat veel vaker te moeten gebeuren en daar hebben wij bezwaar tegen, want dat betekent iedere keer de kamer ontruimen enzovoort. Hadden wij dit geweten dan hadden wij deze vloer nooit aangeschaft. Een tweetal planken van de vloer wordt door de consument ter zitting getoond.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer is beoordeeld door de leverancier en door een onafhankelijk deskundige. Beiden achten de klacht ongegrond. De vloer is niet volgens het legvoorschrift gelegd. De beschadigingen zijn door gebruik ontstaan en niet te wijten aan de kwaliteit van het geleverde product. De betreffende rapporten van de deskundigen worden overgelegd en in het geding gebracht. De consument is gratis olie voor de gehele vloer aangeboden maar dat aanbod is geweigerd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ons wordt per bestelling een exemplaar leg- en onderhoudsvoorschriften aangeleverd door de leverancier. Die voorschriften bevinden zich onder de sealing en zo ontvangt de consument zijn bestelling. Ik weet niet of dat in dit geval anders is gegaan. Zwevend leggen betekent dat de vloer niet aan de ondervloer wordt vastgespijkerd of gelijmd. Dat betekent niet dat de vloerdelen niet aan elkaar gelijmd behoeven te worden. Dat moet bij de geleverde vloer wel. Het oliën dient zo vaak als nodig is te gebeuren. Dat kan plaatselijk al na enkele maanden zijn. Zeker bij een zo donkere vloer als deze. Op de vloer is naar onze mening niets aan te merken. Het niet oliën is er de oorzaak van dat zij er kaal uit ziet. Dat is onvoldoende onderhoud en geen gebrek van de vloer. De klacht in naar onze mening ongegrond.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De vloer is geheel los gelegd, waardoor deze uit elkaar gelopen wordt. Na het leggen is geen onderhoud meer gepleegd en dan wordt de vloer kaal gelopen. Herstel is mogelijk door de vloer opnieuw verlijmd te leggen, de kale plekken bij te kleuren en enkele malen oliën.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument stelt de vloer gekocht te hebben na kennisneming van de folder en een gesprek met een medewerker van de ondernemer. Daaruit had hij begrepen dat de vloer een maal per jaar met olie behandeld diende te worden, wat acceptabel was. Het leggen zou eenvoudig zonder verlijmen zijn te doen. Hem zouden geen leg- en onderhoudsvoorschriften zijn gegeven. Dergelijke instructies zijn ook niet door de ondernemer geproduceerd. De ondernemer heeft ter zitting uitgelegd hoe een bestelling behoort te worden afgeleverd, maar volgens de consument is dat hier anders verlopen. De vloerdelen zijn door de consument zelf bij de ondernemer opgehaald en niet als één verpakte bestelling door de ondernemer bezorgd. Daardoor is verklaarbaar dat de leg- en onderhoudsvoorschriften, die zich in een dergelijk pak behoren te bevinden, niet bij de consument terecht zijn gekomen. Uit niets blijkt dat wel leg- en onderhoudsinstructies aan de consument zijn gegeven. Evenmin werd hem lijm verkocht noch is lijm door de consument gebruikt. “Natuurlijk zou ik wel lijm gebruikt hebben als mij dat was geadviseerd’, zo stelde de consument ter zitting. De commissie ziet mede gelet op de informatie van de ondernemer op dit punt geen reden om de door de consument gestelde gang van zaken in twijfel te trekken. Daarom kan de ondernemer verweten worden vloerdelen te hebben verkocht en geleverd zonder de broodnodige informatie over het leggen van de vloer te geven.   Met betrekking tot het onderhoud van de vloer neemt de commissie als vaststaande aan dat ook op dit punt geen andere informatie werd gegeven dan in een folder, die is overgelegd, wordt vermeld. Volgens deze folder trekt de olie die tijdens de productie wordt aangebracht, diep in het hout, zodat de vloer van binnen uit beschermd wordt. Op specifieke plekken is de vloer eenvoudig bij te werken. Op de olieafwerking wordt een jaar garantie gegeven. Uit niets blijkt dat deze vloer, zoals ter zitting bleek, regelmatig geheel of ten dele opnieuw geolied moet worden, soms zelfs binnen twee maanden. Dit kan de consument terecht als niet onderhoudsarm opvatten, zodat ook in dit opzicht de vloer niet voldoet aan de verwachtingen die de consument daarover bij het sluiten van de koopovereenkomst op grond van de hem door de ondernemer verschafte gegevens had en mocht hebben.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer bij het geven van essentiële voorlichting over kwaliteiten van de vloer, zoals de noodzaak van meerdere malen per jaar oliën en de wijze van leggen van de vloer, ernstig en toerekenbaar is tekortgeschoten. De consument heeft, afgaande op de verkregen voorlichting, een vloer ontvangen, die geenszins voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die hij daarvan mocht hebben. Het leveren van een andere soortgelijke vloer lost de bezwaren van de consument niet op. Daarom acht de commissie ontbinding van de overeenkomst, zoals door de consument gevraagd is, gerechtvaardigd. Voor het ondervonden ongemak en kosten van het tevergeefs leggen en het weer moeten wegnemen van de circa 45 m² vloer acht de commissie een vergoeding van € 306,– redelijk.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 3 december 2005 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de gedemonteerde vloerdelen ter beschikking van de ondernemer dient te stellen. De ondernemer dient deze vloerdelen bij de consument af te halen. Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer betaalt de consument de koopprijs van € 1.539,– terstond na ontvangst van de vloerdelen terug. Voorts betaalt de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 306,–. Betaling daarvan dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 8 maart 2007.