Ondernemer kan werkzaamheden niet volledig uitvoeren, consument draait uiteindelijk zelf op voor kosten

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 47684/52992

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een gasleiding in de tuin die verwijderd moet worden. De consument is akkoord gegaan met het verwijderen van de gasaansluiting voor een bedrag van € 732,05. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gebleken dat de gasaansluiting slechts gedeeltelijk kon worden uitgevoerd door het feit dat in de tuin muurtjes op oude funderingen waren aangebracht. De ondernemer heeft toen als uitzondering besloten om de oude en de recentere gasleidingen te laten liggen. De leiding is daardoor aan de straatzijde afgedopt en de ondernemer gaf aan dat zodra het mogelijk was deze gasleiding kosteloos te verwijderen. De commissie geeft aan dat de consument tekortgeschoten is tegenover de ondernemer. Het niet volledig kunnen uitvoeren van de opdracht is toe te rekenen aan de consument. Daarnaast heeft de ondernemer aangegeven de gasleiding te verwijderen zodra dit mogelijk is en daarvoor geen kosten in rekening te brengen. De commissie oordeelt dat de consument verplicht is de factuur volledig te betalen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de aanvraag van de consument tot het verwijderen van de gasleiding, de wijze van uitvoering en de daarvoor in rekening gebrachte kosten.

De consument heeft op 9 juli 2020 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 732,05 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 12 mei 2019 ontving de consument een offerte van de ondernemer voor het verwijderen van de gasaansluiting ten bedrage van € 732,05. De consument is daarmee akkoord gegaan. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer een schouw uitgevoerd. Er werden geen problemen verwacht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden bleek het minder eenvoudig dan gedacht. Er is toen besloten om de oude en de recentere gasleidingen te laten liggen. Wel is de gasmeter verwijderd en is de leiding aan de zijde van de straat afgedopt.

Na ontvangst van de factuur heeft de consument laten weten dat zij deze niet volledig wilde betalen nu de werkzaamheden slechts gedeeltelijk waren uitgevoerd. Het voorstel van de consument om 50% van de factuur te betalen werd door de ondernemer afgewezen. De ondernemer verweet de consument dat zij de leiding niet toegankelijk had gemaakt. De consument wist niet van het bestaan van de gasleiding af. De muurtjes in de tuin zijn gebouwd op de oude funderingen, die net zo oud zijn als de woning.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument wilde van het gas af. Zij ging akkoord met de factuur. Bij de uitvoering bleek dat de muurtjes en de fundering daarvan het verwijderen onmogelijk maakten. Die muren waren al aanwezig op het moment van de aankoop door de consument. Nog geen drie jaar geleden is een nieuwe gasleiding gelegd. Dat gaf geen problemen. De consument wilde niet dat de muurtjes en de fundering werden verwijderd. Zij wilde niets aan de tuin veranderen en geen rommel in de tuin. De consument wist niet dat zij de leiding niet mocht bedekken.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de uitvoering van de door de consument goedgekeurde werkzaamheden bleek dat de gasleidingen niet verwijderd konden worden wegens muurtjes in de tuin die op een oude fundering waren gebouwd.

De consument had een overeenkomst met de ondernemer ten behoeve van de gasaansluiting. Daarop zijn de algemene voorwaarden aansluiting en transport van toepassing, (hierna: AV). Artikel 6.2 van de AV houdt de verplichting van de contractant in om de meetinrichting en de aansluiting goed bereikbaar te houden. Als gevolg van de gebouwde muurtjes voldeed de consument niet aan die bepaling. De consument is aldus tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens de ondernemer.

Uit veiligheidsoverwegingen moeten gasaansluitingen die langer dan 12 maanden zijn afgesloten, worden verwijderd. Gelet daarop wordt het tweezijdig afdoppen niet als product door de ondernemer aangeboden. Het tweezijdig afdoppen wordt slechts bij zeer uitzonderlijke technische situaties, waarin verwijdering niet mogelijk is, toegepast. Als wordt afgedopt wordt het tarief voor verwijdering in rekening gebracht. Zodra de ondernemer de volledige verwijdering kan uitvoeren wordt daartoe overgegaan, zonder extra kosten te rekenen. De kosten van het tweezijdig afdoppen zijn hoger dan die van het verwijderen. Een offerte voor het verwijderen van een gasaansluiting is geen maatwerk, maar er is sprake van een ‘postzegeltarief’. De ACM heeft in de Tarievencode gas bepaald dat de ondernemer mag volstaan met een vereenvoudigde offerte.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer kan niet precies aangeven waarom de leidingen niet zijn verwijderd. Er is niet zonder reden afgedopt. Het is waarschijnlijk dat de recente leiding erin is geschoten. De ondernemer biedt in eigen belang de volledige verwijdering als enig product aan. Bij het verwijderen van belemmeringen gaat dit geld kosten. De uitvoerder had beter moeten kijken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de wijze waarop de ondernemer de opdracht tot het verwijderen van de gasaansluiting heeft uitgevoerd en over de in rekening gebrachte kosten.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

De consument is uitdrukkelijk akkoord gegaan met de kosten en bij de uitvoering is gebleken dat de gasaansluiting slechts gedeeltelijk kon worden uitgevoerd als gevolg van het feit dat in de tuin muurtjes op oude funderingen waren aangebracht. De ondernemer heeft er toen voor gekozen om bij wege van uitzondering de aansluiting aan de straatzijde af te doppen, de leiding gedeeltelijk te laten liggen en zodra dit mogelijk is, deze kosteloos geheel te verwijderen.

De omstandigheid dat de leidingen niet kon worden verwijderd is door de consument niet betwist, zodat niet gezegd kan worden dat de ondernemer is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht, maar dat deze als gevolg van een aan de consument toe te rekenen omstandigheid niet volledig kon worden uitgevoerd.

Ook heeft de ondernemer aangegeven tot verwijdering over te gaan zodra dit mogelijk is en daarvoor geen kosten in rekening te brengen. Op grond van een en ander is de consument gehouden de factuur volledig te voldoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag van € 732,05 wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. S.J.S. Bakker en mr. D.E. Valle Robles-Roomer, leden, op 27 januari 2021.