Ondernemer krijgt geen mogelijkheid meer tot herstel.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH09-0003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 november 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (schilderwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.080,43. De afgesproken werkzaamheden zijn verricht in of omstreeks december 2008. De consument heeft op 24 december 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 3.080,43 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De aangenomen werkzaamheden zijn deels niet en voor het overige grotendeels niet deugdelijk uitgevoerd.   Meer in het bijzonder zien de klachten op de volgende punten; 1. op muren en plafonds is een verkeerd materiaal gebruikt (muurverf op terpentinebasis over nieuw stucwerk). 2. er is onvoldoende of niet geschuurd en schoon gemaakt; 3. het plamuurwerk is slecht uitgevoerd en er is over nog nat plamuurwerk heen geschilderd; 4. het schilderwerk is van slechte kwaliteit (tranen, lekken, ongedekte plekken); 5. het werk is zelfstandig uitgevoerd door een pas begonnen leerling schilder; 6. deurrozetten zijn zoek geraakt; 7. er is verf geknoeid op de blank gelakte buitendeur, op de keukenkraan, op nieuwe tegels in de toiletruimte, op de barometer in de hal, op nieuwe terrastegels (die deels vervangen moeten worden); 8. nieuwe deurrubbers zijn vernield; 9. de consument heeft zelf afdektape moeten verwijderen; 10. de afgesproken duur van het werk (6 à 7 dagen) is overschreden, wat van belang was in verband met het leggen van de vloer: na 9 dagen werken was het werk nog niet af; 11. oplevering heeft nooit plaatsgevonden.   De ondernemer heeft de klachten bekeken en de gegrondheid ervan erkend. Hij zou met een plan van aanpak komen om de klachten te herstellen, maar een serieus plan van aanpak is nooit ingediend. Naar aanleiding van een onbevredigende reactie van de ondernemer is de consument de offerte nog eens kritisch gaan narekenen en daarbij is gebleken dat in de offerte veel meer m²’s zijn opgenomen dan daadwerkelijk geschilderd dienden te worden, waardoor de geoffreerde prijs veel te hoog was.   Uiteindelijk heeft de ondernemer bij brief van 26 februari 2009 laten weten niet in te zullen gaan op de wensen van de consument. Hij is tot incasso van de openstaande rekening overgegaan, hoewel het werk nog niet eens af is. Tot en met 19 december 2008 hebben werknemers van de ondernemer werkzaamheden uitgevoerd. Zij zouden op 12 januari 2009 weer terugkomen, maar toen had de consument al geklaagd. Daarna is het werk niet afgemaakt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Naar aanleiding van mijn aangetekende brief is de ondernemer op bezoek gekomen om de klachten te beoordelen. Mijn aangetekende brief heb ik gestuurd naar aanleiding van een opleverfactuur die de ondernemer mij vlak voor kerst had gezonden. Het werk was toen nog niet opgeleverd, want in januari zou dat nog afgemaakt worden.   Bij gelegenheid van het bezoek heb ik verlangd dat de ondernemer een concreet voorstel zou doen ten aanzien van de uit te voeren herstelwerkzaamheden. Een opmerking als "we lossen het op" vind ik niet concreet genoeg. Daarop ontving ik een schriftelijke reactie waarin helemaal niets van de herstelwerkzaamheden stond omschreven. Toen heb ik opnieuw aangetekend geschreven en was het wat mij betreft wel over. Een concrete oplossing wilde de ondernemer niet bieden en ik zat met het resultaat van negen dagen broddelwerk.   De consument verlangt – zo begrijpt de commissie – kwijtschelding van het openstaande bedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak – voor zover relevant – als volgt.   Het werk is uitgevoerd door een ervaren schilder, bijgestaan door een leerling. Dat de leerling het werk zelfstandig heeft uitgevoerd, is niet juist.   De werkzaamheden zijn correct en conform offerte uitgevoerd, met de juiste materialen, en het resultaat voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. De consument heeft haar stellingen niet onderbouwd met het resultaat van hechtingsproeven of foto’s.   Bij een tussentijdse opname, naar aanleiding van de klacht van de consument zijn een aantal herstelpunten vastgesteld. Dat betrof het binnenkozijn van de badkamer, een plamuurplek bij de voordeur, een ingezonken schroefgat van de trap nogmaals vullen en afwerken, schifting door siliconen op de ramen aan de voorzijde herstellen en het vervangen van de kwijt geraakte rozetten.   Uit een e-mail van 19 januari 2009 van de consument heeft de ondernemer afgeleid dat hij niet in de gelegenheid wordt gesteld deze herstelwerkzaamheden uit te voeren. Vervolgens worden nog meer argumenten aangevoerd om niet te hoeven betalen, waaronder de opmerking dat de in de offerte betrokken aantallen meters niet zouden kloppen. Hoe zij tot haar berekening is gekomen, onderbouwt de consument echter niet. Vervolgens is gesommeerd tot betaling, maar de consument weigert te betalen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op een aantal punten heeft de consument gelijk. Wij hebben die willen oplossen. Dat hebben we ook van meet af aan gezegd, maar we hebben daar de kans niet voor gekregen. Nadat we de klachten hadden opgenomen, hebben we een tweede aangetekende brief gekregen en waren we niet meer welkom.   Ten aanzien van het deskundigenrapport merk ik op dat daarin alleen wordt ingegaan op wat er niet goed is. Wat wel goed is, is niet gefotografeerd. Het rapport schetst daardoor een vertekend beeld van het eindresultaat.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Plafonds en muren, nieuw en oud stucwerk De plafonds zijn behandeld met een muurverf op acrylaatbasis en de wanden met een synthetische muurverf. Het geheel is netjes uitgevoerd op een enkele opmerking na, waarover verderop meer. Volgens informatie van [de ondernemer] is het nieuwe stucwerk voorgestreken met een voorstrijkmiddel. Nadat bleek dat er een gelige doorslag door de eerste muurverflaag doorbloedde, heeft men gekozen voor een synthetische muurverf. Deze muurverf isoleert de doorslag. De rechter dagkant van het muurwerk ter plekke van het woonkamerraamkozijn is eenmaal behandeld met muurverf met als gevolg een slechte dekking. Ter plaatse van de rechterstijl van de balkondeur bladdert de verflaag van de ondergrond ten gevolge van vochtinvloeden. De ondergrond is geschilderd op het moment dat deze onvoldoende droog was.   Houtwerk Woonkamer Raamkozijn, inclusief draairaam, voorgevel. De afwerklaag is op diverse plaatsen slecht gedekt. In de afwerklaag bevinden zich veel ongerechtigheden zoals vuil en stof. Het besnijwerk langs het glas en de tochtstrippen is niet strak en ondeskundig uitgevoerd. Oneffenheden in de ondergrond zijn slecht bijgewerkt en nog goed zichtbaar. De kitrand in de sponning van de bovendorpel is gescheurd.   Deurkozijn woonkamer/gang Op diverse plaatsen zijn grote zakkers in de laklaag zichtbaar en zijn ook enkele " heilige" dagen zichtbaar. Linkerstijl: op ooghoogte is een grote oneffenheid in het geheel niet bijgewerkt. Het betreft een verwijderde blaar van de oude verflaag waar alleen maar simpel overheen is geschilderd.   Voordeurkozijn Het gehele kozijn, en met name de sponning, is in zijn geheel slecht en vies geschilderd. Bovendien zijn op de blank afgewerkte voordeur en op de barometer, die 20 cm naast de deur hangt, verfresten zichtbaar die veroorzaakt zijn door de schilder.   Trap naar verdieping Spijlen en leuning: door de grofporigheid van de ondergrond (meranti) lijkt het alsof er onvoldoende geschuurd is. Dat is niet het geval. Deze onderdelen zijn aanvaardbaar afgewerkt. Baluster en zijwangen: de schroefgaten zijn onvoldoende weggewerkt. Traptreden: deze zijn tweemaal behandeld met een transparante blanke lak. Zij zijn beslist tweemaal behandeld. Het oppervlak voelt goed glad aan. Indien deze één maal waren behandeld, zou de ondergrond door de "haren" van het hout ruw hebben aangevoeld. De schroefgaten aan de onderzijde van de trede zijn met behulp van houtpasta of dergelijke aanvaardbaar bijgewerkt.   Raamkozijn keuken, tweezijdig Het raamkozijn is aan beide zijde zeer en zeer slecht geschilderd. Het besnijwerk is erbarmelijk slecht en in de laklaag bevinden zich diverse zakkers en ook onvoorstelbaar veel vuil en stof en andere ongerechtigheden.   Toiletdeur en kozijn Een beschadiging in de ondergrond van de deur is onvoldoende bijgewerkt. Bij beide onderdelen zijn zakkers zichtbaar in de afwerklaag. Het geheel is onvoldoende afgewerkt.   Stijl op wand ter plaatse van de keuken/woonkamer Het besnijwerk langs de kast van de keuken is slordig uitgevoerd en midden op stijl, op ooghoogte bevinden zich grove ongerechtigheden.   Buitendeur keuken, inclusief kozijn De buitenzijde is alleen gegrond. Deze moet nog afgeschilderd worden. Binnenzijde: in de afwerklaag zijn diverse ongerechtigheden zichtbaar en diverse zakkers. Het besnijwerk langs het glas e.d. is slecht uitgevoerd.   Schuifpui Buitenzijde: deze is alleen gegrond. Deze moet nog afgeschilderd worden. Binnenzijde: in de afwerklaag zijn diverse ongerechtigheden zichtbaar en diverse zakkers. Het besnijwerk langs het glas, glijrail en deurknop is slecht uitgevoerd.   Voorbewerkte plinten Deze moeten nog geschilderd worden.   Terrasdeur (verdieping) De buitenzijde is alleen gegrond. Deze moet nog afgeschilderd worden. Binnenzijde: in de afwerklaag van de linkerstijl is een grote zakker zichtbaar. Bovendien is het geheel slordig afgewerkt.   Niet geschilderde onderdelen zijn: Nieuwe buitendeuren en deurkozijnen, te weten keukendeur en terrasdeur (verdieping) en schuifpui en bestaand buitenwerk. Boeideel achtergevel Plinten begane grond   Schade Schade is veroorzaakt aan een tochtstrip van de terrasdeur en zijn er twee deurkruk rozetten zoekgeraakt.   Herstel De genoemde onderdelen waar tekortkomingen aan zijn geconstateerd, moeten worden geschuurd, bijgewerkt en overgeschilderd. Dit zijn: Woonkamer: raamkozijn, inclusief draairaam, voorgevel. Deurkozijn woonkamer/gang. Voordeurkozijn. Baluster en zijwangen: de schroefgaten zijn onvoldoende weggewerkt. Raamkozijn keuken, tweezijdig. Toiletdeur en kozijn, tweezijdig. Stijl op wand ter plaatse van de keuken/woonkamer. Binnenzijde buitendeur keuken, inclusief kozijn. Binnenzijde schuifpui. Terrasdeur (verdieping).   De niet afgewerkte onderdelen moeten worden behandeld: Nieuwe buitendeuren en deurkozijnen, te weten keukendeur en terrasdeur (verdieping) en schuifpui en bestaand buitenwerk. Boeideel achtergevel. Plinten begane grond.   Schade De rozetten van twee deuren en een tochtstrip worden vernieuwd.   De deskundige begroot de herstelkosten in totaal op een bedrag van € 2.650,– inclusief BTW, een en ander als gespecificeerd in zijn rapport, waarbij hij opmerkt dat hem de kosten van de rozetten en tochtstrip niet bekend zijn.   Ter toelichting heeft de deskundige nog het navolgende opgemerkt.   Muurwerk De wanden zijn behandeld met een synthetische muurverf. De reden voor deze keuze was het feit dat de ondergrond geïsoleerd moest worden. Er ontstonden na het aanbrengen van de acrylaat-muurverf gele vlekken in de ondergrond, aldus [de ondernemer]. De vraagstelling van de consument of dit in de toekomst problemen zal geven met overschilderen, kan ik ontkennend beantwoorden. Dit geeft geen problemen.   Beoordeling uitgevoerd schilderwerk Zoals uit de inspectie is gebleken, moet helaas geconcludeerd worden dat het binnenschilderwerk aan het houtwerk – voorzichtig uitgedrukt – bijzonder slecht en ondeskundig is uitgevoerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusie van de deskundige. Zij neemt deze over en maakt ze tot de hare. De bevindingen, als verwoord in het rapport rechtvaardigen ook naar het oordeel van de commissie de conclusie dat, overall gezien, slecht en ondeskundig werk is afgeleverd en dat de ondernemer in dat opzicht in ernstige mate toerekenbaar tekort is geschoten.   De ondernemer maakt een punt van het feit dat hem niet de gelegenheid is geboden tot herstel. In dat verband merkt de commissie op dat het resultaat van het uitgevoerde werk van dien aard is, dat het vertrouwen van de consument in de vakbekwaamheid van het personeel van de ondernemer daardoor ernstig is geschonden. Dit volgt al uit het feit dat de consument bij brief van 24 december 2009 de facto de overeenkomst tussen partijen heeft ontbonden, door de ondernemer de verdere toegang tot de woning te ontzeggen.   Desondanks vindt vervolgens toch een bezichtiging van het werk plaats, omstreeks 12 januari 2009. Op 13 januari 2009 zendt de ondernemer vervolgens een brief, waarin niet meer staat vermeld dan dat "de opleverpunten zoals geconstateerd" zullen worden opgeknapt. Welke punten dat zijn, staat in die brief niet vermeld. Er wordt evenmin verwezen naar een bij de inspectie opgemaakt verslag of een lijstje van daarbij als "opleverpunten" geconstateerde gebreken. De commissie deelt de mening van de consument dat dit een onvoldoende concreet aanbod tot herstel is, mede bezien in het licht van de ernstige mate waarin het vertrouwen van de consument in de kwaliteiten van de ondernemer was geschonden. In de e-mail van 18 januari 2009 verwijst de consument hier ook naar, waar hij aangeeft dat het geschonden vertrouwen nog verder is afgenomen. Dat voert de commissie tot het oordeel dat onder de gegeven omstandigheden de consument de ondernemer afdoende in de gelegenheid heeft gesteld om met een concreet voorstel tot herstel te komen, welke gelegenheid de ondernemer niet, althans niet in voldoende mate heeft benut. Als gevolg daarvan is een situatie van verzuim ontstaan en oordeelt de commissie de ondernemer schadeplichtig tegenover de consument.   De deskundige heeft de herstelkosten voor wat betreft de geconstateerde gebreken begroot op een bedrag van € 2.650,– inclusief BTW, maar exclusief de kosten van rozetten en een tochtstrip. Partijen hebben deze begroting niet aangevochten. Omdat het hier om een begroting gaat en verder niets bekend is ten aanzien van de kosten van de verdwenen rozetten, zodat niet duidelijk is in hoeverre in de vervanging daarvan niet kan worden voorzien vanuit het begrote schadebedrag, zal de commissie de totale schade vaststellen op het door de deskundige genoemde bedrag. De ondernemer dient dat aan de consument te vergoeden, hetgeen kan geschieden door verrekening met het in depot gestorte bedrag van de openstaande factuur.   Daarom wordt beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.650,–. Betaling kan plaatsvinden door verrekening met de openstaande factuur.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 3.080,43 als volgt verrekend. Aan de consument wordt terugbetaald € 2.650,–. Het restant, € 430,43, komt toe aan de ondernemer.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 4 november 2009.