Ondernemer krijgt mogelijkheid om tekortkoming te herstellen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 123788

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het vloersysteem van de ondernemer. Er is een reparatie uitgevoerd om een plek in de gietvloer die is ontstaan bij de eerste of tweede laklaag te herstellen. Dit is niet goed gebeurd, waardoor de plek nu nog zichtbaarder is. Daarnaast is er ook sprake van schuim in de laklaag. De ondernemer geeft aan dat hij het geschil wil oplossen met de consument. Ter zitting is afgesproken dat de ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld om het werk te herstellen. De commissie oordeelt dat wanneer deze herstelwerkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, de zaak opnieuw kan worden ingediend bij de commissie. Ook draagt de ondernemer zorg voor de opslag van de spullen van de consument tijdens de herstelwerkzaamheden. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 14 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het appliceren van een vloersysteem (gietvloer) voor een bedrag van in totaal € 11.000,–.

De consument heeft een bedrag van € 1.100,– niet betaald. Dit bedrag is bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument
De consument heeft de volgende klachten verwoord in het klachtenformulier:

Er is sprake van een matte reparatieplek. Er is een reparatie uitgevoerd om een plek in de gietvloer die is ontstaan bij de eerste of tweede laklaag te herstellen. Dit is niet goed gebeurd. Nu is de plek nog zichtbaarder.

Er is sprake van schuim in de laklaag. De consument is vooraf gewaarschuwd voor het sinaasappeleffect van de toplak. Dit is geen probleem. De consument heeft bewust op advies van de ondernemer gekozen voor deze lak. De lak is te dik aangebracht waardoor deze opschuimt en er lelijke plekken zijn. De plekken kunnen niet plaatselijk worden hersteld.
Er zit vuil onder de laklaag. Er is een voetstap zichtbaar onder de bovenste laklaag die niet te verwijderen is.

De consument wenst dat opnieuw geschuurd, gegoten en gelakt wordt.

Ter zitting hebben de consument en de ondernemer afgesproken dat de ondernemer zal overgaan tot herstel van het werk.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer wil de kwestie graag netjes oplossen met de consument. Er is eerder getracht om een schikking te treffen. Er is een verlengde schriftelijke garantie aangeboden van drie naar vijf jaar met een extra seallaag en een airbrusher die plaatselijke beschadigingen te zijner tijd kan oplossen.
De ondernemer is er van overtuigd dat er een prachtige gietvloer ligt ook al zijn er enkele onvolkomenheden.
De ondernemer heeft het idee dat de deskundige van de consument op de achtergrond ervoor zorgt dat de consument de zaken niet meer goed in perspectief kan zien.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft – voor zover van belang – het volgende in zijn deskundigenrapport gerapporteerd.

Mondelinge toelichting door consument

Wij hebben bij de ondernemer een Arturo PU2030 polyurethaan gietvloer besteld in een betonlook kleur “Looming Dust”. Op advies van de ondernemer hebben wij ervoor gekozen de gietvloer te laten voorzien van een Arturo PU7975 topcoating. Dit was de beste lak die beschikbaar is. Helaas was het resultaat niet naar onze wens en ook de medewerker van de ondernemer was het hier mee eens.

Vervolgens is er eind augustus 2018 door de ondernemer een nieuwe laklaag aangebracht. Dit zou de Arturo PU7320 moeten zijn maar wij vermoeden dat er wederom de PU7975 is aangebracht.

Helaas heeft dit niet geleid tot het door ons beoogde en beloofde eindresultaat. Wij hebben een externe deskundige erbij gehaald, iemand met ervaring in deze branche.

1. De matte reparatieplek: herstel van de toplak is hier niet goed gedaan, er is gewoon met een lakroller lak aangebracht waardoor dit nu zichtbaar is.
2. Schuim in de laklaag: door het te dik aanbrengen van de laklaag ontstaat er schuim en dit is zichtbaar in de gietvloer.
3. Vuil onder de laklaag: onder de laatst aangebrachte laklaag zit vervuiling die nu onmogelijk verwijderd kan worden.

Er zijn inmiddels meerdere gesprekken geweest waarbij door de ondernemer de volgende drie opties zijn aangeboden:
I. Schadevergoeding
II. Plaatselijk herstel middels airbrush-techniek
III. Schuren en lakken van de totale vloer

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de ondernemer optie II & III heeft samengevoegd, er is afgespro-ken dat de herstelwerkzaamheden op een nader te bepalen moment (binnen 5 jaar) uitgevoerd kunnen worden. Deze afspraak is pas van kracht indien wij de resterende 10% (€ 1100,00) hebben betaald. Wij hebben aangegeven het resterende bedrag te voldoen zodra de vloer naar wens is opgeleverd.

Mondelinge toelichting door de ondernemer

Wij hebben consument vooraf zeer goed voorgelicht, we hebben zelfs gezamenlijk de fabriek bezocht waar wij de spullen bestellen. Bij de offertes hebben wij de SBRCURnet richtlijn “Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten” bijgevoegd. De gietvloer die wij hebben geleverd voldoet aan klasse B zoals omschreven in de richtlijn.

Nadat we de gietvloer hebben aangebracht bleek dat de toplak, de Arturo PU7975, op meerdere plekken bruisplekken vertoonde. Vervolgens hebben wij deze bruisplekken weggeschuurd en de gietvloer voorzien van een nieuwe toplak, de Arturo PU7320.

Het probleem is dat er een onbekende ‘deskundige’ is die de consument beïnvloedt zonder dat wij weten wie dat is en wat zijn belang is.

Dat de huidige toplak een aantal onvolkomenheden heeft hebben wij ook geconstateerd en daarom hebben wij met de consument de volgende afspraak gemaakt:
De garantie van 3 jaar verlengen wij naar 5 jaar en in die periode brengen wij, op verzoek van de consument, een nieuwe topcoating aan. Tevens zorgen wij ervoor dat beschadigingen plaatselijk door air-brush techniek door ons worden hersteld. Bovenstaande afspraak is met consument besproken en hierover is overeenstemming bereikt.

Waarnemingen door de deskundige

Ter plaatse is door de deskundige een polyurethaan gietvloer met een transparante topcoating aangetroffen. De door ondernemer aangebrachte meerkleurige gietvloer is netjes aangebracht, de problemen bevinden zich alleen in de transparante topcoating. De consument heeft op de gietvloer, middels een oranje tape, de gebreken aangegeven.

1. De matte reparatieplek heeft een afmeting van ca. 10 X 20 cm en is, in het strijklicht, zichtbaar. De plek bevindt zich midden in de woonkamer net achter de zitbank.

2. Schuim in de laklaag heb ik op meerdere plaatsen geconstateerd. De schuimvorming ontstaat in de Arturo PU7975 toplak wanneer er een te dikke laag is aangebracht (producteigenschap). Dit is hier op een aantal plekken, met name rol- en aanzetbanen, gebeurd en is door ondernemer erkend. Deze heeft de vloer geschuurd om de schuimvorming te verwijderen en vervolgens een nieuwe topcoating (Arturo PU7320) aangebracht. Helaas heeft ondernemer niet alle schuimplekken verwijderd waardoor deze nu onder de nieuw aangebrachte PU7320 topcoating zitten. Dit is in principe niet een groot probleem behalve wanneer de belletjes (van de schuimplekken) gevuld zijn met vervuiling. Dit tekent zich af in de (lichte) gietvloer en laat zich niet verwijderen omdat er een nieuwe topcoating over is aangebracht.

3. Vuil onder de laklaag; zie hiervoor punt 2. In het dossier wordt door consument naast vervuiling ook over een voetstap onder de laklaag gesproken, dit heeft de deskundige van de commissie niet geconstateerd.

Naast bovenstaande door consument ingediende klachten heeft deskundige op één plaats, nabij het keukenblok, wat onthechting geconstateerd. Deze onthechting is zeer lokaal en betreft de laatst aangebrachte Arturo PU7320, de onderliggende gietvloer wordt beschermd door de eerder aangebrachte Arturo PU7975 topcoating.

Beoordeling van de klachten

De SBRCURnet richtlijn “Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten” is onderdeel van de overeenkomst en er is afgesproken dat er een klasse B gietvloer (hoge esthetische eisen woningbouw) wordt geleverd. Deze richtlijn is toepasbaar bij het beoordelen van een gerealiseerde kunstharsgebonden gietvloer op esthetische kwaliteit. Deskundige zal voor de beoordeling van de esthetische klachten de richtlijn toepassen.

1. De matte reparatieplek: deze is alleen zichtbaar in het strijklicht. In de richtlijn staat onder paragraaf 6.2 ‘Waarnemen’ dat een beoordeling moet worden uitgevoerd bij diffuus licht op een kijkhoogte van 1,50 meter. Indien het betreffende beoordelingsaspect daarbij niet is waar te nemen, wordt deze geacht niet aanwezig te zijn.

2. Schuim in de laklaag: de in de topcoating aanwezige schuimvorming bevindt zich in de eerste laag, de Arturo PU7975. Ondernemer heeft getracht deze middels schuren te verwijderen en heeft vervolgens een nieuwe topcoating (Arturo PU7320) aangebracht. Helaas blijkt dat de ondernemer bij het schuren op een aantal plekken de bruisvorming niet geheel heeft verwijderd. Tevens is in de belletjes van deze schuimvorming wat vervuiling gekomen wat zich aftekent in de gietvloer. Aangezien er een nieuwe topcoating over de eerste is aangebracht zit deze vervuiling nu “opgesloten” onder de tweede topcoating.

3. Vuil onder de laklaag: zie hiervoor punt 2.

4. Daarnaast is er door deskundige plaatselijk onthechting geconstateerd van de topcoating. Consument had deze plek wel geconstateerd maar dacht dat het vervuiling betrof. Onthechting, hoe klein van omvang, van de aangebrachte topcoating is niet toelaatbaar.

Herstel

Herstel van bovenstaande punten is mogelijk door het aanbrengen van een nieuwe topcoating, zoals ondernemer al heeft voorgesteld. Hierbij zal extra aandacht moeten worden geschonken aan de in de eerste laklaag aanwezige bruisplekken, deze moeten volledig worden weggeschuurd/polijst voordat de nieuwe topcoating zal worden aangebracht. Aangezien er een zachte polyurethaan gietvloer (in een betonlook-uitvoering) is aangebracht zal er extra voorzichtig geschuurd/gepolijst moeten worden. Wanneer er met een te grove korrel geschuurd wordt kan dit schade tot gevolg hebben aan de onderliggende zachte (Shore D30-40) gietvloer.

Mocht er schade aan de gietvloer zijn kan dit plaatselijk middels air-brush techniek worden hersteld, dit is door ondernemer is zijn herstelplan ook opgenomen.
Herstel kan direct worden uitgevoerd maar ook eventueel in een later stadium.

De herstelkosten voor het wegschuren van de bestaande topcoating en het aanbrengen van een nieuwe topcoating op de gietvloer wordt als volgt begroot:

Uit- en inruimen woning op de begane grond, opslag goederen (stelpost) – € 400,00
Schuren ondergrond, eventuele reparaties door air-brush techniek (stelpost) – € 750,00
Aanbrengen topcoating, circa 122m² – € 825,00

Totaal inclusief BTW – € 1.975,00

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument en de ondernemer hebben ter zitting afgesproken dat de ondernemer in de gelegenheid zal worden gesteld om het werk te herstellen. Deze herstelwerkzaamheden worden in onderling overleg gepland. Insteek van partijen is thans om dit in het najaar van 2019 te doen. Het depotbedrag wordt aan de ondernemer uitbetaald door de commissie nadat de consument aan de commissie heeft bericht dat het werk naar tevredenheid is hersteld. Indien hiervan geen sprake is, kan de consument de zaak opnieuw bij de commissie aanbrengen.

Ter zitting is nog gesproken over het uit- en weer inruimen van de ruimte voorafgaand en na het herstel van de vloer. De commissie bepaalt dat de ondernemer hiervoor zorg dient te dragen. Indien het huisraad buiten de woning moet worden opgeslagen, dient dit op kosten van de ondernemer te geschieden. De commissie ziet geen aanleiding om de ondernemer te veroordelen tot vergoeding van kosten van vervangende huisvesting.

De commissie stelt vast dat de ondernemer ook al voorafgaand aan het indienen van de klacht bij de commissie heeft geprobeerd om de consument te bewegen om hem het werk te laten herstellen. De consument is daar toen niet mee akkoord gegaan. In het licht van het bovenstaande is de commissie van oordeel dat de ondernemer niet het klachtengeld van de consument behoeft te vergoeden, noch behandelingskosten aan de commissie verschuldigd is, ook al dient de klacht feitelijk gegrond te worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht grotendeels gegrond;

De ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld om het werk te herstellen;
het tijdstip van herstel wordt in onderling overleg tussen partijen geregeld, waarbij er vooralsnog van wordt uitgegaan dat dit in de herfst van 2019 zal geschieden;
de ondernemer dient het uit- en inruimen van huisraad te regelen zonder kosten voor de consument;

De consument draagt de eigen kosten van het klachtengeld;

Wijst af het meer of anders verlangde;

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. T.J. van Gessel, voorzitter, mr. B.W. Weilers en mr. B.C. Westenbroek, leden, op 12 juli 2019.