Ondernemer levert verkeerd product; koopovereenkomst blijft geldig en juiste product moet alsnog geleverd worden

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 16878/22835

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over een videodeurbel die de consument op Black Friday heeft aangeschaft. De consument heeft niet het type Elite binnengekregen, maar de videodeurbel type 2. Op de aankoopbevestiging staat dat het om de Elite-versie gaat en dat de prijs € 125,– is. Als de consument geweten had dat het niet om de Elite-versie ging, had hij deze aankoop nooit gedaan. De consument wil dat de videodeurbel Elite alsnog voor €125,– wordt geleverd. Volgens de ondernemer was er sprake van een vergissing op de website. Op de introductiepagina van de website stond wel de juiste omschrijving, namelijk de videodeurbel type 2. Bij de specificaties en de afbeelding werd duidelijk vermeld dat het om de videodeurbel type 2 ging. De ondernemer heeft de klant de keuze gegeven het artikel te retourneren en het aankoopbedrag retour te ontvangen De commissie stelt dat de ondernemer niet onverwijld en ondubbelzinnig aan de consument heeft aangegeven dat er sprake was van een vergissing, maar in plaats daarvan een ander product levert. De commissie oordeelt dat de ondernemer daardoor niet meer het recht heeft om de videodeurbel Elite niet te leveren. De klacht is gegrond. De ondernemer moet dus de videodeurbel Elite alsnog voor € 125,– leveren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 29 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merknaam] videodeurbel type Elite tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 125,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 3 december 2019.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is het betreffende product voor de aangegeven prijs te leveren.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft het betreffende product op “Black Friday” gekocht voor € 125,–. Hij heeft er ook een bevestiging van ontvangen.
De ondernemer heeft vervolgens een ander product geleverd, een [merknaam] videodeurbel 2, in plaats van de Elite.

De consument heeft daarover contact opgenomen met de ondernemer, die heeft aangegeven dat sprake was van een foutje in de titel. Bovendien had de consument aan de hand van het prijsverschil kunnen weten dat het een vergissing was, de elite kost € 499,–.

Dat zou volgens de consument op iedere andere dag kloppen, maar op “Black Friday” zijn er meerdere winkels die met prijzen stunten. De consument hoefde zich daarom niet te realiseren dat het niet om een prijsstunt ging.

Daarom is de consument van mening dat hij recht heeft op de Elite-versie voor de prijs die hij betaald heeft. De ondernemer heeft immers met de Elite-versie geadverteerd voor de prijs van € 125,–.

De consument heeft ook een aankoopbevestiging met daarop vermeld de Elite-versie, voor € 125,–. Vervolgens heeft de ondernemer de versie “2” opgestuurd in plaats van de Elite en beroept de ondernemer zich daarbij op een foutje.

Als de consument geweten had dat het niet om de Elite ging had hij deze aankoop nooit gedaan.

Bovendien was de [merknaam] videodeurbel 2 op 29 november 2019 aangeboden voor € 89,–. Dat is ook lager dan de € 125,– die de consument betaald heeft.

De consument is dan ook van mening dat de ondernemer bewust een misleidende reclame heeft geplaatst.

De consument verlangt levering van een de [merknaam] videodeurbel Elite voor € 125,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 29 november 2019 heeft de consument een [merknaam] Video-deurbel besteld voor €125,–. Op de introductiepagina van de website stond de juiste omschrijving, namelijk de [merknaam] Deurbel 2. Op het moment van aanklikken wist de consument ook dat het om dit artikel ging. Na het doorklikken naar het stond de titel foutief vermeld en stond er een [merknaam] Deurbel Elite vermeld. Bij de specificaties en de afbeelding werd echter duidelijk vermeld dat het om een [merknaam] deurbel 2 ging.

De consument geeft aan dat hij misleid is en dat hij niet kon weten dat de prijs niet klopte, omdat het in de Black Friday actie periode was en dan wel vaker producten veel goedkoper worden aangeboden.

In de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt in artikel 4 bepaald:
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Bij Thuiswinkel.org wordt het volgende aangegeven bij dit onderwerp:
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Van een kennelijke vergissing is sprake als de consument had kunnen weten of begrijpen dat de prijs veel te laag is voor het artikel dat werd aangeboden. Het moet voor de gemiddelde consument duidelijk zijn geweest dat het hier om een vergissing ging en zelfs als dit niet meteen duidelijk was, dan was het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden had moeten zijn voor twijfel. De wet bepaalt dat de consument in geval van twijfel omtrent de juistheid van de prijs nader onderzoek moet verrichten. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door navraag te doen bij de ondernemer.

De ondernemer heeft de klant de keuze gegeven het artikel te retourneren en het aankoopbedrag retour te ontvangen, indien hij ontevreden is met het ontvangen product. Daarmee heeft de ondernemer gedaan wat verwacht mag worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft aangegeven dat nimmer de wil aanwezig is geweest om een [merknaam] videodeurbel Elite aan te bieden en te leveren voor € 125,–. De ondernemer geeft aan dat sprake was van een fout of vergissing op de website.

De consument stelt dat inderdaad sprake is van een erg groot prijsverschil, maar dat specifiek op Black Friday, een dag waarop sprake is van veel stuntaanbiedingen, de consument er niet op bedacht hoefde te zijn dat de prijs niet klopte.

Naar het oordeel van de commissie gelden de regels ten aanzien van fouten en vergissingen op elke dag van het jaar, ook op Black Friday. Hoewel op die dag door ondernemers met veel producten gestunt wordt dient een consument er ook dan op bedacht te zijn dat een uitzonderlijk hoge prijsafwijking wel eens het gevolg van een fout of vergissing zou kunnen zijn.
Naar het oordeel van de commissie zou dat slechts anders zijn als juist met betrekking tot het betreffende artikel en de betreffende prijs specifiek wordt aangeduid dat sprake is van een speciaal aanbod vanwege Black Friday. Dat is echter niet door de consument gesteld en daar is ook niet op enigerlei andere manier van gebleken.

Naar het oordeel van de commissie is derhalve sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing, waardoor de ondernemer niet gehouden zou zijn het betreffende product te leveren voor de betreffende prijs.

Van een ondernemer mag in een dergelijke situatie verwacht worden dat onverwijld en ondubbelzinnig aan de consument wordt aangegeven dat sprake is van een fout of een vergissing.

De ondernemer heeft dat niet gedaan. De ondernemer heeft geen mededeling aan de consument verstuurd dat de op de ontvangstbevestiging en de factuur van de bestelling vermelde [merknaam] videodeurbel Elite niet voor de betreffende prijs geleverd kon worden, onder gelijktijdige terugbetaling van hetgeen de consument betaald had.
In plaats daarvan heeft de ondernemer er voor gekozen om zonder overleg een ander product te leveren dan vermeld stond op de ontvangstbevestiging en de factuur. De ondernemer heeft gehandeld alsof tussen partijen een overeenkomst gesloten is betreffende de [merknaam] videodeurbel 2. Daarvan blijkt echter niet uit de ontvangstbevestiging en de factuur.

Voor zover de commissie uit de door de consument bijgevoegde beperkte correspondentie kan afleiden heeft de ondernemer eerst toen de consument reclameerde over het ontvangen artikel aangegeven dat de [merknaam] videodeurbel Elite niet voor de betreffende prijs geleverd kon worden. Eerst toen ook heeft de ondernemer aan de consument voorgesteld om de ontvangen [merknaam] videodeurbel 2 te retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs.

De ondernemer heeft er niet onmiddellijk een beroep op gedaan dat de ondernemer niet gehouden is de [merknaam] deurbel Elite te leveren, maar in plaats daarvan een ander product geleverd. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer daardoor niet meer het recht er een beroep op te doen niet gehouden te zijn tot levering van de [merknaam] videodeurbel Elite voor € 125,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De consument stelt dat hij een [merknaam] videodeurbel Elite heeft gekocht voor € 125,–, maar dat hij een [merknaam] videodeurbel 2 geleverd heeft gekregen. Uit hetgeen de consument stelt kan worden afgeleid dat hij van mening is dat tussen hem en de ondernemer geen koopovereenkomst tot stand is gekomen betreffende de [merknaam] videodeurbel 2. De consument wilde geen [merknaam] videodeurbel 2.

Daarbij past echter niet dat de consument, voor zover de commissie uit de stukken is gebleken, de [merknaam] videodeurbel 2 niet aan de ondernemer heeft teruggezonden. De consument dient daar dan ook alsnog voor zorg te dragen.

De ondernemer dient aan de consument alsnog een [merknaam] videodeurbel Elite te leveren, echter op voorwaarde dat de consument eerst de door de ondernemer aan hem geleverde [merknaam] videodeurbel 2 in nieuwstaat, onbeschadigd en in de originele verpakking aan de ondernemer terugstuurt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument zendt binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies de door de ondernemer geleverde [merknaam] videodeurbel 2 in nieuwstaat, onbeschadigd en in de originele verpakking terug aan de ondernemer.

De ondernemer levert binnen veertien dagen na ontvangst van de [merknaam] videodeurbel 2 in nieuwstaat, onbeschadigd en in de originele verpakking alsnog een [merknaam] videodeurbel Elite aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. P. Rijpstra, leden, op 5 mei 2020.