Ondernemer luncht thuis en heeft reiskosten in rekening gebracht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU01-0019

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 januari 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van dakisolatie en gipsplaten en het verplaatsen van een radiator tegen een uurtarief van ƒ 69,75 exclusief BTW en een kilometervergoeding van ƒ 2,- exclusief BTW. De oplevering van het werk vond plaats op of omstreeks 1 februari 2001. De consument heeft op 2 februari 2001 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ofschoon het werk feitelijk nooit geheel is opgeleverd, de elektra is niet afgemaakt en de radiator is niet verplaatst, beperkt mijn klacht zich tot de afrekening van de ondernemer, waarmee ik het niet eens ben. De ondernemer heeft mij ƒ 2.170,- in rekening gebracht, ik heb ƒ 1.950,- betaald. Het meningsverschil gaat over een bedrag ad ƒ 254,50 exclusief BTW. Inclusief BTW is dat ƒ 302,85. Dit heeft betrekking op kosten klein materiaal en berekende reiskosten. Over het materiaal heb ik niets met de ondernemer afgesproken. Ik zou namelijk zelf voor het materiaal zorgen en dat heb ik ook gedaan. De kilometers zijn naar mijn mening onnodig gemaakt. De ondernemer is steeds thuis gaan lunchen, terwijl hij dat ook op bij mij thuis had kunnen doen, hetgeen ik hem meermalen heb aangeboden. De ondernemer blijft er op staan dat ik hem nog ƒ 220,- moet betalen, zodat ik er met hem niet uitkom. Ik heb ƒ 82,85 te veel betaald.   De consument verlangt terugbetaling van een bedrag ad ƒ 82,85,- en vergoeding van het klachtengeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het sluiten van de overeenkomst waarbij ook de kilometer vergoeding van ƒ 2,– exclusief BTW is vastgesteld, heb ik de consument meegedeeld dat ik de kilometers die voor het werk nodig zijn in rekening zou brengen. Er is niet gesproken over voorrijkosten. Er is ook nooit gesproken over verplicht lunchen bij de consument thuis en ik vind dat ik de vrijheid heb te bepalen waar en wanneer ik mijn maaltijden gebruik. De consument had niet altijd de benodigde materialen voorhanden, zodat ik om vertraging te voorkomen wat eigen klein materiaal heb gebruikt. Als de consument mij het materiaal teruggeeft, kan zij een creditnota van ƒ 112,15 exclusief BTW krijgen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de afrekening van de ondernemer blijkt dat hij de consument 71 kilometer à ƒ 2,– zijnde ƒ 142,– in rekening heeft gebracht, verdeeld over 4 werkdagen, en ƒ 112,50 aan klein materiaal. Het bedrag aan reiskosten komt de commissie niet onredelijk voor, mede gelet op het feit dat geen voorrijkosten in rekening zijn gebracht. Ook het bedrag voor klein materiaal is niet extreem. Als de consument dit zelf had aangeschaft, zou zij niet veel minder zijn kwijt geweest. De ondernemer maakt naar het oordeel van de commissie derhalve terecht aanspraak op het bedrag ad ƒ 220,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven 12 september 2001.