Ondernemer moet alsnog kosteloos passende collectoren leveren

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Non conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 174611/178205

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of een lekkage aan de zonnecollectoren het gevolg is geweest van een verkeerde installatie. De ondernemer heeft de oude zonnecollector, van de consument, vervangen door twee nieuwe collectoren. De consument heeft vier jaar later geconstateerd dat de nieuwe collectoren vorstschade hebben. De ondernemer heeft toegegeven dat verkeerde collectoren zijn geplaatst voor het bestaande systeem. De ondernemer wil de collectoren echter niet kosteloos vervangen, omdat de consument verweten wordt dat hij geen onderhoud heeft gepleegd. De consument geeft aan dat dit niet is medegedeeld bij de aanschaf. Voor de ondernemer is onbekend wat er allemaal met de collecteren gebeurd is in de vier jaar die na aanleg verstreken zijn. De ondernemer stelt geen kans te hebben gekregen om zelf een en ander te constateren. De commissie is van oordeel dat er, zoals de ondernemer ook heeft toegegeven, collectoren zijn geleverd die niet bij het leegloopsysteem van de consument passen. Dit is toe te rekenen aan de ondernemer, die onvoldoende oplettend is geweest bij de levering en de plaatsing van de collectoren. De ondernemer dient zijn fout bij de levering te herstellen door alsnog, kosteloos, bij het leegloopsysteem van de consument passende collectoren te leveren. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer
heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van twee zonnecollectoren tegen de daarvoor door
de consument te betalen prijs van € 2.160,–.

De levering vond plaats in of omstreeks het voorjaar van 2018.

Het geschil betreft de vraag of een lekkage aan de zonnecollectoren het gevolg is geweest van een verkeerde installatie.
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft in 2018 de oude zonnecollector vervangen door twee nieuwe collectoren. De
consument heeft vier jaar later geconstateerd dat de nieuwe collectoren vorstschade hebben.

De ondernemer heeft toegegeven dat verkeerde collectoren zijn geplaatst voor het bestaande systeem.
De ondernemer wil de collectoren echter niet kosteloos vervangen, omdat de consument verweten wordt
dat hij geen onderhoud heeft gepleegd. Dat is hem ook niet meegedeeld bij de aanschaf.

De consument heeft toen hij merkte dat het systeem niet werkte een expert ingeschakeld. Die ontdekte de
vorstschade.

De consument heeft dit niet via de ondernemer laten lopen, omdat hij niet verwachtte dat de collectoren het
probleem zouden zijn.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De installatie is al van voor het jaar 2000 in gebruik. De consument bewoont de woning sinds 2017. De
installatie had met de oude collectoren weinig rendement. Daarom zijn de collectoren in 2018 vervangen.

De consument heeft de ondernemer toen gevraagd de bestaande collectoren te vervangen.

Recent twijfelde de consument aan het rendement. Bij onderzoek bleek het systeem geen verschil te
maken in gasverbruik.

Omdat de collectoren redelijk recent vervangen waren, vermoedde de consument een probleem met het
collectorvat of de pomp. Bij navraag bleek een derde, als specialist in het systeem in
staat om onderzoek te doen. Daarbij bleek dat het hele systeem in orde is, maar dat sprake is van lekkage
in de collectoren, waarschijnlijk veroorzaakt door vorstschade. De consument hoefde tot dat moment niet te
verwachten dat er iets mis was met de collectoren.

De consument heeft meteen na constatering van de lekkage, naar hij zich herinnert nog dezelfde dag, de
ondernemer bericht.

Later is nog een monteur van [bedrijf] geweest om de glycolwaarde te meten. Er was echter geen glycol
meer vast te stellen.

De consument heeft zelf nooit iets aan het systeem veranderd en tot nu toe juist alles afgestemd met de
ondernemer, die ook ander werk voor de consument heeft gedaan.

De consument is het niet eens met de oplossing van de ondernemer. De ondernemer wil alleen een ander
vat plaatsen en de consument laten opdraaien voor de nieuwe collectoren. Op die manier krijgt de
consument echter een ander systeem dan hij had. De ondernemer heeft verkeerde collectoren geleverd,
dat moet de ondernemer herstellen.

De consument verlangt kosteloos herstel, zodat hij weer een goed werkend systeem heeft.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft in 2018 twee zonnecollectoren vervangen/geplaatst, die gelijk waren aan de
afmetingen van de aanwezige panelen. De ondernemer is er toen vanuit gegaan dat het boilersysteem
geschikt was voor de nieuwe collectoren. Het systeem is netjes met Glycol gevuld.

Er is toen niet goed naar het boilervat gekeken, anders had de ondernemer gezien dat dit niet geschikt was
voor de nieuwe collectoren. Het boilervat had ook vervangen moeten worden, wat meerkosten met zich
mee had gebracht. De ondernemer erkent dat hier beter naar gekeken had moeten worden en gesproken
had moeten worden over het vervangen van de boiler.

Na vier jaar blijkt dat de collectoren niet goed functioneren. De consument neemt dan een derde partij in de
arm. Deze derde partij heeft naar de installatie gekeken en er van alles mee gedaan, zoals onder andere
het op druk zetten van het systeem, waarbij bleek dat er een lekkage was op het dak.

Voor de ondernemer is onbekend wat er allemaal mee gebeurd is in de vier jaar die na aanleg verstreken
zijn. Ook wordt de ondernemer niet benaderd als er een probleem is. De ondernemer heeft dan ook geen
kans gekregen om zelf een en ander te constateren.

De ondernemer wordt achteraf geïnformeerd en kan niet meer nagaan wat er mee gedaan is. Daarom heeft
de ondernemer ook gezegd bereid te zijn een deel van de kosten te betalen om het systeem weer goed
werkend te krijgen. De ondernemer is bereid om de kosten voor het vervangen van de boiler op zich te
nemen, maar niet de kosten voor het vervangen van de twee collectoren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is in 2018 overeengekomen dat de ondernemer nieuwe zonnecollectoren zou leveren en
installeren. De consument beschikt over een open systeem. De consument mocht verwachten dat collectoren geleverd zouden worden die pasten bij het open systeem.
De consument beschikt over een zonneboiler met een leegloop systeem. De consument mocht verwachten
dat collectoren geleverd zouden worden die pasten bij het leegloopsysteem.

Inmiddels is gebleken dat de door de ondernemer geïnstalleerde zonnecollectoren niet de juiste zijn geweest, de geleverde collectoren passen niet bij het systeem van de consument. De ondernemer heeft collectoren geleverd en geplaatst die geschikt zijn voor een systeem onder druk.
De ondernemer heeft aangevoerd dat deze collectoren op zich ook zouden kunnen werken, omdat ze gevuld waren met glycol. Daarmee zou geen risico op bevriezen bestaan.
De consument heeft een derde ingeschakeld toen het systeem niet bleek te renderen.

In de gegeven situatie is de consument niet te verwijten dat hij niet de ondernemer, maar een uitgesproken
specialist voor het betreffende systeem heeft ingeschakeld. In tegenstelling tot wat de ondernemer heeft
aangevoerd is niet aannemelijk geworden dat deze specialist herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. Ook
uit diens rapportage blijkt dat de specialist niet verder is gegaan dan het stellen van een diagnose, waarna
de consument zich tot de ondernemer heeft gewend.

De commissie is dan ook van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de schade aan de collectoren
een gevolg is van enig handelen of nalaten van de consument.

Daarmee blijft staan dat, zoals de ondernemer ook heeft toegegeven, collectoren zijn geleverd die niet bij
het leegloopsysteem van de consument passen. Dit is toe te rekenen aan de ondernemer, die onvoldoende
oplettend is geweest bij de levering en de plaatsing van de collectoren.

De ondernemer heeft aangeboden om ook het collectorvat te vervangen, terwijl de consument de kosten
van vervangende collectoren voor rekening zou moeten nemen. Daarmee is het aanbod van de ondernemer eigenlijk niets anders dan de realisering van een ander systeem dan de consument heeft. Daar hoeft de consument geen genoegen mee te nemen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer zijn fout bij de levering dient te herstellen door alsnog,
kosteloos, bij het leegloopsysteem van de consument passende collectoren te leveren.

Omdat de commissie geen zicht heeft op levertijd van de collectoren en vanwege eventuele
bedrijfsvakanties rondom de feestdagen zal de commissie een ruime termijn bepalen, waarbinnen een en
ander dient te geschieden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer verwijdert de geplaatste collectoren en neemt deze terug en levert en plaatst alsnog bij het
zonneboilersysteem van de consument passende collectoren, zoals oorspronkelijk overeengekomen.
De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit
bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk,
voorzitter, P.A. Frank en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 24 november 2022.
F.H.C.M. van Schaijk