Ondernemer moet dakproblemen oplossen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 130930/135153

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over de uitvoering van een reparatie aan het garagedak. Daarnaast is er een verschil in mening over de garantietermijn. Verder is er een lekkage aan het dak. De ondernemer heeft dit niet hersteld. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Tijdens het deskundigenonderzoek heeft de ondernemer een aanbod gedaan tot het oplossen van het geschil. De commissie oordeelt dat de consument terecht heeft geklaagd en dat de ondernemer zich moet houden aan het aanbod dat eerder is gedaan. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2017 tussen de rechtsvoorganger van de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot renovatie van de dakbedekking bij de dakuitbouw/het garagedak van de woning waar de consument nu eigenaar van is.

De consument heeft een bedrag van € 145,20 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 15 april 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

“Geschil over garantie van dakrenovatie. In 2017 heeft de vorige woningeigenaar een dakrenovatie (totale kosten € 7.200,–) uit laten voeren door de ondernemer. Wij ontdekten dit jaar losse soldeernaden van het zinkwerk bij het garagedak. Deze zijn door de ondernemer gerepareerd, echter op een onacceptabele wijze. Wij zijn het ook oneens met de factuur van € 145,20, ten eerste omdat wij denken dat dit onder de garantie van de dakrenovatie valt, ten tweede omdat wij de reparatie onacceptabel vinden en ten derde is de rekening niet gespecificeerd.

Verder is er een lekkage aan het dak. Volgens de ondernemer is dit ontstaan door het ontbreken van spouwlood. Dit is onderdeel geweest van de dakrenovatie, echter de ondernemer is niet genegen dit te herstellen. Wij hebben meerdere malen om een oplossing gevraagd voor de lekkage en zinkwerk en bezwaar gemaakt tegen de factuur maar wij krijgen geen reactie van de ondernemer”.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

“Ik heb na het bezoek van de deskundige niets meer gehoord van de ondernemer. De ondernemer is dus niet zijn tegenover de deskundige gedane toezegging nagekomen. Ik wil graag dat de commissie de ondernemer verplicht om zijn toezegging tot herstel van het zinkwerk na te komen, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Ik heb geen lekkageklachten. Ook na het vreselijk slechte weer met regen en harde wind, heeft het de afgelopen tijd niet gelekt. Kennelijk zijn de lekkagesporen van voor de tijd dat ik eigenaar ben geworden van deze woning”.

De consument verlangt:
– Onder garantie de lekkage verhelpen;
– de reparatie van het zinkwerk onder garantie herstellen;
– de factuur van de reparatie zinkwerk van € 145,20 kwijtschelden;
– vergoeding voor het onnodig nemen van een vrije dag voor de dak inspectie 7 mei 2021.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Het standpunt van de ondernemer is alleen kenbaar geworden uit wat de deskundige daarover heeft gerelateerd, want de ondernemer is aanwezig geweest bij diens bezoek ter plaatse.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren ter plaatse aanwezig bij het onderzoek.

Het geschil bestaat uit meer onderdelen, echter werd direct bij het begin van het onderzoek op locatie door de aanbieder zijn excuus aangeboden voor de gang van zaken in dit geschil.

Reparatie zinken daklijst
De ondernemer gaf direct aan dat de zinken daklijst nooit zo gerepareerd had mogen worden.
De ondernemer verklaarde zich dan ook direct bereid 2 elementen van de daklijst te zullen vervangen om niet alleen een goede reparatie te bewerkstelligen, maar ook om een nette aanblik te willen waarborgen.

Factuur
Ook stelde de ondernemer dat de factuur ad. € 145,20 (inclusief BTW) nimmer verstuurd had mogen worden, omdat de uitgevoerde werkzaamheden inderdaad binnen de garantie vallen. Hij bood aan deze per ommegaande te crediteren.

Aanvulling factuur
Op woensdag 2 februari werd door de consument de credit factuur ontvangen. Een kopie is aan deze rapportage toegevoegd.

Spouwlood
Tijdens het onderzoek op het dakvlak is met een controlehaak via de open stootvoegen onderzoek gedaan of er inderdaad spouwlood is toegepast, of dat er nieuw lood in de voegen is ingeslepen. Tijdens dit onderzoek is vastgesteld dat er inderdaad spouwlood aanwezig is. Het is echter niet mogelijk om zonder destructief onderzoek te controleren of het nieuwe spouwlood in de spouw ook correct is gemonteerd.

Lekkage
Bij de ingediende documenten ontbreekt het voorblad van de oorspronkelijke offerte. Dit voorblad werd tijdens het onderzoek getoond en ter ondersteuning gefotografeerd en als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Op dit voorblad staat essentiële informatie m.b.t. de reden van dakrenovatie in 2017, namelijk diverse lekkages. Vastgesteld is dat de huidige lekkagevlekken in het plafond niet recent zijn. Er zijn geen bruine verkleuringen of andere leksporen aanwezig. De consument geeft aan ook geen druppels aan het plafond in de woonkamer te hebben gehad. Daarnaast wordt door de consument aangegeven dat zij, na het betrekken van de woning, geen sauswerk aan het plafond hebben uitgevoerd.

De omvang van de klachten is opvallend: voornamelijk een gebrek aan communicatie van ondernemer naar consument.

Herstel is mogelijk en wel als volgt:

Vervangen van twee elementen daklijst (circa 2 meter). Aanbieder heeft toegezegd dit voor eigen rekening te zullen verzorgen. De consument is hiermee akkoord gegaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies worden door de commissie overgenomen en zij maakt die tot de hare. Dit ook nu daartegen door partijen niet (alsnog) bedenkingen zijn geuit.

De creditering door de ondernemer is een feit. Daarmee is (eerst tijdens deze procedure) door de ondernemer erkend dat de consument ten onrechte het bedrag van € 145,20 in rekening is gebracht voor reparatiewerkzaamheden aan het zinkwerk. Dit – kort gezegd – omdat de consument als opvolgend eigenaar rechten kan doen gelden op basis de “oude” aan de vorige eigenaar gegeven garantie op het door de ondernemer destijds uitgevoerde dakbedekkingswerk. Het depot dient dan ook te worden geretourneerd aan de consument. Door de consument is hierover (dus) terecht geklaagd bij de commissie.

Ook is door de consument terecht geklaagd over de ondeugdelijkheid van het zinkwerk en de reparatie daarvan door de ondernemer. Zulks is door de ondernemer ten overstaan van de deskundige ook erkend, onder het doen van de toezegging om een en ander alsnog te herstellen zonder de consument daarvoor kosten in rekening te brengen. De commissie oordeelt dat de ondernemer overeenkomstig diens toezegging bij wijze van nakoming/herstel wordt verplicht tot het door de deskundige noodzakelijk geoordeelde herstel, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht.

Een (dak)lekkage is niet komen vast te staan. De aangetroffen lekkagesporen betreffen kennelijk een eerdere lekkage die eerder moet zijn opgelost. Ter zitting is dit ook door de consument erkend.
Aan hetgeen door de deskundige wordt bericht over spouwlood, ligt geen zelfstandige klacht van de consument ten grondslag; ook dit betreft alleen onderzoek naar een niet aangetroffen lekkage.
Voor zover de consument (ook) heeft willen klagen over (dak)lekkage, is die klacht dus ongegrond gebleken.
Nu door de consument deels terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van deze commissie gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument alsmede om de behandelingskosten te vergoeden aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten zullen de ondernemer separaat bij factuur in rekening worden gebracht.

Ingevolge het reglement van de commissie worden slechts in bijzondere gevallen kosten vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig om een vergoeding voor deze kosten toe te kennen aan de consument wegens opgenomen vrijetijd, nodig vanwege het vanwege dakinspectie.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert (overeenkomstig diens aanbod ten overstaan van de deskundige) bij wijze van nakoming/herstel de volgende werkzaamheden uit zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening worden gebracht:

– het vervangen van de bovengenoemde twee elementen daklijst (circa 2 meter),

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Verstaat dat voormelde creditering een feit is, en daarmee vaststaat dat de consument niet gehouden is het bedrag van € 145,20 te betalen aan de ondernemer.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 145,20 terugbetaald aan de consument.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekkingen, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer W. Spapens en mr. B.W. Weilers, leden, op 2 maart 2022.