Ondernemer moet geconstateerde gebreken aan Microcar herstellen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 141074/157994

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een op 27 maart 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Microcar, tegen een door de consument te betalen prijs van € 14.690,-. Volgens de consument is er vanaf de aflevering al van alles mis met het voertuig. De consument heeft herhaaldelijk geklaagd maar er is niets opgelost. De consument wil dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en dat aan hem de koopprijs wordt terugbetaald. De ondernemer is van mening dat hij aan de consument een goed rijdend voertuig verkocht dat aan alle kwaliteitseisen voldoet. De commissie acht één enkele klacht van de consument gegrond. Voor zover uit de klacht van de consument moet worden afgeleid dat hij verlangt dat de koopovereenkomst moet worden ontbonden, wijst de commissie dit af. Het geconstateerde gebrek is op eenvoudige wijze te herstellen en rechtvaardigt gelet op die geringe ernst niet dat de koopovereenkomst geheel of deels wordt ontbonden. Op grond van het bovenstaande is de klacht gedeeltelijk gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 27 maart 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Microcar M.Go Dynamic DCI, tegen een door de consument te betalen prijs van € 14.690,–.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft 1 juni 2020 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Vanaf de aflevering is er van alles mis met het voertuig. De consument heeft bij herhaling geklaagd, maar niets wordt opgelost. De ondernemer heeft wel een voorstel gedaan om het voertuig in te ruilen tegen een nieuw exemplaar van een ander merk, maar de consument moest daarvoor te veel bij betalen. De consument heeft ook de importeur ingeschakeld, maar dat heeft tot niets geleid. Het dashboard trilt bij het rijden en als de airco aanstaat rijdt het voertuig minder hard. Ook kraakt er iets onder de motorkap en trilt de passagiersstoel bij het rijden. Het kunststof omhulsel van de spiegels en achterlampen is wit uitgeslagen. Deze onderdelen heeft de ondernemer gespoten waardoor kleurverschil is ontstaan. Ook vertonen de deuren grote naden.

De consument wil dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en dat aan hem de koopprijs wordt terugbetaald.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft het voertuig nieuw geleverd aan de consument. Diverse klachten van de consument zijn in overleg met de importeur door de ondernemer verholpen. Een aantal zaken heeft de ondernemer niet kunnen verhelpen omdat die inherent zijn aan het type voertuig: een brommobiel is geen auto, maar een vierwielige brommer. Daarvan moet de consument zich bewust zijn. De consument heeft aangegeven een zelfde voertuig van een ander merk te willen kopen. De ondernemer heeft daarop aangegeven dat dat voertuig op dezelfde basis is gebouwd als het voertuig van de consument en dezelfde rijbeleving geeft. De ondernemer heeft een zeer goed inruilvoorstel aan de consument gedaan, dat een beperkte afschrijving inhield, maar de consument wilde de volledige koopprijs ontvangen. Dat is niet reëel, zodat partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. In november 2021 wilde de ondernemer het voertuig ophalen om zekerheidshalve de motorrubbers te vervangen. De consument bleek echter niet bereid het voertuig aan de ondernemer mee te geven.

De ondernemer heeft aan de consument een goed rijdend voertuig verkocht dat aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport het volgende vastgesteld.

Voor het ervaren van de klachten hebben wij gezamenlijk met de consument een proefrit gemaakt met het voertuig en hierna het voertuig geïnspecteerd.

Onderstaand zullen wij de klachten puntsgewijs behandelen:

Klacht 1 : Rammelen dashboard.
Bevinding 1 : Met name bij het stationair draaien van het voertuig worden de trilling van de motor
door het gehele voertuig doorgegeven waardoor onder andere het dasboard trilt. Ook
bij het rijden op slecht/oneffen wegdek trilt het dashboard.

Klacht 2 : Rammelen passagiersstoel.
Bevinding 2 : Zie punt 1. Trillingen van de motor worden door het gehele voertuig doorgegeven.
Waardoor de passagiersstoel trilt indien er niemand in aanwezig is.

De trillingen worden veroorzaakt door meerdere oorzaken zoals het type dieselmotor, de gekozen
ophanging van de motor en de voertuig constructie. Wij hebben geen afwijkingen aan de componenten
van het voertuig, zoals de motorsteunen, de motor en constructie van het voertuig vastgesteld.
Door ons zijn de klachten waargenomen en hebben wij deze vergeleken bij een vergelijkbaar voertuig.
Beide voertuigen vertonen dezelfde trillingen en “rammels”. Er is sprake van een producteigenschap.
Met betrekking tot het rammelen tijdens het rijden willen wij opmerken dat de bandenspanning van het voertuig te hoog was, 2,5 bar (foto 2), waar maximaal 1,8 bar is voorgeschreven. Een te hoge bandenspanning zal oneffenheden van het wegdek ook beter doorgeven.

Klacht 3 : Voertuig gaat automatisch harder en zachter rijden bij ingeschakelde airco.
Bevinding 3 : Bij ingeschakelde airco treden er geringe snelheidsverschillen op. Bij het inschakelen
van de airco wordt er een aanzienlijke hoeveelheid motorvermogen evenals stroom
onttrokken van de relatief zwakke diesel motor waardoor dit resulteert in het inhouden
van de motor. De aircocompressor is voorzien van een magneet koppeling welke in/-en
Er is sprake van een producteigenschap.

Klacht 4 : Grote naden van de deuren en het frame.
Bevindingen : Er is naar onze mening sprake van voorkomende naden tussen de portieren en de
schermen, zie foto 4 en 5. Wel is de afstand aan de linkerzijde tussen het voorportier
en het voorscherm aan de onderzijde iets groter als aan de rechterzijde, men kan
spreken van voorkomende product toleranties.

Klacht 5 : Loslaten van de deurpanelen.
Bevinding 5 : Wij constateerden dat zowel het linker als het rechter deurpaneel los was van het
binnenpaneel, zie foto 6 en 7. Het los laten van de deurpanelen is een gebrek en afwijkend ten opzichte van het vergelijkbare voertuig.

Klacht 6 : Verkleuren kunststof van de spiegels en kunststof bekleding om de achterlichten en het
ongevraagd spuiten van de kunststofdelen door de ondernemer.
Bevinding 6 : De kunststofdelen van de spiegels en bekleding rondom de achterlichten waren niet
verkleurd en verkeerden, met uitzondering van geringe krassen op de rechter
spiegelkap, in zeer goede staat. Indien er in het verleden sprake is geweest van
verkleuringen is dit naar onze mening keurig opgelost.

Herstel is deels mogelijk.

Met betrekking tot de waargenomen klachten 1 t/m 4 zijn wij van mening dat er sprake is van een
producteigenschap en derhalve door de reparateur niet op te lossen.

De verkleuring van de kunststofdelen van de spiegels en rondom de achterlichten is reeds verholpen.

Inzake de losse deurpanelen van de beide portieren dient men de oorzaak nader te onderzoeken. Voor zover herleidbaar is de bevestigingskit/lijm losgeraakt waardoor het deurpaneel ter plaatse van de B-stijl aan de linker- en rechterzijde los laat van het binnen paneel.
Wij schatten in dat men dit met kit/lijm kan herstellen en maximaal 3 uur arbeid.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Alvorens een inhoudelijke beslissing in een aan haar voorgelegd geschil te kunnen nemen dient de commissie ambtshalve dan wel op verzoek te beoordelen of zij bevoegd is het geschil te behandelen. Uit door haar bij de BOVAG ingewonnen informatie is gebleken dat de ondernemer lid is van de afdeling auto (en tankstations) van de BOVAG en niet van de afdeling Tweewielers. Daarom is de geschillencommissie tweewielers niet bevoegd om een beslissing te nemen. Alleen de geschillencommissie voertuigen kan dat doen. Die commissie zal het geschil dan ook behandelen.

De commissie acht zich dan ook bevoegd dit geschil te behandelen.

De commissie stelt voorop dat nu geen van partijen inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud van het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige naar voren heeft gebracht, zij diens bevindingen zal overnemen en tot de hare zal maken.

Dit leidt ertoe dat de commissie slechts een enkele klacht van de consument over de kwaliteit van het voertuig gegrond acht, te weten de klacht met betrekking tot de loszittende deurpanelen. Zij zal de ondernemer dan ook veroordelen tot herstel van dit gebrek.

Voor zover uit de klacht van de consument moet worden afgeleid dat hij verlangt dat de koopovereenkomst moet worden ontbonden, wijst de commissie dit door de consument verlangde af. Het geconstateerde gebrek is op eenvoudige wijze te herstellen en rechtvaardigt gelet op die geringe ernst niet dat de koopovereenkomst geheel of deels wordt ontbonden.

Op grond van het bovenstaand is de klacht van de consument gedeeltelijk gegrond.

Gelet hierop zal de commissie de door de ondernemer te betalen kosten tot 50% matigen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de werkzaamheden uit zoals deze in het rapport van de deskundige staan beschreven.

De ondernemer voert de werkzaamheden kosteloos uit.

Partijen dienen elkaar in staat te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend te kunnen voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer 50% van het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een tot 50% gematigde bijdrage in de behandelingskosten van het geschil in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. M. Nieuwenhuijs en A. Vis, leden, op 29 juni 2022.