Ondernemer moet herstelwerkzaamheden uitvoeren voor lekkend dak veranda en verzakking trampoline

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 034/6481

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft een veranda en een trampoline in de tuin van de consument geplaatst. De consument klaagt dat het dak van de veranda lekt, waardoor er schimmelplekken ontstaan in het hout. Daarnaast is de trampoline deels verzakt. De ondernemer heeft zijn standpunt niet bekend gemaakt. De commissie heeft een deskundige ingeschakeld om naar de gebreken te kijken. De deskundige constateert dat het dakfolie niet goed is aangebracht en het metselwerk bij de dakrand niet juist is uitgevoerd, waardoor er dus regenwater doorsijpelt door het plafond. Daarnaast zorgt regenwater er voor dat het zand wegspoelt onder het kunstgras bij de trampoline, wat de verzakking veroorzaakt. Herstel is nog wel mogelijk. De commissie volgt het oordeel van de deskundige en beslist dat er sprake is van toerekenbare tekortkomingen van de ondernemer. De ondernemer had kunnen en moeten weten dat bovenstaande gebreken zich konden voordoen. De commissie legt de ondernemer herstelwerkzaamheden op.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van een tuin met daarbij het plaatsen van een veranda en een trampoline tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.880,–.

De werkzaamheden zijn aangevangen in april 2018 en voltooid in oktober 2018. In 2019 zijn klachten ontstaan.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument lekt het dak van de veranda, waardoor onder meer schimmelplekken ontstaan in het hout en is de trampoline deels verzakt. De consument vordert herstel van de gebreken en vergoeding van de kosten van de klachtencommissie.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Voorafgaand aan de zitting heeft de ondernemer zijn standpunt niet bekend gemaakt.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Volgens de deskundige druppelt er geen regenwater door het plafond van de veranda. Daarnaast heeft de deskundige echter nog het volgende opgemerkt. De dak folie is opgesloten door een balkje dat de folie tegen de muur aandrukt en aan de bovenzijde is dicht gekit. Regenwater dat tegen de metselstenen slaat, kan tussen de muur en de folie naar binnen lopen waardoor het doorsijpelen van het water door het plafond ontstaat. De deskundige adviseert de voeg van het metselwerk direct boven de bovenzijde van de dakrand over de gehele lengte open te maken, waarna een loodstrip van voldoende breedte moet worden aangebracht waardoor het houten balkje geheel wordt overdekt.

Met betrekking tot de trampoline moet, aldus de deskundige, rondom een opsluiting worden gemaakt tot 40 cm onder de rand van de trampoline. Hierdoor wordt voorkomen dat door regenwater zand wegspoelt onder het kunstgras bij de trampoline.

De totale herstelkosten raamt de deskundige op € 540,– voor de veranda en € 800,– voor de trampoline inclusief arbeid, materiaal en btw.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Met betrekking tot de oorzaak van de problemen, volgt de commissie het oordeel van de deskundige nu dit niet is weersproken en het oordeel de commissie ook geloofwaardig voorkomt.

Bij het plaatsen van de veranda, heeft de ondernemer ook de aansluiting ervan op een bestaande muur uitgevoerd door de dakfolie van de veranda op te sluiten door een balkje dat de folie tegen de muur aandrukt en aan de bovenzijde is dicht gekit. Regenwater dat tegen het metselwerk slaat, kan tussen de muur en de folie nu naar binnen lopen onder het dakfolie en veroorzaakt het doorsijpelen daarvan door het plafond, aldus de deskundige. De commissie is van oordeel dat de ondernemer hierop bedacht had kunnen en dus moeten zijn. Dit betekent dat naar het oordeel van de commissie de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting deugdelijk werk te leveren.

Volgens de deskundige, wordt het verzakken van de trampoline veroorzaakt doordat de ondernemer heeft verzuimd rondom een opsluiting te maken tot 40 cm onder de rand van de trampoline, waarmee voorkomen had kunnen worden dat door regenwater zand wegspoelt onder het kunstgras. Naar het oordeel van de commissie, had de ondernemer hierop bedacht kunnen en dus moeten zijn. Ook hier is er derhalve sprake van een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer.

De klachten zijn gegrond.

De consument heeft herstel gevorderd, hetgeen de commissie zal toewijzen. De commissie is van oordeel dat de materiaalkosten die door de deskundige zijn begroot, redelijk zijn en nu deze niet in de offerte van de ondernemer zijn begrepen als meerkosten bij de consument in rekening kunnen worden gebracht.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

  1. De ondernemer hakt de voeg van het metselwerk direct boven de bovenzijde van de dakrand over de gehele lengte open en brengt een loden strip van voldoende breedte aan in de voeg, zodanig dat deze strip het balkje geheel bedekt. De ondernemer brengt te dier zake geen kosten in rekening, wel mag de ondernemer de materiaalkosten van het lood tot een bedrag van € 100,– inclusief btw bij de consument in rekening brengen en dient de consument dit bedrag aan de ondernemer te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum.
  2. De ondernemer brengt bij de trampoline rondom een opsluiting aan, die tot 40 cm diep onder de rand van de trampoline gaat. De ondernemer brengt daarvoor geen kosten in rekening. Wel mag de ondernemer de materiaalkosten tot een bedrag van € 140,– inclusief btw bij de consument in rekening brengen en is de consument gehouden deze rekening te voldoen aan de ondernemer binnen 21 dagen na factuurdatum.

De ondernemer dient de opgedragen werkzaamheden uit te voeren binnen 3 maanden na de datum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. W.G.M. Nannings, voorzitter, mevrouw mr. M.J. Boon en de heer R. Ruijs, leden, op 6 december 2019.