Ondernemer moet nog in de gelegenheid worden gesteld het ondeugdelijke stucwerk te repareren voordat aanspraak kan worden gemaakt op schadeloosstelling.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AFB07-0017

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.400,– conform offerte d.d. 12 april 2007. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks 10 mei 2007. De consument heeft al tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 1.700,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft het aangenomen stucwerk niet goed uitgevoerd. De wanden zijn niet glad, maar vertonen bulten. Hoekstrips sluiten niet aan tussen de vloer en het plafond. Het pleisterwerk is te grof uitgevoerd en vertoont blaasvorming. Elders vertoont het pleisterwerk groefvorming, welke met schuren niet weg te krijgen is. De inwendige hoeken zijn niet strak/haaks en het stucwerk op de wanden sluit niet goed aan op het plafond. Het pleisterwerk sluit ook niet goed aan op de kozijnen en vloeren. In de berging en de woonkamer zijn geen eindstops gebruikt op die plaatsen waar het stucwerk aansluit op hout. Daardoor treedt nu al scheurvorming op.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik vind in het rapport van de deskundige een bevestiging van mijn standpunt. Tijdens de uitvoering van het werk heb ik al aangegeven dat een aantal dingen niet goed ging. Op verzoek van de ondernemer zou ik nog een lijst maken van gebreken, maar ik liep toen tegen zo veel dingen aan, dat ik het werk eigenlijk gewoon overgedaan wilde hebben. Daarom is het eigenlijk niet van een concrete lijst met punten gekomen. Het rapport laat nu ook wel zien dat er met vrijwel alle wanden wel iets mis is. De ondernemer kan wel aanvoeren dat het een groot werk was, omdat hij er twee weken lang met vier man aan heeft gewerkt, maar dat het zo lang duurde kwam ook omdat zijn personeel niet doorwerkte. De kast heeft een onderdeel uitgemaakt van de prijsonderhandelingen en staat daarom niet op de offerte. Naar aanleiding van de offerte heb ik afgedongen. De ondernemer heeft € 150,– van de prijs afgedaan en toen heb ik gezegd dat hij het werk kon krijgen, wanneer hij voor het bedrag ook de kast mee zou nemen. Daar heeft hij mee ingestemd en die kast is dus wel een onderdeel van de opdracht   De consument verlangt dat de woning opnieuw wordt gestuukt, bij voorkeur door een derde, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in het vakmanschap van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens de oplevering op 22 mei 2007 heeft de consument aangegeven niet helemaal tevreden te zijn over het geleverde werk. Toen is afgesproken dat hij een lijst zou maken van de door beide partijen geconstateerde gebreken en dat de ondernemer die dan zou herstellen. Die lijst heeft de ondernemer pas op 10 juni 2007 ontvangen. Deze lijst kwam er op neer dat ineens helemaal niets meer goed was. De consument wil dat het hele werk overgedaan wordt, maar daartoe bestaan geen gronden. Vervolgens heeft de ondernemer herhaaldelijk voorstellen gedaan waar niet of te laat op werd gereageerd. Nu neemt hij het standpunt in dat het benodigde vertrouwen ontbreekt. De ondernemer heeft voorgesteld de zaak voor te leggen aan de commissie om het werk door een deskundige te laten beoordelen. Uiteindelijk heeft de ondernemer de zaak aanhangig gemaakt bij de commissie.   De ondernemer merkt tot slot nog op dat hij zijn twijfels heeft omtrent de juistheid van de klachten, omdat deze met de dag veranderden. De ondernemer kan niet beoordelen of het werk nog steeds in dezelfde toestand verkeert als waarin hij het heeft opgeleverd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het navolgende aangevoerd.   Ik kan me wel vinden in de punten die in het rapport staan, behalve herstelwerk aan de kast. Ik heb ook altijd gezegd dat er nog wat dingen afgewerkt moesten worden, maar de consument wilde dat ik het hele werk overnieuw zou doen en daarvoor bestaan geen gronden. Dat blijkt ook wel uit het rapport van de deskundige, want de punten die hij noemt zijn details die ik met twee mandagen werk opgelost heb. Het hele werk heeft circa twee weken geduurd, waarbij vier man aan het werk zijn geweest. Het was dus een grote klus en twee mandagen voor detailafwerking op zo’n klus geeft wel aan dat de klachten niet noodzaken tot het overdoen van het hele werk. De kast in de slaapkamer staat niet in de offerte. De consument heeft aangegeven dat die niet zo nauwkeurig hoefde. Tijdens de uitvoering van het werk heeft de consument gevraagd of ik die kast ook even mee wilde nemen. Daar liepen bovendien leidingen doorheen, zodat het ook nauwelijks mogelijk was om er goed te stucen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op 5 november 2007 heeft de deskundige het werk opgenomen. Daarbij heeft hij het werk beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria Stukadoorswerk Binnen van het [bedrijfschap] en hetgeen ten aanzien van het werk was overeengekomen in de offerte (glad pleisterwerk, geschikt om te schilderen). Daarbij heeft hij het navolgende geconstateerd. In het algemeen is gebleken dat verschillende wanden niet voldoen aan de kwalificatie "glad pleisterwerk". Plaatselijk is de pleisterlaag grof van structuur, zijn er groeven in het pleisterwerk zichtbaar en komt blaasvorming voor. Bovendien zijn diverse inwendige hoeken niet strak, haaks, afgewerkt. De hoekstrips die zijn geplaatst zijn goed aangebracht. De bedoeling van "glad pleisterwerk" is dat een schilder, zonder dat hij oneffenheden hoeft weg te werken, na licht schuren van de wand het oppervlak direct kan schilderen.   Ten aanzien van de verschillende onderdelen van het werk mekt de deskundige op.   Wand trapopgang 1e naar 2e verdieping: De pleisterlaag is plaatselijk, met name op de hoeken, niet glad afgewerkt.   Slaapkamer voorgevel, inclusief diepe kast: Het pleisterwerk langs het raamkozijn is niet strak afgewerkt. De pleisterlaag in de hoeken van de kamer is niet vlak aangebracht. Overigens is dit niet zichtbaar, maar wel voelbaar met de hand. De algehele afwerking van de pleisterlaag in de kast is slordig. De hoekafwerking staat open, ter plaatse van de sluiting is het pleisterwerk niet afgewerkt en het oppervlak vertoont lichte scheurvorming.   Slaapkamer achtergevel: Incidenteel zijn kleine ongerechtigheden waarneembaar op de overigens aanvaardbaar glad afgewerkte wanden. Ter plaatse van de ophangpunten van de centrale verwarming is lichte scheurvorming in de ondergrond zichtbaar.   Overloop: plafond: Afgewerkt in schuurwerk, dat geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.   Overloop: wanden: Het wandje tussen de linker stijl en de kast is niet vlak (hobbelig) afgewerkt. Met name in de hoeken onder het raamkozijn en boven het kozijn is het oppervlak niet vlak afgewerkt. De hoekafwerking is op verschillende plaatsen niet vlak en onvoldoende haaks afgewerkt.   Gang: De afwerking langs het oude, niet behandelde plafond oogt niet strak, wat zich laat verklaren doordat nieuw stucwerk op oud stucwerk aansluit. Het wandje onder de trap is onvoldoende glad afgewerkt. Langs de deurkozijnen van de meterkast (met architraaf) zijn geen eindstops toegepast. Dat is een keuze die is gemaakt. Zouden wel stucstops zijn toegepast, dan had de architraaf gedemonteerd moeten worden en na het pleisteren weer gemonteerd. De beste oplossing is de naad tussen het stucwerk en kozijn dicht te kitten.   Woonkamer: Op diverse plaatsen is de structuur van het pleisterwerk te grof, met name op de wand tussen voorgevel en open haard en onder de raamkozijnen. De inwendige hoek tussen de open haard en de lange wand is onvoldoende haaks afgewerkt. De wand van de zijgevel is niet vlak afgewerkt. Met de rei is een verschil van 1,5 cm geconstateerd. De binnenwand tussen woonkamer en keuken is goed. O.a. op de wand boven het plateau van de open haard en de wand tussen woonkamer en berging zijn blazen zichtbaar als gevolg van een te natte afwerking. De afwerking van de koof van de wand tussen woonkamer en berging is nog niet gereed. De afwerking langs het plafond van de wand ter plaatse van de gangdeur is niet strak. dat geldt voor de hele wand tussen woonkamer en gang. Bovenin de hoek op de kolom is de hoek onvoldoende haaks afgewerkt. De hoekoplossing van de kolom is niet gelukkig, maar een gegeven.   Plateau van de open haard: Is aanvaardbaar afgewerkt.   Keuken: wandje tussen aanrecht en kamer: Het wandje is niet vlak. Bij controle met de rei is aan beide uiteinden daarvan een lichtspleetje te zien van meer dan 5 mm. De pleisterlaag is plaatselijk erg grof aangebracht.   Berging, woonkamer en meterkast: Tussen de aansluitingen van het houtwerk en het stucwerk zijn geen stucstops toegepast. Lichte scheurvorming is zichtbaar. Hierbij verwijst de deskundige naar zijn opmerking bij de meterkast in de gang.   Berging: De hoekafwerking van de entreedeur is slordig afgewerkt. In de woonkamer/bergingswand is de structuur van de pleister plaatselijk grof. De andere wanden zijn acceptabel.   De deskundige is van mening dat een aantal wanden door de ondernemer overgedaan of hersteld zouden moeten worden:   trapopgang van de 1e naar de 2e verdieping: wand zou moeten worden overgedaan; in de slaapkamer de voorgevel, inclusief kast: het wandje ter hoogte van het raamkozijn en de binnenzijde van de kast; in de slaapkamer de achtergevel: kleine ongerechtigheden bijwerken en scheurvorming bijwerken; op de overloop: wandje tussen de linker stijl en de kast, onder het raamkozijn (in de hoeken) en boven het kozijn het oppervlak vlak afwerken/bijwerken en de hoekafwerking bijwerken; in de gang: het wandje onder de trap; in de woonkamer: de wand tussen de voorgevel en de open haard inclusief de haakse hoeken, de inwendige hoek ter hoogte van de open haard en de lange wand haaks afwerken, de wand aan de zijgevel, de wand tussen de woning en de berging, de koof van de wand tussen woonkamer en berging afwerken, de afwerking langs het plafond van de wand ter plaatse van de gangdeur bijwerken; in de keuken: het wandje tussen aanrecht en woonkamer; in de berging: de hoekafwerking ter hoogte van de entree en de wand tussen berging en woonkamer bijwerken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het rapport van de deskundige en de daarbij gevoegde foto’s blijkt in afdoende mate dat het werk niet af is en herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In beginsel kan een consument pas aanspraak maken op een schadeloosstelling, wanneer een ondernemer de gelegenheid heeft gehad het werk dat nog gedaan moet worden af te maken of te herstellen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer die kans nog niet, althans niet in voldoende mate heeft gehad, zodat hem daartoe nog eens de gelegenheid moet worden geboden. De consument heeft aanvankelijk niet erg voortvarend voldaan aan het verzoek van de ondernemer om een lijst met herstelpunten op te stellen. Vervolgens is het onderhavige geschil ontstaan met betrekking tot de omvang van de te verrichten herstelwerkzaamheden en hangende dat geschil is verder ook niets aan het stucwerk gedaan.   Nu beide partijen zich kunnen vinden in de rapportage van de deskundige, zal de commissie hem volgen en de ondernemer opdragen de herstelwerkzaamheden uit te voeren als opgenomen in het rapport van de deskundige onder punt 4 en hierboven aangehaald. De commissie merkt daarbij op dat ook aandacht besteed dient te worden aan de kast. De ondernemer heeft aan deze kast werkzaamheden uitgevoerd en wanneer dat gebeurt, dient het ook goed te gebeuren, waarbij partijen overigens wel over en weer oog moeten hebben voor eventuele problemen in verband met aanwezig leidingwerk en met de omstandigheid dat het een kast betreft, waarvan mag worden aangenomen dat het stucwerk over het algemeen achter een deur verborgen zal blijven. De commissie zal het in depot gestorte bedrag uitkeren aan de ondernemer, op het moment dat partijen berichten dat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Mocht – om welke reden dan ook – aan dit advies geen gevolg (kunnen) worden gegeven, dan staat het de meest gerede partij vrij om zich opnieuw tot de commissie te wenden voor een vervolgadvies.   Beslissing   De ondernemer voert binnen zes weken na verzending van dit advies de herstelwerkzaamheden uit als opgenomen onder punt 4 van het rapport van de deskundige en hierboven aangehaald. De ondernemer brengt de consument daarvoor geen kosten in rekening.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen uitvoering te geven aan dit advies.   Indien door handelen of nalaten van één der partijen één en ander niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de meest belanghebbende partij zich opnieuw tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtgeld te betalen.   Na uitvoering van de werkzaamheden dienen partijen beiden de commissie schriftelijk te berichten dat het werk is uitgevoerd, waarna het depot zal worden afgewikkeld als na te melden.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 1.700,–, na bericht van partijen dat het werk deugdelijk is uitgevoerd, uitbetaald aan de ondernemer.   Het meer of anders door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 25 januari 2008.