Ondernemer moet verplichting richting consument, ondanks problemen met leverancier, wel nakomen

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 20992/25134

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over de aankoop van een nieuwe IPad Pro. De ondernemer stelt dat de leverancier het product niet meer kan leveren en heeft daarom het aankoopbedrag teruggestort. De consument meent toch aanspraak te kunnen maken op nakoming of tenminste een schadevergoeding voor de meerprijs van een vergelijkbaar product. De consument wil dat het product alsnog geleverd wordt, of anders een schadevergoeding. De commissie geeft aan dat de ondernemer geen verweer heeft gevoerd. De ondernemer heeft de commissie ook niet duidelijk gemaakt waarom het apparaat niet geleverd wordt. Voor zover de commissie geïnformeerd is, is het apparaat normaal verkrijgbaar. De commissie oordeelt dat ondanks dat een contractspartij van de ondernemer zijn verplichting tegenover de ondernemer niet nakomt, de ondernemer de verplichting blijft houden om de overeenkomst met de consument wel na te komen. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 december 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Apple iPad Pro (3rd Gen) 256Gb Wifi+GSM tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 969,75.

De levering heeft niet plaatsgevonden.

Het geschil betreft de vraag of de consument nakoming kan vorderen van de koopovereenkomst.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft de door de ondernemer aangeboden kavel 44666-111 gekocht. Het betreft een nieuwe iPad Pro (3rd Gen) 256Gb Wifi+GSM. Het betreft een consumentenkoop, zoals ook vermeld in de voorwaarden van de aankoop.
De ondernemer stelt dat de leverancier het product niet kan leveren en heeft het aankoopbedrag gerestitueerd.

De consument meent echter aanspraak te kunnen maken op nakoming, althans schadevergoeding voor de meerprijs van een vergelijkbaar product.

De consument verlangt alsnog levering van het gekochte tegen de overeengekomen prijs, dan wel een schadevergoeding, bestaande uit het verschil tussen de overeengekomen prijs en de prijs van het product bij een derde.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd, waarmee de ondernemer erkent verantwoordelijk te zijn voor de tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft ook niet gespecificeerd aangegeven van welke partij het apparaat afkomstig is. Daarmee geldt de ondernemer ten opzichte van de consument als verkoper.

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om tegen betaling van € 969,75 aan de consument een apparaat, een Apple iPad Pro (3rd Gen) 256Gb Wifi+GSM, te leveren. De ondernemer heeft aan de commissie niet duidelijk gemaakt waarom het apparaat niet geleverd wordt.

Voor zover de commissie geïnformeerd is, is het apparaat normaal verkrijgbaar. Dat een contractspartij van de ondernemer de verplichtingen ten opzichte van de ondernemer niet na zou komen ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om de overeenkomst ten opzichte van de consument na te komen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient alsnog het door de consument gekochte apparaat te leveren. De koopprijs is inmiddels door de ondernemer aan de consument terugbetaald. Daarom dient de consument opnieuw de overeengekomen prijs te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer levert aan de consument een Apple iPad Pro (3rd Gen) 256Gb Wifi+GSM, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Daarvoor betaalt de consument een bedrag van € 969,75.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.H.X. Amian en mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss, leden, op 1 juli 2020.