Ondernemer moet zich aan compensatie afspraak houden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 129608/132579

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over geluidsoverlast op het park van de ondernemer en de hygiëne van het sanitair en de ijsbak. De ondernemer heeft toegezegd om de helft van het betaalde bedrag te compenseren, maar dit heeft klager nooit ontvangen. De ondernemer heeft het bedrag uiteindelijk na het indienen van de klacht bij de commissie betaald. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de betaling van het toegezegde compensatiebedrag.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij zijn van 24 juli tot 14 augustus 2021 met een eigen caravan op het park van de ondernemer (het Prinsenmeer) geweest. Vanaf de eerste dag was er geluidoverlast tot 2 à 3 uur in de nacht. Wij hebben hier verschillende malen over geklaagd. Omdat de geluidoverlast werd veroorzaak door een hele familie van ongeveer 19 personen (En deze van afkomst waren), durfde de beveiliging er niet meer heen. Onze zoon is autistisch, dus dit was niet te doen.

Verder was het sanitair smerig en kapot. Bij de ijsverkoop zat de bak vol schimmel. Er was veel geruzie, waardoor onze zoon niet alleen de camping over kon.

Ik heb hierover al contact gehad met de ondernemer, die in eerste instantie kwam met een compensatie van 25 %. Daar zijn wij niet mee akkoord gegaan. Later kregen wij een compensatie van 50% aangeboden. Dit vonden wij prima, maar daarna heb ik de ondernemer verschillende keren gemaild met de vraag waar het toegezegde bedrag bleef. De ondernemer reageert echter nergens meer op.

De consument verlangt terugbetaling van de volledige reissom, inclusief de opgenomen vakantie-uren.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 19 oktober 2021 heeft de ondernemer de commissie als volgt bericht.

Deze klacht is met de consument op 22 augustus 2021 afgerond. De consument is akkoord gegaan met een terugbetaling van 50% van de reissom, die inmiddels is overgemaakt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument kon zich vinden in het aanbod van de ondernemer om 50% van de reissom terug te betalen. Bij het uitblijven van de betaling en een reactie van de ondernemer op e-mails van de consument heeft deze de klacht op 16 september 2021 voorgelegd aan de commissie.

De ondernemer heeft in zijn bericht van 19 oktober 2021 aan de commissie gesteld dat de klacht reeds op 22 augustus 2021 met de consument is afgerond en dat de terugbetaling van 50% van de reissom inmiddels is overgemaakt.

Op 20 oktober 2021 heeft de consument de commissie meegedeeld dat de door de ondernemer verstrekte informatie niet klopt, in die zin dat de ondernemer pas twee weken eerder (opmerking commissie: de commissie gaat dan uit van begin oktober 2021) de toegezegde compensatie heeft betaald. Dit heeft de ondernemer niet meer weersproken. In voornoemd bericht van 20 oktober 2021 heeft de consument zijn vordering overigens verhoogd door terugbetaling van de gehele reissom te verlangen.

Gelet op het feit dat de consument zich in eerste instantie akkoord heeft verklaard met terugbetaling van 50% van de reissom, neemt de commissie dat als uitgangspunt. Het enkele feit dat de ondernemer heeft verzuimd om tijdig de toegezegde compensatie uit te betalen, rechtvaardigt geen hogere vergoeding zoals door de consument verlangd.

Nu de ondernemer pas na het aanhangig maken van de klacht bij de commissie de toegezegde compensatie heeft betaald, zal de klacht gegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 13 januari 2022.
De commissie verklaart de klacht gegrond.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 13 januari 2022.