Ondernemer niet aansprakelijk voor gebrekkig werk door een derde

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 47007/60153

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft bij de consument thuis enkele wanden in de badkamer van een stuclaag voorzien. Na enige tijd werden aan de onderzijde van de achterwand vochtplekken zichtbaar. De consument verlangt dat de ondernemer wordt verplicht de kosten te dragen voor het herstel van de wanden waarop vochtschade is ontstaan. De ondernemer heeft aangegeven dat de oorzaak ligt in werkzaamheden die door een derde zijn uitgevoerd. Na het inschakelen van een deskundige, staat voor de commissie vast dat vochtinwerking van onderen komt, vanuit een niet door de ondernemer bewerkte tegelvloer met een niet door de ondernemer bewerkte drain. Voorts constateert de commissie dat de ondernemer zijn (kit)werkzaamheden conform afspraak heeft uitgevoerd en niet verplicht kan worden tot meer en ander kitwerk. De commissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in een juiste nakoming van de met de consument gemaakte afspraken. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 15 mei 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het stukadoren (en afwerking met [merknaam betonstuc]) van een aantal badkamerwanden en een douchewand tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.104,–.

De overeenkomst is uitgevoerd medio 2019.

De consument heeft op 18 november 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In september 2019 is de badkamer met op de wanden de [merknaam betonstuc] afwerking en het kitwerk door de ondernemer opgeleverd. Ongeveer een maand na de ingebruikname van de badkamer zijn er aan het oppervlak van de [merknaam betonstuc] afwerking plaatselijk aan de onderzijde van de achterwand van de doucheruimte donkere vochtplekken zichtbaar geworden. Na onderzoek van de ondernemer blijkt dat dit wordt veroorzaakt door optrekkend vocht van onderaf, zijde bestaande tegelvloer(leisteen) met een bestaande draingoot. De ondernemer heeft vervolgens aangegeven op dat moment geen kitbedrijf beschikbaar te hebben waarna de consument de draingoot zelf heeft voorzien van een kitafdichting. Door de ondernemer is aangegeven dat de donkere verkleuringen grotendeels zouden oplossen wanneer er geen vocht meer in de wanden (achter de [merknaam betonstuc] afwerking) om hoog trok en alles zou drogen. Nu na geruime tijd is er nog steeds een donkere verkleuring aan het oppervlak van deze douchewand zichtbaar. Tevens zijn er aan de zijwanden die aansluiten op deze douchewand ook aan de onderzijde donkere vlekken zichtbaar geworden. De consument is van mening dat de ondernemer te kort is geschoten in de uitvoering van de kitwerkzaamheden. Zij hebben wel de hoeken en randen van de [merknaam betonstuc] wanden voorzien van een kitafdichting echter niet de randen van de bestaande draingoot in de bestaande tegelvloer. De ondernemer heeft aangegeven alleen verantwoordelijk te zijn voor de kitafdichtingen die langs de door hun aangebrachte [merknaam betonstuc] afwerking voorkomen.

De consument verlangt dat de ondernemer wordt verplicht dom de kosten te dragen voor het opnieuw laten aanbrengen van de afwerking op de wanden waarop de (vocht)schade is ontstaan.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer was ontzettend verbaasd dat de consument de commissie inschakelt. Immers was het voor de ondernemer na een inspectie duidelijk waar de oorzaak van de waterschade lag en hebben we de consument erop geattendeerd dit probleem onder handen te nemen. Ons advies was om de oude drain van de bestaande tegelvloer opnieuw te laten afkitten. We hebben vastgesteld dat de lekkage van de drain moet komen omdat onze wand waterdicht is en goed is voorzien van een kitlaag. Deze zit goed vast. We vermoeden dat het water van de achterzijde bij onze betonstuc komt en niet van de buitenzijde, noch de onderzijde waar ons kit zit.

We hebben de consument kenbaar gemaakt dat wij ons werk en alleen ons werk voorzien van siliconen kit. We kitten geen loodgieterswerk van derden om de specifieke reden dat een derde partij op zijn eigen werk garantie moet geven. In dit geval ligt er een oude drain in een tegelvloer die wij niet hebben voorzien van kit. Onze kitter krijgt specifiek en alleen de opdracht om ons eigen werk te voorzien van kit. Vervolgens hebben we de consument hierop geattendeerd en geadviseerd alsnog de drain te laten kitten door een goede loodgieter of kitter. We zijn ook verbaasd dat hij intussen een jaar verder dit advies niet heeft opgevolgd. Immers zal nu het probleem allicht groter zijn geworden. Het [merknaam betonstuc] is watervast maar als het probleem voor een lange periode aanhoudt blijft de plek zichtbaar. We vernemen graag wat een deskundige kan vaststellen. Want wij zien geen gebreken aan ons werk. Wij zien een oude drain die lekt, wat niet ons werk is en waarvoor wij geen verantwoording dragen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij het bezoek ter plaatse.

Badkamer, 1 verdieping
Aan het oppervlak van de badkamerwanden alsmede de doucheruimte is een [merknaam betonstuc] afwerking gesitueerd. De kitafdichtingen rondom de [merknaam betonstuc] afwerking zijn correct uitgevoerd. De achterwand van de doucheruimte toont aan de onderzijde een vanaf de vloer, tegelwerk van leisteen, een in hoogte wisselende rand donker verkleurde [merknaam betonstuc] afwerking. Deze donkere verkleuring is ook in beperkte omvang op de zijwanden (tussenwand, en wand gevelzijde) zichtbaar. Ter plaatse werd ter bepaling van het vochtgehalte in deze [merknaam betonstuc] douchewanden met de Hydromette Compact B vochtmeter (indicatief) het vochtgehalte gemeten. Hierbij werd als referentie het vochtgehalte van hoger gelegen wanddelen, in en buiten de doucheruimte, aangehouden. Het vochtgehalte varieert hierbij van 30 tot 50 digits (zijnde een laag vochtgehalte). Ter plaatse van de donkere plekken aan het oppervlak van de [merknaam betonstuc] afwerking in de doucheruimte wordt een vochtgehalte van 80 tot meer dan 100 digits gemeten (verhoogd tot sterk verhoogd vochtgehalte).

Ook aan het oppervlak van de tegelvloer in de doucheruimte komt op de voegen en het tegeloppervlak een verhoogd tot sterk verhoogd vochtgehalte voor. Tevens werd geconstateerd dat de tegels van de doucheruimte over een zeer groot oppervlak, vrijwel de gehele doucheruimte, hol klinkt en dus is onthecht vanaf de ondergrond (tegellijm of oppervlak dekvloer). Na verwijdering van het rvs-rooster van de draingoot blijken de randen van de goot met een blanke siliconenkit te zijn afgedicht. Hierbij zijn op enkele plekken openstaande randjes in de kit zichtbaar. Hier kan alsnog douchewater onder de tegelvloer en in de wanden binnendringen. Ter plaatse werd tevens met een warmtebeeld camera geconstateerd dat er wisseling in kleur en dus wisselingen in oppervlaktetemperatuur op de douchewanden ter plaatse van de donkere vochtplekken aanwezig is.

De omvang van de problemen is ernstig en opvallend te noemen.

Herstel is mogelijk en dient plaats te vinden nadat de bestaande tegelvloer in de doucheruimte is vervangen en er vanuit de zijde van de draingoot geen vocht meer via de vloer in de wanden kan binnendringen. Na droging en het volledige herstel van de douchevloer kunnen de douchewanden opnieuw worden voorzien van een [merknaam betonstuc] afwerking.

De herstelkosten inclusief BTW bedragen in totaal € 3.260,50. De berekening daarvan is schematisch opgenomen in het rapport van de deskundige.

Binnen het hersteladvies en de herstelkostenberekening is ervan uitgegaan dat derden de tegelvloer ter plaatse van de doucheruimte zullen vervangen. Tevens is bij de kostenberekening ervan uitgegaan dat alle wanden opnieuw worden voorzien van een nieuwe [merknaam betonstuc] afwerking. Indien het herstel van de [merknaam betonstuc] douchewanden (met verkleuringen) niet zal leiden tot kleurverschil met de overige [merknaam betonstuc] wanden in de badkamer, waar geen kleurverschillen aanwezig zijn, dan kan worden volstaan met het herstel van alleen de douchewand aan de zijde van de slaapkamer, de douchewand aan de gevelzijde en de tussenwand van de doucheruimte. De herstelkosten zullen dan lager uitvallen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusie van de deskundige worden integraal onderschreven en de commissie maakt die tot de hare.

Daarmee staat genoegzaam vast dat de vochtinwerking van deze door de ondernemer bewerkte wand(en) van (alleen) onderen komt en wel vanuit de bestaande niet door de ondernemer bewerkte tegelvloer met daarin een bestaande niet door de ondernemer bewerkte drain.

Uit de offerte van 14 mei 2019 in samenhang met de daaraan voorafgaande emailcorrespondentie leidt de commissie af dat de ondernemer zich alleen heeft verplicht tot het kitten van de aansluitingen op de door hem bewerkte wanden: “Wij kitten de beton ciré aansluiting wanden en vloer af met een bijpassende kleur kit. Na het kitten mag er pas gedoucht worden.”.

Tot meer en ander kitwerk heeft de ondernemer zich (dus) niet jegens de consument verplicht. Onverplicht heeft de ondernemer ook niet meer gekit dan was afgesproken. Door de deskundige is vastgesteld dat het wel door de ondernemer uitgevoerde kitwerk netjes en deugdelijk is uitgevoerd, en dat daarvan geen lekkage het gevolg is c.q. kan zijn.

Verder staat nog genoegzaam vast dat de ondernemer de consument heeft gewaarschuwd om de bestaande drain door een vakkundig kitter snel te laten kitten teneinde vochtinwerking te voorkomen.

De slotsom luidt dan ook dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in een juiste nakoming van de met de consument gemaakte afspraken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij en mr. A.B. van Kruistum, leden, op 28 mei 2021.