Ondernemer niet gebonden aan toezeggingen van derden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 151560/170046

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een chalet van de vorige eigenaar. Een paar maanden na de koop kreeg de consument een bericht waarin stond dat het recreatiepark verkocht zou worden aan een andere eigenaar, hetgeen gevolgen zou hebben voor de jaarplaatsen. De consument kreeg te horen dat zij van het recreatiepark af zouden moeten. De consument verlangt een passende oplossing van de ondernemer. De ondernemer stelt dat er voldaan aan de informatie- en mededelingsplicht inzake de herstructurering middels nieuwbrieven. Tevens stelt de ondernemer dat de voornoemde informatie ook op de door de consument ondertekende factuur van overdracht vermeld is. Ten derde is aangegeven dat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de informatie die de vorige eigenaar heeft verstrekt. De commissie moet kortom beantwoorden of de ondernemer gebonden is aan de uitspraken van de voormalige eigenaar van het chalet. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet verantwoordelijk is voor de uitspraken die de vorige eigenaar over de standplaats heeft gedaan. De klacht is dan ook ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de al dan niet gegeven informatie omtrent de herstructurering.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In februari 2021 is ons oog gevallen op een zeer mooi chalet op [park] dat te koop stond. Na een aantal bezichtigingen en kennis te hebben gemaakt met de eigenaar van het chalet waren we “verkocht” geraakt en wilde graag het chalet overnemen. Echter, vanuit [aanbieder] kregen we de informatie dat op [park] binnen vijf jaar een grote renovatie/herstructurering zou plaats gaan vinden en dat het eventueel gevolgen zou hebben voor jaarplekken. Toen we dit te horen hadden gekregen, kwamen direct twijfels om het chalet over te nemen, want de informatie die verstrekt werd, zorgde voor deze twijfels. Het ging namelijk om een grote investering (€ 50.000,–). De twijfels om het chalet over te nemen, hebben we medegedeeld aan de “oude” eigenaar van het chalet. Die gaf aan hier ook van te schrikken, maar ze ging contact opnemen met de eigenaren van [park] om hier duidelijkheid over te krijgen.

Mevrouw deelde vervolgens mee, na contact te hebben gehad met de betreffende eigenaren, dat er geen enkele zorgen hoeven te zijn en dat het puur en alleen zou gaan om renovatie aan het zwembad, speeltuin [speeltuin], en van de facilitaire voorzieningen. We hebben toen met deze informatie van hen (eigenaren streekpark, eigenaar chalet) de beslissing gemaakt om het chalet over te nemen voor het bedrag van € 50.000,–. Dat bedrag hebben we binnen een week na mondelinge overeenkomen overgemaakt op de rekening van de eigenaar van het chalet. We hebben een hele grote investering gedaan in het chalet, omdat we het idee hadden hier jaren van te kunnen genieten. Al ons spaargeld wat we hadden opgebouwd, hebben we hierin gestoken. Een paar maanden nadat we het chalet gekocht hadden, begon de nachtmerrie met de boodschap dat het [park] verkocht zou gaan worden aan een andere partij en dat dit gevolgen zou hebben voor de jaarplekken. Na een tijd van onzekerheid en verschillende verhalen te horen over het hoe en wat er gaat gebeuren, kwam de boodschap dat we van het [park] af moeten.

De consument verlangt een passende oplossing en een nette manier van afhandelen waar het betreft de aankoop van het chalet op het terrein van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, waarvan in het bijzonder het verweerschrift van 25 mei 2022. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het is juist dat [aanbieder] in een herstructureringstraject zit, echter formeel pas per 16 december 2021 toen de formele opzeggingen vanwege herstructurering per aangetekend schrijven naar onze jaargasten verstuurd zijn.

Eind 2020 heeft de voormalige eigenaar van [park] overeenstemming bereikt over samenwerking tussen hem en twee nieuwe partners. Conform onze informatie- én mededelingsplicht heeft [aanbieder] deze samenwerking op 5 december 2020 ook kenbaar gemaakt aan alle jaargasten middels een nieuwsbrief. Hierin wordt tevens gemeld dat [aanbieder] de komende maanden gaat werken aan een stappenplan voor ontwikkelingen/herstructurering voor de komende vijf jaar en in het voorjaar hier op terug zal komen. Vervolgens is er informatie verstrekt aan de jaargasten op 12 april 2021, 3 augustus 2021 en 24 september 2021 met updates over de voortgang.

Uit het schrijven in dit zaakdossier, ontvangen op 18 januari jl., maken wij op dat de consument nog voor de aankoop van zijn chalet geïnformeerd is door [aanbieder] dat er binnen vijf jaar herstructurering zou gaan plaatsvinden. Deze informatie is ook aangegeven op de overeenkomst ‘factuur van overdracht’ die door de consument is ondertekend.
De alinea over de aankomende herstructureringsplannen op de overdrachtsfactuur is als volgt: “u bent op de hoogte gebracht dat er heden plannen worden gemaakt om op ons park een jaarronde exploitatie te krijgen. Het park wordt binnen nu en vijf jaar geherstructureerd; er wordt geïnvesteerd in horeca, centrumvoorzieningen en verhuuraccommodaties. Heden is niets bekend wat de gevolgen zijn voor uw jaarplaats; of deze behouden kan blijven, moet worden verplaatst of moet worden stopgezet is nu nog niet bekend.”

Wij menen dat wij met deze informatie op dat moment aan de informatieplicht hebben voldaan conform de RECRON-voorwaarden.

De consument geeft verder te kennen in zijn schrijven dat hij via de vorige eigenaar van het chalet andere informatie over de plannen heeft gehoord, wat hem uiteindelijk heeft doen besluiten het chalet over te nemen. Wij vinden dit uiteraard erg vervelend om te lezen dat er andere informatie via de vorige eigenaar van het chalet is gecommuniceerd, maar wij voelen ons niet verantwoordelijk voor andermans uitspraken. De informatie die wij tussen 5 december 2020 en 12 april 2021 gecommuniceerd hebben, is leidend voor ons en meer dan deze plannen was er dan ook niet te communiceren.

Noch op het moment van aankoop van het chalet, 5 februari 2021, noch op het moment dat wij op 12 april de jaargasten nader informeerden over de plannen, was er vanuit onze zijde sprake van dat de huurovereenkomsten definitief/formeel worden opgezegd per eind 2022.

Conform de RECRON-voorwaarden, artikel 11 h, kan een ondernemer pas opzeggen als er een concreet en uitvoerbaar plan aan ten grondslag ligt. In april 2021 moesten wij nog een principeverzoek tot herstructurering indienen bij de gemeente [gemeente]. Hieruit blijkt dat we inderdaad herstructureringsplannen hebben, maar staat ook vast dat er nog niets concreet is over de tijdsplanning waarin de plannen uitgevoerd zouden kunnen worden, derhalve ook wat de gevolgen van deze plannen zijn voor de jaarplaatsen.

Overigens is [aanbieder] – niet eerder dan de inzage in dit zaakdossier – niet bekend met het schrijven van de consument. Er wordt aangegeven dat dit schrijven aangetekend verstuurd zou zijn, maar bij [aanbieder] is niets ontvangen. Uit het schrijven kunnen wij ook geen ontvanger herleiden en ook de datumstempel met QR-code komt ons niet bekend voor. Kortom, wij zijn van mening dat wij alle informatie die we konden delen – ook ten tijde van de overname van het chalet – ook hebben gedeeld.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat alle jaargasten meerdere malen in de gelegenheid zijn gesteld om met de nieuwe partners in gesprek te gaan over de jaarplaats. In alle informatiememo’s van [aanbieder] van 12 april 2021, 3 augustus 2021 maar ook in het schrijven van 19 januari jl. wordt deze mogelijkheid benoemd. Een groot aantal jaargasten heeft hier gebruik van gemaakt, echter van de consument hebben we niets vernomen. Ook is de receptie gedurende het gehele jaar open geweest – en nog steeds – juist ook om vragen van jaargasten te kunnen beantwoorden en praktische zaken met ze af te stemmen. De consument heeft noch aan de initiatiefnemers van de herstructureringsplannen noch aan de receptie zijn problemen of klachten kenbaar gemaakt.

[Aanbieder] staat nog steeds open voor een gesprek met de consument, waarbij wij wel bij ons standpunt blijven dat [aanbieder] met het verstrekken van de informatie aan de informatieplicht én mededelingsplicht heeft voldaan, conform de geldende RECRON-voorwaarden. De consument heeft conform de RECRON-voorwaarden dan ook recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten en is de laatste zes maanden van 2022 vrijgesteld van het betalen van staangeld.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft op 5 februari 2021 een chalet gekocht op het park van de ondernemer. Daaraan voorafgaande werd de consument door de ondernemer geïnformeerd over het feit dat op [park] binnen 5 jaar een grote renovatie/herstructurering zou gaan plaatsvinden en dat het eventueel gevolgen zou hebben voor jaarplekken. Gelet op die informatie heeft de consument navraag gedaan bij de voormalige eigenaar van het park, die – kort samengevat – liet weten dat het allemaal niet zo’ n vaart zou lopen, in die zin dat het puur en alleen zou gaan om renovatie aan het zwembad, de speeltuin [speeltuin], en aanpassing van de facilitaire voorzieningen. Op grond van die informatie heeft de consument besloten tot aankoop van het chalet over te gaan.

Bij brief van 16 december 2021 heeft de ondernemer de jaarplaatsovereenkomst met de consument opgezegd tegen 31 december 2022 op basis van herstructurering. De ondernemer heeft daarbij onder verwijzing naar de RECRON-voorwaarden aangegeven dat de consument recht heeft op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van € 1.556,–. Tevens heeft de ondernemer aangegeven dat de consument vanaf 1 juli 2022 gratis gebruik kan maken van zijn jaarplaats.

Bij een herstructurering is een ondernemer gehouden zich te houden aan de bepalingen die daaromtrent zijn opgenomen in de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen). De commissie stelt vast dat de ondernemer in dit geval een juiste toepassing heeft gegeven aan die bepalingen. Daarnaast stelt de commissie vast dat de ondernemer heeft voldaan aan de op hem rustende informatieplicht.

De commissie ziet zich gesteld voor de vraag of de ondernemer gebonden is aan de informatie die de vorige eigenaar aan de consument heeft verstrekt waar het betreft de voorgenomen herstructurering van het park. De commissie beantwoordt die vraag ontkennend. Dat een derde partij, in casu de vorige eigenaar van het park, (misleidende) informatie heeft verstrekt aan de consument waar het betreft de voorgenomen herstructurering, kan de ondernemer niet voor de voeten geworpen worden.

Ten slotte merkt de commissie op dat de consument op 5 februari 2021 de aankoopfactuur (‘factuur betreffende overdracht caravan’) heeft ondertekend. Op die factuur staat onder meer het volgende vermeld.

‘U bent op de hoogte gebracht dat er heden plannen worden gemaakt om op ons park een jaarronde exploitatie te krijgen. Het park wordt binnen nu en 5 jaar geherstructureerd; er wordt geïnvesteerd in horeca, centrumvoorzieningen en verhuuraccommodaties. Heden is niet bekend wat de gevolgen zijn voor uw jaarplaats; of deze behouden kan blijven, moet worden verplaatst, of moet worden stopgezet is nu nog niet bekend’.

Op grond hiervan wist de consument wel degelijk dat een herstructurering in het verschiet lag en dat het hoogst onzeker was of zijn jaarplaats behouden kon blijven. Dat hij van de voormalige eigenaar van het park naar zijn zeggen andersluidende informatie had gekregen, doet daar niet aan af.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 22 september 2022.