Ondernemer niet gehouden om vast contract te verlengen onder dezelfde voorwaarden

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 185137/188710

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument had een energiecontract met vaste tarieven die in april 2022 afliep. Op de website van de ondernemer heeft de mededeling gestaan dat de ondernemer een aanbod zou doen voor het verlengen van het contract, maar dat heeft ondernemer niet gedaan. Hierdoor heeft de consument nu een contract met variabele tarieven. De consument wenst dat de ondernemer zich aan de mededeling op de website houdt. De ondernemer voert aan dat een verlenging van een contract met vaste tarieven niet verwacht kan worden onder de omstandigheden van de huidige energiecrisis. Daarnaast is de ondernemer niet gehouden om een aanbod tot contractverlenging te doen. De commissie oordeelt dat de mededeling dat een verlengaanbod wordt gedaan, nog niet betekent dat daarmee een aanbod met dezelfde contractvoorwaarden wordt gedaan. Daarnaast kan de ondernemer onder de huidige omstandigheden niet een dergelijk aanbod doen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het achterwege laten van een aanbod van de ondernemer voor de verlenging van het bestaande contract met vaste tarieven van partijen.

De klaagster heeft de klacht op 13 juli 2022 aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument had met de ondernemer een overeenkomst gesloten voor de levering van energie, tegen vaste tarieven en met een looptijd van drie jaar. De ingangsdatum was 8 april 2019.

Volgens afspraak zou de consument vier maanden voor de einddatum een aanbod van de ondernemer ontvangen voor het verlengen van het contract. De ondernemer heeft nagelaten een dergelijk aanbod te doen. Het contract is overgegaan op een contract met variabele tarieven waardoor de consument schade lijdt. De ondernemer stelt ten onrechte dat de consument geen rechten kan ontlenen aan de betreffende vermelding op de website.

De consument verlangt dat zijn contract per 9 april 2022 wordt verlengd voor een periode van drie jaar tegen dezelfde tarieven als in 2019 was overeengekomen.
Ter zitting heeft de consument voor zover van belang nog het volgende aangevoerd.

Het is verplicht dat de informatie op de website moet kloppen. Als dat niet zo is, is sprake van misleiding. De aankondiging dat er vier maanden voor de einddatum een aanbod zou worden gedaan heeft jarenlang op de website gestaan. De consument vertrouwde erop dat dit zou worden nagekomen. Begin januari 2022 werden nog contracten met een vaste looptijd en vaste tarieven aangeboden. De broer van de consument heeft in februari 2022 nog een vast contract kunnen afsluiten. De consument had geen keuze meer. Op een gegeven moment werden er geen vaste contracten meer aangeboden door de energieleveranciers. Nu de vermelding op de website niet deugt is sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Het is juist dat het contract op 31 mei 2022 afliep.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In normale omstandigheden zou de ondernemer altijd en tijdig een verlengaanbod doen. Het is niet meer dan logisch dat de ondernemer zijn klanten graag aan zich wil binden met een vast contract met een langere looptijd.

Het is wel zo dat de ondernemer dit alleen kan doen als hij daadwerkelijk over voldoende ingekochte energie beschikt, die tegen een vaste prijs kan worden verkocht. Als gevolg van de huidige energiecrisis lukt dit niet of nauwelijks. Dit mag gelet op de voortdurende berichtgeving algemeen bekend zijn, ook bij de consument.

Het contract van de consument liep op 31 mei 2022 af. In de maanden daarvoor was al duidelijk dat sprake was van een energiecrisis. De eerste berichten daarover dateren al van oktober 2021.

Tevens is de ondernemer niet wettelijk of contractueel verplicht om na het verstrijken van de looptijd van een vast contract een nieuw vast contract aan te bieden. De contractvoorwaarden houden dat ook niet in. Dat geldt ook voor de claim dat ongeveer vier maanden voor de einddatum een nieuw aanbod wordt gestuurd. Dit heeft weliswaar op de website gestaan, maar maakt geen onderdeel uit van het contract van partijen. Tevens maakt de website in een volgende alinea duidelijk dat als gevolg van de huidige marktsituatie de ondernemer geen goed aanbod kan doen. Ook is nog sprake van een algemene disclaimer die inhoudt dat aan gegevens die op de website worden vermeld geen rechten kunnen worden ontleend.

De ondernemer heeft geen verplichting om opnieuw een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden en kan slechts gehouden worden aan hetgeen contractueel is overeengekomen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument erover dat de ondernemer hem geen tijdig aanbod heeft gedaan om zijn contract te verlengen, waardoor hij is aangewezen op een contract met variabele tarieven en daardoor schade lijdt waarvoor hij de ondernemer aansprakelijk houdt.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

De commissie stelt voorop dat als al zou moeten worden aangenomen dat de consument aanspraak kan maken op een verlengaanbod, gelet op de vermelding daarvan op de website, zulks nog niet meebrengt dat de ondernemer gehouden is opnieuw een vast contract met een bepaalde looptijd aan te bieden. Daarbij komt dat de ondernemer al met zoveel woorden en dus uitdrukkelijk op de website aangeeft dat wellicht gelet op de huidige marktsituatie geen goed aanbod kan worden gedaan.

Van misleiding of van een oneerlijke handelspraktijk is dan ook geen sprake, nog daargelaten dat het ook de consument niet kon zijn ontgaan dat sprake was van sterk oplopende energieprijzen.

Ook staat vast dat de consument zelf niet actief is geweest door op enig moment bij de ondernemer het verzoek neer te leggen voor de verlenging van zijn contract en – ook – de marktontwikkelingen heeft afgewacht.

De slotsom is dat het de ondernemer vrijstond om geen aanbod te doen tegen vaste tarieven en met een bepaalde looptijd.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. W.H. van Oorspronk en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 6 december 2022.