Ondernemer niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop met behoud van standplaats tegen een koopsom van € 21.500,–, om de reden dat de koopsom te hoog zou zijn.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC05-0212

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de weigering van de ondernemer medewerking te geven aan verkoop van het chalet van de consument met behoud van standplaats voor de koper.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 24 oktober 2002 is het bewuste chalet aangekocht voor € 44.244,–. Op 19 september heeft de ondernemer bekend gemaakt dat bij verkoop de koopprijs in overleg met de ondernemer dient te worden vastgesteld. Op 12 september 2005 heft de ondernemer laten weten dat een koopprijs van € 15.000,– gehanteerd dient te worden. Volgens de consument mengt de ondernemer zich ten onrechte in onderhandelingen tussen consument en potentiële kopers.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt dat het gewijzigde beleid is vastgesteld om het vragen van exorbitant hoge bedragen tegen te gaan. Volgens de ondernemer was een praktijk ontstaan waarin niet slechts de waarde van het kampeermiddel doch vooral ook de ligging en het huurrecht in de waardebepaling werden betrokken. De ondernemer beroept zich voorts op art. 9 van de Recron-voorwaarden waarin geregeld is dat verkoop van het kampeermiddel beëindiging van de overeenkomst betekent en dat het de ondernemer vrij staat om met de potentiële koper al dan niet een overeenkomst aan te gaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de hiervoor weergegeven regeling uit art. 9 van de Recron-voorwaarden volgt impliciet dat het huurrecht met betrekking tot de standplaats niet overdraagbaar is en dus niet in het vermogen valt van de consument. Dit betekent dat het thans door de ondernemer gevolgde stelsel waarin hij zijn medewerking aan verkoop met behoud van standplaats afhankelijk stelt van de koopsom in relatie tot de waarde van het kampeermiddel sec – dus zonder liggingfactoren- te billijken is. In dit geval is het kampeermiddel in opdracht van de consument met hantering van een onjuiste maatstaf – rekening houdend met ligging- getaxeerd op een waarde van € 43.500,–. Daaraan komt geen betekenis toe. In opdracht van de ondernemer is het kampeermiddel met hantering van de juiste maatstaf getaxeerd op € 14.000,–.De commissie acht het billijk een opslag op die waarde toe te passen van € 7.500,– nu het rapport geen rekening houdt met de inrichting van de standplaats, bijgebouwen en steiger. De ondernemer is daarom niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop met behoud van standplaats tegen een koopsom van € 21.500,– om reden dat de koopsom te hoog zou zijn. De klacht is dus ten dele gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop met behoud van standplaats tegen een koopsom van € 21.500,– om reden dat de koopsom te hoog zou zijn.   De commissie wijst het anders of meer gevraagde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 maart 2006.