Ondernemer niet tekortgeschoten in de nakoming

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Nakoming    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117978

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het monteren/aanbrengen van een terrasoverkapping en van een volglazen schuifwand, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van
€ 14.429,25.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 14 september 2017.

De consument heeft een bedrag groot € 2.822,– niet betaald en in depot gestort bij het secretariaat van de commissie.

De consument heeft op 13 maart 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Mijn klachten over de door de ondernemer geleverde terrasoverkapping en de volglazen glaswand
zijn de volgende:

Bij de terrasoverkapping komt zowel links als rechts, ter hoogte van de onderdorpel en de aansluiting met het metselwerk, water naar binnen op momenten dat het regent.

Bij de volglazen glaswand gaat het om de bolling van de glaspanelen bij forse wind. Deze in enkel glas uitgevoerde panelen worden dan ingedrukt en ondanks dat de ondernemer uit coulance in een eerder stadium borstelprofielen heeft geleverd, komt er dan veel wind c.q. kou doorheen.

Tijdens harde regenbuien valt er veel water op het onderste balkonsegment. De ondernemer heeft dat als extra service door een loodgieter laten bedekken met bituum om het inlopen van regenwater tegen te gaan, maar omdat het horizontale vlak niet waterpas is (verschil ca. 15 mm) blijft al het water nu daar op staan want het kan niet weg en dat is niet acceptabel. Bovendien verdient de wijze waarop de bituum is aangebracht geen schoonheidsprijs. Daarnaast heeft de loodgieter (van de ondernemer) gaten in het aluminium dorpelprofiel geboord en een extra afvoerslang gemonteerd met de bedoeling dat ook op deze manier het regenwater wordt afgevoerd. Daar is de consument niet gelukkig mee.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. De ondernemer was op de hoogte van mijn plan om dit balkon te betrekken bij mijn woning. Het klopt dat door mij inmiddels al een vloerverwarming in balkonvloer is aangelegd die zal worden verwarmd met een palletkachel. Ook is het de bedoeling dat ter plaatse van het balkon de pui wordt verwijderd om aldus de keuken in de richting van dit balkon te kunnen verplaatsen. Aldus kan meer ruimte in de woning worden verkregen. De situatie is nog steeds zoals deze door de deskundige is bekeken. Op zich is juist dat de terrasoverkapping wind en waterdicht is. Het gaat mij om de schuifwand van glas. Die laat dus soms wind en water door. Ik wilde een glazen schuifwand hebben die kon worden opgeschoven. Ik mocht verwachten dat deze wand wind- en waterdicht zou zijn en dat is niet het geval. Ook het naar binnen komende regenwater is een tegenvaller.

Ik heb belang bij een snelle afdoening van deze zaak zodat ik verder kan met mijn plannen met het balkon.

De consument verlangt nakoming/herstel door de ondernemer in die zin dat de terrasoverkapping en schuifpui wind en waterdicht worden gemaakt.

Standpunt van de ondernemer

Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb geheel uitgevoerd wat is overgekomen met de consument, en zelfs veel meer dan dat.

In de orderbevestiging ziet u nog eens herhaald wat de door partijen gemaakte afspraken zijn. De terrasoverkapping moet waterdicht zijn, en is dat ook. Dat is door de deskundige ook zo beoordeeld. De open te schuiven hardglazen terraswand van enkelglas heeft zo zijn beperkingen. De consument was daarvan op de hoogte. Uit coulance heeft de ondernemer alsnog borstelafsluiting gemonteerd om een betere winddichtheid te creëren bij de glasplaten. Ook zijn onverplicht aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om regenwater beter te keren en tegen te houden.

Eerst is de consument aangeboden om alles in dubbelglas uit te voeren als serre. Die kosten had de consument er niet voor over en ook wilde de consument de daartoe vereiste bouwvergunning niet aanvragen. De consument wenst dezelfde mate van wooncomfort te bereiken met deze balkonafdichting en dat is niet mogelijk. De consument is daarvan tijdig op de hoogte gesteld en kan nu niet zeggen dat hij daarvoor niet is gewaarschuwd. De verbazing bij mijn monteurs was ook groot toe zij zagen dat de consument bij dit balkon toch de pui had verwijderd/doende was deze te verwijderen. De consument wil doen alsof het serrebouw is met bijbehorend comfort, maar dat is gewoon niet het geval.

De klacht van de consument is ongegrond, en het nog openstaande – in depot gestorte – bedrag moet worden uitbetaald aan de ondernemer.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de consument was aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse. De ondernemer heeft aangegeven niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig te willen zijn.

De bevindingen en het technisch oordeel zijn de volgende:

De levering van een terrasoverkapping en volglazen glaswand is niet tot tevredenheid van de consument uitgevoerd terwijl de ondernemer ervan overtuigd is dat alles wat gedaan had kunnen worden ook daadwerkelijk gedaan is, zelfs meer dan dat.

Voor de deskundige lijkt het een onoplosbaar probleem te zijn geworden. Door de consument is gekozen voor een wandconstructie welke is samengesteld uit enkel glaspanelen omdat, volgens de consument, een dubbelglas en dus isolerende schuifwand te kostbaar werd bevonden. In geval van die laatste keuze zou ook een vergunning nodig zijn omdat er een nieuwe woonruimte wordt gecreëerd. Dat geldt niet voor de glaswand zoals deze nu is geplaatst omdat sprake is van het creëren van een tuinkamer wat impliceert dat er geen nieuwe en definitieve woonsituatie bij de woning getrokken wordt. De ondernemer beroept zich op het feit dat er een schuifwand van glaspanelen is geleverd die een tuinkamerfunctie creëert, maar niet bedoeld en zeker niet geschikt is als nieuwe buitengevel, ter vervanging van de originele kozijngevel die inmiddels ook daadwerkelijk verwijderd is.
De consument stelt echter dat hij zijn plannen tevoren met de ondernemer heeft besproken, dat hij tijdens de verkoopfase duidelijk heeft gezegd de aanwezige pui te willen verwijderen om in de nieuw gecreëerde en fors grotere ruimte een nieuwe keuken te plaatsen. De ondernemer stelt dat er dan, conform zijn advies, gekozen had moeten worden voor een geïsoleerde constructie en dat was volgens de leverancier geen optie voor de consument.

Er is dus duidelijk sprake van een patstelling.

Over mogelijk herstel is het volgende te zeggen. Het is niet zozeer een kwestie van herstel, maar meer een kwestie van verandering of wijziging. De oplossing die de consument voor ogen heeft kan de deskundige als volgt beschrijven: De hoogte van de glaspanelen wordt met 200 – 400 mm ingekort, daarmee samenhangend de onderdorpel met dezelfde afmeting verhoogd. Aan de buitenzijde van de pui wordt dan een schuin naar beneden gevoerd aluminium profiel aangebracht dat het regenwater buiten de gevel afvoert. De consument heeft te kennen gegeven dat hij aan deze oplossing financieel wil bijdragen.

De deskundige zet wel vraagtekens bij deze wijze van afvoeren van het regenwater.
Volgens de deskundige is het wellicht eenvoudiger om de bituum te verwijderen en het horizontale vlak eerst iets te verhogen en wel dusdanig dat de afwatering naar buiten plaatsvindt. Dus een licht hellend oppervlak, maar dan naar buiten toe gericht zodat het water niet meer kan blijven staan.

Een oplossing om het bollen van de glaspanelen bij forse wind tegen te gaan, is om alsnog te kiezen voor de geïsoleerde uitvoering voorzien van kozijnstijlen, daarmee samenhangend zal er waarschijnlijk een bouwvergunning nodig zijn. Omdat de leverancier dit tevoren heeft aangegeven lijkt dit een beslissing die de consument moet nemen. De kosten van een vervanging van de pui zijn moeilijk in te schatten, dat is een kwestie van offerte aanvragen. De deskundige denkt hierbij aan een bedrag rond de € 7.000,–. De twee kleine openingen aan de onderzijde van de terrasoverkapping zijn m.i. eenvoudig te dichten. In geld uitgedrukt denkt de deskundige aan een bedrag van ca. € 200,–, zijnde arbeid.

Verdere toelichting van de deskundige:

Zoals in het dossier gelezen kan worden vindt de leverancier dat hij correct heeft gehandeld, zelfs meer dan dat. De ondernemer stelt dat de consument bij de verkoop gewezen is op de nadelen van de toepassing van panelen van enkel glas. Namelijk dat deze afscheiding louter bedoeld is om een tuinkamer te creëren met als doel optimaal te genieten van het buitenleven, maar niet geschikt en bedoeld is als nieuwe definitieve buitengevel. De consument stelt echter dat hij de ondernemer tevoren precies heeft verteld wat zijn bedoelingen waren en hij concludeert dat de ondernemer de situatie niet goed ingeschat heeft waardoor hij nu tegen deze problemen aanloopt.

Beoordeling van het geschil

In geschil is of de ondernemer toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van de met de consument gemaakte afspraken.

De verplichtingen van de ondernemer zijn gedetailleerd vastgelegd in de orderbevestiging van 5 januari 2018, en de commissie verwijst hier naar de inhoud daarvan.

Voor wat betreft de terrasoverkapping met veiligheidsglas is door partijen overgekomen dat dit een vaste niet geïsoleerde overkapping wordt van enkel – en dus niet dubbel – veiligheidsglas. Over de hemelwaterafvoer zijn partijen overeengekomen, dat de hemelwaterafvoer afwatert op de tegelvloer van deze erker “waardoor het water onder de tegels naar de afvoer in de hoek loopt.”.

Voor wat betreft de volglazen schuifwand zijn partijen overeengekomen dat deze bestaat uit 5 glaspanelen en dat deze wand tussen de staanders van de overkapping wordt aangebracht. De 5 enkelglas panelen schuiven naar rechts toe dicht, van binnenuit gezien. Aan de onderzijde worden vlakke bodemrails toegepast. Niet is overeengekomen dat tochtborstels worden toegepast. Onverplicht heeft de ondernemer die alsnog aangebracht om de consument ter wille te zijn.

Op basis van het besprokene ter zitting is genoegzaam voor de commissie komen vast te staan dat partijen voorafgaand aan het maken van deze afspraken uitdrukkelijk met elkaar hebben gesproken over de mogelijkheid om een met dubbel glas geïsoleerde serre te plaatsen. Dit omdat de consument ook toen al tegenover de ondernemer de wens had geuit om het te overkappen balkon “te integreren bij de woning”. Deze optie bleek kort gezegd twee keer zo duur te zijn en bovendien had de consument daartoe een bouwvergunning nodig. De consument heeft uitdrukkelijk niet voor die optie gekozen maar voor deze aanmerkelijk goedkopere oplossing, waarvoor geen bouwvergunning is vereist.

De ondernemer heeft aangevoerd dat in die afweging de consument uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de nadelen van die goedkopere oplossing ten opzichte van een geïsoleerde serrebouw. Vervolgens heeft de consument uitdrukkelijk de keuze gemaakt voor de huidige uitvoering, zoals vastgelegd in voormelde opdrachtbevestiging van 5 januari 2018.

Op basis van de bevindingen van de deskundige en wat daarover door partijen is aangevoerd, staat allereerst vast dat de niet geïsoleerde terrasoverkapping is geleverd en gemonteerd geheel overeenkomstig de door partijen daartoe gemaakte afspraken. Bovendien staat vast dat deze terrasoverkapping geheel waterdicht is. De consument klaagt ook niet inhoudelijk over de water- en winddichtheid van de overkapping als zodanig.

Ook de niet geïsoleerde volglazen schuifwand is geleverd en gemonteerd op de wijze zoals is overeengekomen.

Voor wat betreft de wind- en waterafdichting van die schuifwand geldt dat door de ondernemer geheel onverplicht alsnog borstelafdichting is geleverd en gemonteerd. Feit blijft dat desondanks bij harde wind en regen die afdichting soms tekort kan schieten en water en wind via deze wand kan toetreden tot de aldus gecreëerde erker. Het is en blijft een ongeïsoleerde glazen schuifwand die onder bepaalde omstandigheden niet geheel water- en winddicht kan zijn.

In de door partijen gemaakte afspraken wordt uitdrukkelijk gehandhaafd dat water op de terrasoverkapping (via hemelwaterafvoer of anderszins aanwezig) onder de betegeling van deze erker kan afvloeien naar de afvoer in de erkervloer. Die situatie is uitdrukkelijk door de consument geaccepteerd, gehandhaafd en ook voor de toekomst voor juist gehouden.

Onverplicht heeft de ondernemer alsnog mee willen denken in een de consument tegemoetkomende oplossingen om het hemelwater en het door de tussen de schuifpanelen binnenkomende water beter/sneller af te voeren naar buiten. Die door de deskundige benoemde (extra) oplossingen zijn naar het oordeel van de commissie voldoende deugdelijk, en daarvan kan niet gezegd worden dat de wijze van uitvoering zich alsnog niet verhoudt met de kwaliteitstandaard die de ondernemer nu eenmaal in acht heeft te nemen, ook bij de uitvoering van onverplichte werkzaamheden.

Evenmin kan gezegd worden dat de ondernemer is te verwijten dat hij de consument niet (tijdig) heeft gewaarschuwd voor het feit dat de terrasoverkapping – zoals overeengekomen – niet het comfortniveau kan bieden wat van een geïsoleerde serre met woonbestemming valt te verwachten. De consument was gewaarschuwd en heeft desondanks uitdrukkelijk gekozen voor de door partijen overeengekomen aanpak.

De slotsom luidt dan ook dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer jegens de consument toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeengekomen afspraken.

De klacht is daarom niet gegrond.

De consument is gehouden het nog openstaande bedrag te betalen aan de ondernemer. Het depotbedrag moet dan ook worden voldaan aan de ondernemer.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Verstaat dat het nog openstaande bedrag van € 2.822,– door de consument moet worden voldaan aan de ondernemer.

Met inachtneming van het bovenstaande dient het depotbedrag ad € 2.822,– te worden overgemaakt aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mr M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr M.J. Boon en de heer W.J.M. van den Berg, leden, op 13 september 2018.