Ondernemer niet verantwoordelijk voor nieuwe lekkages

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit) / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 122933

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument vraagt de ondernemer om een lekkage aan zijn dak te verhelpen.
Dat heeft de ondernemer ook gedaan, maar er kwamen nieuwe lekkages bij. Volgens de consument heeft de ondernemer zijn het dak niet goed onderzocht. Daar is de commissie het niet mee eens. De monteur heeft de lekkages dichtgeplakt maar de oorzaak van de lekkages kan ook op een andere plaats zitten. Dat kan de monteur niet vooraf zien en is daar ook niet voor verantwoordelijk.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2019 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen reparatie werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 132,77. De werkzaamheden zijn verricht op 9 januari 2019. De consument heeft op 15 januari 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft ten onrechte een medewerker laten adviseren om een dak te repareren. De consument heeft bij het geven van de opdracht aangegeven dat het om een oud dak ging. De gezonden medewerker heeft het dak bekeken en opgemerkt dat repareren goedkoper was dan het hele dak vervangen. Daarom heeft de consument opdracht gegeven om het dak te repareren.

Vervolgens is het dak niet goed gemaakt. Vervolgens is de ondernemer komen kijken en die heeft toen gezegd dat hij niets wist van de historie van het dak en dat op termijn het dak opnieuw zou gaan lekken. Daar had hij gelijk in, want het dak lekt inmiddels opnieuw.

De ondernemer was op de hoogte van de historie van het dak, want dat heeft de consument hem in het telefonisch gesprek vóór het geven van de opdracht verteld. Had hij toen gezegd dat reparatie een groot risico zou inhouden voor hernieuwde lekkages, dan had de consument meteen het dak laten vernieuwen. Nu wil de ondernemer dat niet meer doen.

De ondernemer had moeten adviseren tot vervanging van het dak. Om die reden wil de consument het voor de mislukte reparatie betaalde bedrag terug, nu de ondernemer niets meer van hem wil weten.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 8 januari 2019 heeft de consument telefonisch melding gemaakt van een lekkage op zijn schuurdak. De consument was een nieuwe klant, dus de ondernemer was niet bekend met dat dak. Over de ouderdom van het dak is daarbij niet gesproken.

De volgende dag is een medewerker ter plekke gegaan. Hij heeft het dak droog gemaakt, nagekeken, de afvoer opnieuw ingeplakt en de randstrook gerepareerd. De werkbon is administratief afgewerkt. Met de reistijd was de totale tijdsbesteding 1½ uur. Vervolgens heeft de consument om een specificatie van de tijdsbesteding gevraagd en daarbij aangegeven dat hij rekening had gehouden met een bedrag van € 100,– aan kosten.

Pas in latere correspondentie is de consument zich gaan beroepen op de ouderdom van het dak. De medewerker van de ondernemer heeft echter voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen en de reparatie naar behoren uitgevoerd.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik vind dat wij ons voldoende hebben ingespannen naar aanleiding van de opdracht van de consument. Mijn monteur is een serieuze jongen, met jarenlange ervaring. Ik laat niet zo maar iedereen als servicemonteur zelfstandig op pad gaan. Ik weet zeker dat wij naar eer en geweten hebben gehandeld. Dit is misschien maar een kleine zaak, maar ik neem hem wel serieus.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De onderhoudsmonteur van de ondernemer heeft een tweetal reparaties uitgevoerd. Beide reparaties worden tijdens het onderzoek aangetroffen. Foto’s van de reparaties zijn aanwezig in het dossier.

Op grond van de kilometerregistratie is door de ondernemer aangetoond dat de in rekening gebracht tijd kloppend is. De gehanteerde tarieven zijn marktconform.

De onderhoudsmonteur heeft geen nader onderzoek uitgevoerd naar mogelijk meerdere onvolkomenheden in de dakbedekking. Wel is naar de consument aangegeven dat nieuwe lekkages niet uitgesloten zijn.

Nadat zich nieuwe lekkages voor hebben gedaan heeft de consument zelf een reparatiepasta gekocht en deze aangebracht over dakbaanoverlappingen van de dakbanen in het dakvlak. De optredende lekkages zijn hiermee verholpen.

Tijdens het onderzoek is niet vast komen te staan met welke opdracht, anders dan het uitvoeren van reparaties, de onderhoudsmonteur van de ondernemer naar de consument is gestuurd. De onderhoudsmonteur van de ondernemer heeft enkel 2 (twee) ogenschijnlijk duidelijke gebreken gerepareerd zonder nader onderzoek te doen naar de oorzaak. Ook heeft hij geen inpandig onderzoek gedaan naar lekkagevlekken in het dakbeschot.

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat er delaminatie (onthechting) optreedt ter plaatse van de dakbaanoverlappen en de aansluitingen met de dakrandstroken. Inpandig is vastgesteld dat er een duidelijke aftekening van oude lekkages aanwezig is in het dakbeschot in het midden van het dakvlak.
Daarnaast is vastgesteld dat er geen lekkagesporen aanwezig zijn in dakbeschot ter hoogte van de uitgevoerde dakreparaties.

Het dakvlak dient gerenoveerd te worden, maar dat is niet relevant in lijn met de klacht.

De ondernemer heeft gedaan wat hem gevraagd is, namelijk het repareren van het dak van de schuur / berging van de consument. Hij heeft niet nader onderzocht op meerdere lekkages. Ook heeft hij geen inpandig onderzoek uitgevoerd, want dan had hij kunnen constateren dat zich in het midden van het dakvlak lekkages zouden moeten voordoen vanwege de duidelijk aanwezige aftekening van vochtschade. De door de consument geclaimde vervolgschade was dan ook al aanwezig in de vorm van door vocht aangetaste dakplaten (dakbeschot).
De ondernemer heeft zich niet verdiept in de staat van onderhoud van het dakvlak, en de consument niet geadviseerd, dan wel een offerte voor renovatie uit gebracht.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven om een lekkage van een dak te verhelpen. De ondernemer heeft daartoe een servicemonteur gestuurd, die op twee plaatsen lekkages heeft vastgesteld en gedicht. Dat er vervolgens opnieuw lekkages zijn opgetreden, kan wellicht zo zijn. Maar als dat al zo zou zijn, dan is niet gebleken dat die door toedoen van de medewerker van de ondernemer zijn ontstaan.

De omstandigheid dat aan de binnenzijde van het dak een waterschade zichtbaar is op een andere plaats dan waar de monteur lekkages heeft dichtgeplakt wil niet zeggen dat de monteur zijn werk niet goed heeft gedaan. Water dat als gevolg van een opening in de dakbedekking onder die dakbedekking terecht komt zal naar een laagste punt stromen, totdat het een belemmering tegenkomt. Op die plek zal dan de lekkage aan de binnenzijde zichtbaar worden. Maar dat betekent niet dat zich daar ook de oorzaak van de lekkage bevindt (en dus de monteur het dak niet goed op lekkages zou hebben onderzocht).

De commissie is daarom niet gebleken dat de ondernemer op enigerlei wijze tekort is geschoten in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De daarvoor berekende tijd en vergoeding komen de commissie ook niet onredelijk voor. Dat betekent dat de klacht van de consument niet gegrond is.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter,  mevrouw mr. W. van den Berg en de heer W. Spapens, leden, op 5 juli 2019.