Ondernemer schoot te kort in uitvoering van overeenkomst, nu de klok na 3x nog niet juist is gerepareerd. Ontbinding reparatie overeenkomst

  • Home >>
  • Sieraden en Uurwerken >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Ontbinding overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114330

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 juli 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren verrichten van reparatiewerkzaamheden van een Engelse pubklok tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 160,–.

De reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks 23 juli 2016.

Het geschil gaat over de vraag of de reparatiewerkzaamheden op correcte wijze zijn uitgevoerd.
De consument heeft op 24 september 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de ondernemer een reparatie aan zijn klok laten verrichten. De klok deed het niet goed meer, na het opwinden bleef het slingermechanisme hangen, de klok liep daardoor niet op tijd.

Na de reparatie is de klok tot driemaal toe terug geweest, omdat de klacht niet verholpen was. Uiteindelijk heeft de consument op 27 oktober 2017 de ondernemer schriftelijk daarop aangesproken, waarbij de consument heeft aangegeven de reparatieopdracht te willen ontbinden, met terugbetaling van het voor de reparatie betaalde bedrag van € 160,–. De ondernemer heeft daar niet op gereageerd.

De consument verlangt ontbinding van de reparatie-overeenkomst met terugbetaling van het voor de reparatie betaalde bedrag ad € 160,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de reparatie en na ophangen van de klok door de ondernemer ging de klok vaak pas na vier tot vijf weken stil staan. De ondernemer trof de klok dan zonder slinger en niet meer waterpas-hangend aan.

Ten aanzien van de rapportage van de deskundige vraagt de ondernemer zich af hoe het kan dat een klok met  te veel uitgesleten lagers bij de ondernemer een maand wel kan lopen, zoals het geval is geweest. De deskundige heeft de klok ook niet zien lopen en daarmee niet kunnen zien of sprake was van een zodanig verminderde kracht dat de klok een slechte gang had.

De ondernemer stelt voor om, bij gegrondverklaring van de klacht, de rekening van de door de deskundige  beoogde reparateur ten bedrage van € 295,– exclusief BTW te betalen, waarbij echter de aansprakelijkheid voor de reparatie niet meer bij de ondernemer ligt.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft de reparatie van de klok aangenomen, hoewel hij vanwege de aard van de klok even getwijfeld heeft.

Volgens de medewerker van de ondernemer die de reparatie heeft uitgevoerd was het niet nodig om de klok te demonteren. Verbussen was mogelijk geweest, maar is niet als strikt noodzakelijk gezien. De klok is wel uitgebreid schoongemaakt.

De klok heeft na de reparatie en telkens nadat deze is teruggebracht gedurende een maand probleemloos in het atelier gelopen. Telkens als de consument de klok terugkreeg was er ook niet meteen een probleem, kennelijk liep de klok dan wel goed. Telkens na drie maanden reclameerde de consument dat de klok niet goed liep.
Als de ondernemer dan bij de consument thuis kwam hing de klok scheef, of zonder slinger.

Bij het onderzoek door de deskundige zag de ondernemer dat de veer helemaal afgelopen was. Met het uurwerk zoals dat in de klok zit betekent dat, dat het uurwerk gedurende ongeveer een maand door de veer aangedreven geweest is en derhalve niet stil heeft gestaan.

Het onderzoek van de deskundige is niet volledig geweest. De deskundige had moeten onderzoeken of de klok in de staat, waarin de deskundige de klok aantrof gedurende een langere periode liep of niet. De ondernemer is van mening dat dan geconstateerd was dat de klok gewoon goed liep.

De ondernemer heeft de consument vaker adviezen gegeven over de plaats, waar de klok is opgehangen. Bij het opwinden zal de consument er moeilijk bij kunnen en is de kans groot dat de klok scheef komt te hangen.

De ondernemer heeft moeite met ontbinding, als de klacht gegrond is zou de ondernemer nog liever de reparatie door een derde betalen. Daarmee heeft de ondernemer dan in ieder geval het gevoel dat hij de problemen voor de consument heeft opgelost.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft de reparatie van een replica Engelse Pubklok met een 31-dagen-uurwerk. Het is aan het uurwerk duidelijk te zien dat deze op de juiste wijze is gereinigd en voorzien van nieuwe smeermiddelen. Alleen reinigen en smeren is echter niet voldoende.

Het uurwerk is tijdens het deskundigenonderzoek niet gedemonteerd, omdat de oorzaak van de klacht al direct duidelijk zichtbaar was. De oorzaak van de klacht zijn uitgesleten lagers die niet zijn behandeld (verbust). Door de uitgesleten lagers verandert de tandingrijping van de raderen met de rondsels met als gevolg dat er een grotere wrijving ontstaat in de overbrenging. De kracht van de aandrijfveren is dan niet meer toereikend om het uurwerk in gang te houden.

Nagelaten bij de reparatie is het herstellen van de uitgesleten lagers en mogelijk ook het polijsten van de tappen die daarin gelagerd zijn. Dit laatste is alleen te zien als het uurwerk geheel gedemonteerd is, hetgeen tijdens het onderzoek niet is gedaan omdat de oorzaak van de klacht al direct duidelijk was.

De indruk van de deskundige is dat het uurwerk in gemonteerde toestand is gereinigd. De conclusie is dat het uurwerk wel is gereinigd en gesmeerd, maar dat daarmee de oorzaak van het niet of slecht functioneren niet is verholpen. Voor het verhelpen van de klachten moet het uurwerk geheel worden gedemonteerd en de uitgesleten lagers worden vervangen door het plaatsen van een nieuw lagerbusje.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.

Herstel is technisch mogelijk. De klok zal geheel opnieuw moeten worden behandeld en de nagelaten werkzaamheden zullen alsnog moeten worden uitgevoerd. Voor een goed herstel moeten de uitgesleten lagers worden vervangen door het plaatsen van een nieuwe lagerbus en moeten waar nodig de tappen opnieuw gepolijst worden. Voor dit herstel moet een uurwerk geheel gedemonteerd worden.

De herstelkosten zijn bij benadering € 295,– exclusief BTW.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft aan de commissie gevraagd de reparatie-overeenkomst te ontbinden. De commissie dient daarom te beoordelen of de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de reparatie-overeenkomst, zodanig dat daardoor ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd wordt.
De commissie heeft begrip voor de bereidheid van de ondernemer om eventueel de kosten van een nadere reparatie te betalen. De vordering van de consument is echter, zoals aangegeven, beperkt tot ontbinding, waarmee de commissie niet de ruimte heeft om te beoordelen of deugdelijke nakoming van de reparatie-overeenkomst aan de orde zou kunnen zijn.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de ondernemer wel werk-zaamheden heeft verricht, maar dat de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende zijn geweest om de storing in het uurwerk op te heffen. De klok is, zoals de deskundige aangeeft, onvoldoende gerepareerd, hetgeen door de deskundige als een ernstige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gekwalificeerd.

De ondernemer heeft aangegeven het niet eens te zijn met de conclusies van de deskundige, bovendien zou het onderzoek van de deskundige onvoldoende geweest zijn.
De commissie is van oordeel dat de rapportage van de deskundige voldoende duidelijk is, terwijl de commissie geen reden ziet om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de door de deskundige gebruikte onderzoeksmethode.

De commissie is dan ook van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de ondernemer tekort geschoten is bij de uitvoering van de reparatie-overeenkomst, terwijl hij tot driemaal toe door de consument in de gelegenheid is gesteld om de reparatie beter uit te voeren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie acht, zeker nu de ondernemer driemaal in de gelegenheid is gesteld om aanvullende werkzaamheden te verrichten, ontbinding van de reparatie-overeenkomst passend en niet disproporti-oneel.

De commissie zal daarom de reparatie-overeenkomst ontbinden, waarbij de ondernemer gehouden is de door de consument betaalde prijs terug te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 23 juli 2016 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer aan de consument de voor de reparatie betaalde prijs terugbetaalt.

De ondernemer betaalt derhalve aan de consument € 160,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, bestaande uit
de heer mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, de heer W.A. Muhring en mevrouw mr. M.A. Arntz, leden, op 22 mei 2018.