Ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van gemaakte afspraken

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 157755/167038

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van de tuin (inclusief het aanbrengen van drie steens hoge muren ten behoeve van de plantenbakken) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs. De consument geeft aan dat ongeveer 16 maanden na aanleg van de tuin de drie steens hoog gelijmde muren van de plantenbakken scheef gingen staan, één naar binnen en twee naar buiten. De consument verlangt herstel of een vervangende schadevergoeding. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken. Op basis van het deskundigenonderzoek luidt de conclusie van de commissie dat de ondernemer op de door de deskundige aangeduide punten waar herstel is vereist, toerekenbaar is tekortgeschoten in een juiste/volledige nakoming van de door partijen gemaakte afspraken. De commissie zal de ondernemer verplichten tot herstel/nakoming op de wijze zoals dat door de deskundige gedetailleerd is aangeduid in het slot van diens rapport, de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 15 juli 2019 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van de tuin
(inclusief het aanbrengen van drie steens hoge muren ten behoeve van de
plantenbakken) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.145,75 (€
4.157,50 + € 5.988,25).

De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks september 2019.

De consument heeft op 22 februari 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ongeveer 16 maanden na aanleg van de tuin gingen de 3 steens hoog gelijmde muren
van de plantenbakken scheef staan, 1 naar binnen en 2 naar buiten.

De ondernemer heeft op ons verzoek offerte gemaakt. We zijn zonder onderhandelen
akkoord gegaan en hebben meteen alles netjes betaald. Hij vertelde dat hij jaarlijks wel
langs zou komen om te snoeien (tegen betaling natuurlijk) doch toen we hem daarnaar
vroegen zei hij: “daar begin ik niet aan, kun je gemakkelijk zelf”.

Dat hebben we in 2020 ook gedaan doch in 2021 is alles zo vreselijk gegroeid dat we dat
niet meer zelf konden doen door onze gezondheid. We hebben ten einde raad, omdat we
zelf 76 zijn, iemand gevonden die onze tuin wel een keer wilde snoeien zodat de
ondernemer bij de muur zou kunnen. De ondernemer denkt nu een reden gevonden te
hebben om onder zijn fouten uit te komen maar de ondernemer is en blijft naar mijn
mening aansprakelijk voor de door hem geleverde wanprestatie. Om toch tot een
oplossing te komen heeft mijn zoon in december j.l. telefonisch contact met hem
opgenomen. Hij heeft hem duidelijk gevraagd of hij alsnog de muurtjes wilde herstellen
doch dit heeft de ondernemer geweigerd. Mijn zoon heeft toen gezegd dat we een andere
oplossing zouden gaan zoeken. Wij willen een onafhankelijke beoordeling van onze
klacht.

Ik kan mij vinden in het rapport van de deskundige. Wel moet bij herplanten rekening
worden gehouden met schade door verwijdering van behoorlijk volgroeide planten
De consument verlangt herstel of een vervangende schadevergoeding.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de
commissie kenbaar te maken.

Wel is de ondernemer aanwezig geweest bij het onderzoek van de deskundige ter
plaatse, en heeft de deskundige het daar verwoorde standpunt van de ondernemer
vervat in diens rapport.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover
nu van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

Mijn vaktechnisch oordeel luidt als volgt:
Door de ondernemer zijn twee verhoogde bloembakken van verlijmde stenen gemaakt;
eentje tegen de buren en eentje die grenst tegen de steeg en de achterzijde. Deze zijn
gaan verzakken langs de erfgrenzen. Grenzend aan de tegelverharding (voorzijde) is
soms een lichte maar acceptabele helling van de muurtjes te zien.

De ondernemer heeft naar zijn zeggen onder de muurtjes een zandbed van 10cm
aangebracht, dit aangestampt en daarop de drie lagen blokken gestapeld en verlijmd.
Langs het straatwerk (voorzijde van de bak) is waarschijnlijk voldoende stabiel zand de
reden voor het (zo goed als) rechtop blijven staan van de muurtjes. Bij de verzakte
muurtjes langs de erfgrens is door mij (door verschillende monsters te nemen) geen
schoon zand aangetroffen, maar eerder zanderige tuingrond.

De ondergrond in deze nieuwbouwwijk is meer dan 100cm diep opgebracht. De
ondernemer had kunnen weten dat dit gaat nazakken en had een betere fundering
moeten aanbrengen.

De ondernemer erkent dat de muurtjes scheef staan, maar is niet bereid dit op te lossen,
tenzij hij daar juridisch toe gedwongen wordt. De gang van zaken over en weer tussen
consument en de ondernemer en het inzetten van een andere hovenier voor het
snoeiwerk, heeft hem daartoe laten besluiten.

De consument mag er volgens de deskundige op rekenen dat een dergelijk muurtje
deugdelijk wordt gemaakt en rechtop blijft staan.

De omvang van de klacht is opvallend.

Herstel/reparatie is mogelijk en wel als volgt:
De muurtjes langs de erfgrenzen dienen opnieuw gezet te worden op een stabielere
ondergrond van gestabiliseerd zand van 30 cm diep en 20cm breed. Daartoe moet een
strook beplanting en grond tijdelijk verwijderd worden en na die ingreep weer in de oude
staat hersteld worden. Om uitval van de aanwezige en inmiddels uitgegroeide beplanting
te voorkomen dient met de werkzaamheden gewacht te worden tot de herfst, wanneer de
planten in rust gaan (ca. oktober). Om beschadigingen aan tegelwerk te vermijden dienen
daarvoor beschermende middelen aangebracht te worden op het straatwerk.

De kosten van herstel inclusief BTW bedragen:
Opnemen beplanting
grond ontgraven 30 x 20 x 1700cm
afbreken muurtjes tbv hergebruik 17m1
afvoeren grond tbv zandbed 1m3
zandbed aanbrengen 30 x 20 cm
stabiliseren zandbed en verdichten
opnieuw stapelen en verlijmen blokken (oude lijmresten van de stenen verwijderen)
grond terugbrengen in de bakken
beplanting herplanten
afwerken / opruimen en schoon achterlaten tuin
materiaalkosten € 155,00
Arbeidskosten: € 1.728,00
Totaal incl. b.t.w.: € 1.883,00

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie
onderschreven en zij maakt die tot de hare. Dit mede op basis van de in het geding
gebrachte foto’s en ook omdat door partijen geen bedenkingen meer zijn geuit tegen de
inhoud van de rapportage van de deskundige.

Op basis daarvan luidt de conclusie van de commissie dat de ondernemer op de door de
deskundige aangeduide punten waar herstel is vereist, toerekenbaar is tekortgeschoten
in een juiste/volledige nakoming van de door partijen gemaakte afspraken.

Genoegzaam is vast komen te staan dat (alleen) de muurtjes langs de erfgrenzen
opnieuw gezet moeten worden op een meer stabiele ondergrond van gestabiliseerd zand
van 30 cm diep en 20 cm breed. Daartoe moet een strook beplanting en grond tijdelijk
verwijderd worden en na die ingreep weer in de oude staat hersteld worden.

Nu de herfst inmiddels een feit is, is uitval van de aanwezige en inmiddels uitgegroeide
beplanting niet of nauwelijks meer te duchten. Mocht toch beplanting (niet door droogte)
doodgaan, dan valt zulks onder de “normale” inboetgarantie. Van de toekenning van een
schadevergoeding kan hier dan ook geen sprake zijn.

Om beschadigingen aan tegelwerk te vermijden dienen daarvoor beschermende
middelen aangebracht te worden op het straatwerk.

De commissie zal de ondernemer verplichten tot herstel/nakoming op de wijze zoals dat
door de deskundige gedetailleerd is aangeduid in het slot van diens rapport, zonder dat
de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer in dat geval tevens
gehouden om het klachtengeld te vergoeden aan de consument en ook om de bijdrage in
de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage
wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer wordt door de commissie verplicht tot nakoming/herstel op de wijze zoals
dat door de deskundige is geduid in het slot van diens rapport, te weten door (alleen) de
muurtjes langs de erfgrenzen opnieuw te zetten op een meer stabiele ondergrond van
gestabiliseerd zand van 30 cm diep en 20 cm breed. Daartoe moet een strook beplanting
en grond tijdelijk verwijderd worden en na die ingreep weer in de oude staat hersteld
worden.

Daarvoor mogen de consument geen kosten in rekening worden gebracht.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen
uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de
verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een
bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de
bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer B. van Swigchem en mr. B.W. Weilers, leden, op
7 november 2022.