Ondernemer verwijst naar leverancier voor leveringsproblemen. Consument staat buiten deze rechtsverhouding. Verkeerde lamp geleverd; schadevergoeding voor consument.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113093

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 juni 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een lamp tegen de daarvoor door de consument betaalde prijs van € 169,–. De levering heeft plaatsgevonden op 7 augustus 2017.

De consument heeft de klacht op 9 augustus 2017 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is een andere, goedkopere, lamp geleverd dan werd overeengekomen. Ook ontbreken bevestigingsschroeven en zitten er schroefjes los. De ondernemer heeft toegezegd het prijsverschil met de geleverde lamp -die een koopprijs van € 89,99 heeft- terug te betalen en ontbrekende onderdelen na te sturen, maar dat gebeurt niet en de ondernemer blijkt vervolgens niet meer bereikbaar. De ondernemer reageert ook niet meer op voicemail en e-mails.

De consument verlangt dat de ondernemer de teveel betaalde € 79,01 terugbetaalt en de ontbrekende onderdelen van de geleverde lamp nazendt, zoals ook was afgesproken.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument mag de lamp retourneren, waarna de ondernemer het volledige aankoopbedrag zal retourneren.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

Dat de ondernemer leveringsproblemen (ver)wijt aan zijn toeleverancier, laat onverlet dat hij die leverancier inschakelde voor de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de consument. Die problemen vinden hun oorzaak in omstandigheden waaraan de consument part noch deel had en liggen in de onderlinge partijverhouding in de risicosfeer van de ondernemer. De rechtsverhouding tussen de ondernemer en zijn toeleverancier ligt in dit geding niet voor en daar staat de consument in beginsel buiten.

Voor zover de consument de ondernemer verwijt dat hij in de klachtenafhandeling tekort is geschoten en niet althans gebrekkig heeft gecommuniceerd, verweert de ondernemer zich met zijn betoog dat hij nooit e-mails van de consument heeft ontvangen zodat hij daarop ook niet heeft kunnen reageren. Nu uit de stukken blijkt van meerdere e-mails waarin de ondernemer communiceerde met en reageerde op e-mails van de consument, ontbeert dit verweer echter feitelijke grondslag en gaat de commissie daaraan voorbij.

Op grond van de niet althans onvoldoende weersproken stellingen en stukken staat in rechte vast dat een andere lamp is geleverd dan werd overeengekomen. Daaruit volgt ook dat partijen vervolgens ter vervanging van de eerdere koop nader overeenkwamen dat de ondernemer de afgeleverde lamp verkocht voor een prijs van € 89,99 en zich verplichtte tot de nazending van
een nieuwe schroeven set en bevestiging (…) voor de spot,
zoals de ondernemer schreef in zijn aanbod uit zijn e-mail d.d. 9 augustus 2017 om 9.45 uur. Niet althans onvoldoende weersproken is dat de consument dit aanbod accepteerde maar dat de ondernemer de uit die nadere overeenkomst voortvloeiende nazendverplichting en terugbetalingsverplichting voor het prijsverschil met de eerder gekochte duurdere lamp niet nakwam.

Gezien het prijsverschil tussen de beide lampen, de waarde van de na te zenden zaken en een hier billijk te achten kleine tegemoetkoming, zal de commissie als redelijk en billijk ter beëindiging van dit geschil bepalen dat de ondernemer (alleen) een vergoeding van € 125,– betaalt.

Nu partijen overigens niets aanvoeren dat tot een ander oordeel leidt, komt de commissie tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Op grond van het Reglement moet de ondernemer (ook) het betaalde klachtengeld aan de consument vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten betalen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 125,– betaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Als de ondernemer niet tijdig betaalt, moet de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag betalen vanaf een maand na de verzenddatum van dit bindend advies tot de dag van algehele voldoening.

Overeenkomstig het Reglement van de commissie moet de ondernemer betalen aan:
a. de consument (bovendien) een bedrag van € 27,50 wegens betaald klachtengeld.
b. de commissie een bedrag van € 200,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop op 30 november 2017.