ondernemer zelf verantwoordelijk om de situatie ter plaatsen op te nemen en te berekenen of verhuizing lukt. ondernemer dient schade aan Piano te vergoeden

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117701

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 13 oktober 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuizen van inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.000,–. De verhuizing heeft plaats gevonden op 25 oktober 2017.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Tijdens een verhuizing bleek mijn piano beschadigd geraakt. De verhuizer gaf aan deze kosten te zullen vergoeden. Hij heeft in een e-mail geschreven dat een schadeformulier toegezonden zou worden voor het herstel van de piano. Tevens zou hij de factuur van de pianoman voor het herstel nodig hebben. Hierop heeft de consument gereageerd per e-mail en gezegd dat de factuur zou volgen als de pianoman was geweest. Op deze e-mail heeft de consument nooit een reactie ontvangen en het schadeformulier heeft zij ook niet ontvangen.
Na het versturen van de factuur voor het herstel van de piano naar de ondernemer krijgt de consument de reactie dat hij de rekening niet wil voldoen en dat er eerst een expert van een verzekeraar langs had moeten komen. Dit had de ondernemer niet aangegeven in zijn eerdere e-mail.
De ondernemer wil het bedrag voor herstel van de piano betalen onder voorwaarde dat consument de kosten voor de tweede verhuizing betaalt. Dit terwijl de eerste verhuizing mislukt is door een verkeerde inschatting van de ondernemer.
De consument stelt voor dat de ondernemer de rekening van de pianoman van € 365,85 aan haar terugbetaalt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
Vooraf is aangegeven dat de piano omhoog moest via de trap en er was gezegd dat die trappen breed genoeg waren. De (medewerkers van de) ondernemer heeft nooit tegen de consument de uitlatingen gedaan die zij aangeeft. De consument heeft verkeerde dan wel onvolledige informatie gegeven en dan is het haar te verwijten dat de piano niet omhoog kan. Het is dan overmacht voor de ondernemer en dat mag niet worden aangerekend. De trap is smal en heel erg steil en er is ook een bordes. Daarom is besloten om de piano in de piano-opslag op te slaan. De consument gaf aan dat de piano toch omhoog moest en de ondernemer is gaan kijken en heeft gezien dat het met een verhuislift kon worden uitgevoerd. Dit zou een extra rit worden met een medewerker en verhuiswagen en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De ondernemer heeft aangegeven de schade te kunnen vereffenen waarbij hij de kosten voor reparatie van de piano betaalt en de consument de factuur voor het extra transport van de piano.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
De ondernemer heeft de schade aan de piano sec niet betwist. Deze is daarmee komen vast te staan en zal door de ondernemer moeten worden voldaan. De door de ondernemer aangegeven omstandigheden dat er onduidelijkheden waren in de uitvoering van de opdracht doen in die zin voor de beoordeling van de klacht niet ter zake.
Volledigheidshalve voegt de commissie echter toe dat het niet aan de ondernemer is om vooraf waarnemingen te doen of van inschattingen uit te gaan. Dat de consument nalatig is geweest informatie te geven mag de consument niet worden aangerekend. Ook al zou de opmerking zijn gemaakt over de trappen dan nog diende de ondernemer zich te realiseren dat een consument dat niet goed kan overzien.
Daarenboven waren de verhuizers in het bezit van een lift en hadden ze die kennelijk kunnen gebruiken. Dat blijkt wel omdat de tweede keer eenzelfde soort lift gebruikt is, althans die stelling is door de ondernemer niet betwist. Verder mag ervan uitgegaan worden dat een verhuizer voorzorgsmaatregelen neemt als hij weet dat een piano verhuisd moet worden.
De voorgestelde oplossing om de consument de tweede verhuizing te laten betalen is niet acceptabel aangezien de ondernemer de gehele verantwoordelijkheid van de verhuizing op zich dient te nemen. De kosten van de beschadiging aan de piano zijn onderbouwd en ook niet betwist. De klacht is gegrond en de schade dient de ondernemer aan de consument te voldoen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 365,85.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, dhr. L. Pot en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 8 augustus 2018.