Ondeugdelijk product, ondernemer moet bewijzen dat product bij aflevering geen gebreken vertoonde

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 34031/37873

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer twee bomen gekocht voor in zijn tuin. Helaas slaat één boom niet aan, en loopt deze niet uit. De consument heeft dit binnen zes maanden na aflevering aan de ondernemer laten weten. Op advies van de ondernemer heeft de consument de zomer afgewacht. Aan het einde van de zomer, maar ook in het volgende voorjaar, vertoonde de boom nog steeds geen teken van leven en bleek dat de boom dood was. De ondernemer stelt vervolgens dat de boom is doodgegaan door een droge zomer of de plaats waar de boom geplant was, en is niet bereid een nieuwe boom aan consument te leveren. De commissie oordeelt dat de wet bepaalt dat een product dat binnen zes maanden na aflevering gebreken vertoont, wordt geacht al bij aflevering niet in orde te zijn geweest. Het is daarom aan de verkoper om aannemelijk te maken dat het product op het moment van aflevering géén gebreken had. De ondernemer maakt dit onvoldoende aannemelijk, en dient daarom kosteloos een nieuwe boom aan consument te leveren. Hierbij merkt de commissie nog op dat de ondernemer op zijn website een aankoopgarantie heeft vermeld. Indien de ondernemer van mening is dat geen beroep op die garantie kan worden gedaan, dan dient hij expliciet aan te geven waarom niet aan de voorwaarden van de garantie is voldaan. In dit geval heeft de ondernemer de situatie van de consument echter niet daadwerkelijk bekeken.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 27 februari 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee leilindes tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 239,90.

De levering vond plaats op of omstreeks maart 2019.

Het geschil betreft levering van een boom, die niet uitgelopen is.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft twee bomen gekocht en geplant. Eén van de twee bomen bleek niet uit te lopen. Daarom heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer.

Het advies was om voldoende water te geven en einde zomer opnieuw contact op moesten nemen als die ene boom niet zou uitlopen.

Toen dat inderdaad het geval bleek te zijn heeft de consument weer contact opgenomen. De ondernemer heeft toen aangegeven dat de consument het volgende voorjaar moest afwachten.

Toen het volgende voorjaar de ene boom het weer prachtig deed, maar de andere wederom geen tekenen van uitloop liet zien heeft de consument opnieuw contact opgenomen. Toen werd het advies gegeven om een inkeping te maken. Daar bleek volgens de ondernemer uit dat er niets mis was.

Uiteindelijk bleek de boom inderdaad dood. De ondernemer gaf toen aan dat er geen garantie meer was, aangezien de zomer droog was en de consument de boom niet genoeg water zou hebben gegeven.

De consument verlangt levering van een goede boom.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer was er in april 2020 nog een groene rand zichtbaar. Dit betekent dat de boom nog in leven is en dat de ondernemer een levende boom geleverd heeft. Op dat moment was de groeigarantie van één jaar voorbij.

Uit coulance heeft de ondernemer aangeboden een nieuwe boom tegen korting te leveren. Alleen zou dan de grond wel verbeterd moeten worden, anders is er een grote kans dat de boom opnieuw niet of nauwelijks gaat aanslaan.

De consument heeft de bomen tussen de bestrating geplant. Onder bestrating ligt altijd zand. Hier kan een boom geen voedingstoffen uit halen. Daardoor is de kans op uitval zeer groot.

De consument heeft de levende boom er ook uit gehaald. Daarop kan de ondernemer dan in geen enkele vorm nog garantie op geven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft binnen zes maanden na levering van de bomen geklaagd dat één van de geleverde bomen niet was aangeslagen en niet is gaan uitlopen.

Op grond van het bepaalde in artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt een product, dat binnen zes maanden na levering gebreken vertoont geacht al bij de levering niet in orde te zijn geweest. In dat geval dient een verkoper tenminste aannemelijk te maken dat het geleverde product op het moment van levering geen gebreken vertoonde.

De ondernemer heeft naar aanleiding van de klachten van de consument aanvankelijk aangegeven dat het einde van de zomer afgewacht moest worden. Aan het einde van de zomer, maar ook het volgende voorjaar, vertoonde de boom geen teken van leven. Uiteindelijk is gebleken dat de boom dood was.

De ondernemer heeft gesteld dat de boom dood is gegaan ten gevolge van de droge zomer of de plaats, waar de boom geplant is. De ondernemer heeft daar echter in 2019 en in het voorjaar van 2020 geen opmerkingen over gemaakt.

Vast staat dat de boom niet is uitgelopen. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de geleverde boom bij levering geen gebreken vertoonde en dat het niet uitlopen het gevolg is geweest van handelen of nalaten van de consument.
De commissie moet er dan ook van uitgaan dat de geleverde boom op het moment van levering niet in orde was.

Ten overvloede merkt de commissie op dat op de huidige website van de ondernemer een aankoopgarantie wordt vermeld. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.

De ondernemer vermeldt zelfs op de website:
Wij snappen dat leilinde bomen een grote uitgave is daarom geven wij zekerheid.

Als een ondernemer van mening is dat geen beroep op garantie kan worden gedaan, dient die ondernemer expliciet (en niet op grond van enkel veronderstellingen of aannames op basis van foto’s) tenminste aannemelijk te maken dat aan één of meer voorwaardes niet is voldaan.

De ondernemer heeft de situatie bij de consument niet daadwerkelijk bekeken. Wat de ondernemer aanvoert, wordt dan ook niet met feitelijke waarnemingen van de ondernemer ondersteund.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De consument heeft de betreffende boom inmiddels vervangen. In de stukken bij het geschil heeft de consument echter alleen maar aangegeven dat levering van een nieuwe boom verlangd wordt. Dat biedt de commissie dan geen ruimte om de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer zal een nieuwe leilinde moeten leveren, die voldoet aan de eigenschappen in de oorspronkelijke overeenkomst.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer levert een leilinde, stamomtrek 14-16 cm en stamhoogte 220 cm, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. J.M. Sier en drs. W. Nienhuis, leden, op 26 januari 2021.