Ondeugdelijke levering: Garagedeuren beschikken niet over de eigenschappen die de consument mag verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU09-0086

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 11 juli 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte van 17 mei 2009 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 749,50. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 15 juli 2009. De consument heeft op 7 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het aangenomen werk is niet goed uitgevoerd. De geplaatste garagedeuren trekken krom. Zij zijn gemaakt van een combinatie van twee soorten hout. De voorkant is van een andere houtsoort dan de achterzijde. Daardoor werken de deuren en trekken zij onder invloed van vocht krom, ondanks herhaaldelijk bijschaven.   De scharnieren links en rechts zijn op verschillende wijze geplaatst, het ene in de deur en het andere op de deur. Hierdoor zijn happen hout uit de deur gehaald. Het kozijn waarin de deuren hangen bestaat links onder uit twee delen. De vergrendeling van de deur (pen) is niet netjes afgewerkt, waardoor deze rammelt in de vloer. Doordat de deuren voortdurend bijgeschaafd moeten worden, kan de consument ze niet aflakken.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik wilde graag meranti deuren, maar de ondernemer heeft zelf gekozen voor samengestelde deuren uit meranti en ander materiaal. Dat gaat echter werken en trekken. Ik heb verder niet veel toe te voegen aan de stukken. Ik kan mij helemaal vinden in de bevindingen en conclusie van de deskundige. Deze deuren zijn zo slecht, daar ga ik niet nog eens verf aan besteden.   De consument verlangt vervanging van de deuren door deugdelijk voorbewerkte nieuwe deuren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Hout werkt altijd, ook als het geschilderd is. De oorzaak voor het krom trekken van de deuren is gelegen in de omstandigheid dat de consument niet op tijd heeft aangegeven dat de deuren begonnen te klemmen. Had hij dat tijdig gedaan, dan had de ondernemer ze bijtijds kunnen bijschaven, waardoor het krom trekken beperkt zou zijn gebleven of niet zou zijn opgetreden.   De deuren zijn gemaakt van 18 mm meranti vellingsdelen en een framewerk van 22 mm watervast verlijmd meranti multiplex. Een dergelijke combinatie wordt vaak toegepast. Volgens de houtleverancier was deze combinatie van hout goed en was het hout zelf voldoende gedroogd.   Het probleem met de plaatsing van het scharnier (verkeerd infreezen) leidt tot een kier van 2,5 mm. Dat probleem is met een beetje houtvuller prima op te lossen en niet zodanig ernstig dat daar de hele deur voor vervangen moet worden.   De ondernemer heeft voorts nog aangegeven dat hij zijn bedrijf heeft gestaakt en niet meer beschikt over de materialen, gereedschappen of financiële middelen om het probleem op te lossen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het grote probleem bij deze deuren is dat de klampen zijn gemaakt van 18 mm multiplex. Deze klampen moeten een frame vormen waar de houten delen op bevestigd worden. Dat frame moet in dat geval een stabiel geheel zijn. Daarvoor is volgens de deskundige echter een klamp van 18 mm dik en 100 mm breed multiplex totaal ongeschikt. Het multiplex zal door elke werking van de houten delen gaan vervormen. De deskundige heeft dit zo ook ter plaatse waargenomen. Dat heeft voorts tot gevolg dat de deur bij vochtig weer gemakkelijk uitzet en zal gaan knellen.   De scharnieren zijn verbogen en verkeerd aangebracht. De scharnierpennen horen in het scharnierhol te liggen, wat zij in dit geval niet doen. Doordat de scharnieren waarschijnlijk diverse keren zijn veranderd, zijn de deuren en het kozijn vernield en zijn de hangnaden zeer ongelijk en te groot. De linker stijl is gemaakt uit twee stukken. Onderaan is er een stukje van 10 cm bij aan gezet, wat volgens de deskundige nergens op lijkt. Het kozijn hangt verder van stopmateriaal en kit aan elkaar.   De deskundige constateert dat het werk gebrekkig is uitgevoerd en dat de gebreken kunnen worden gekwalificeerd als ernstig. Herstel is mogelijk, maar de enige goede oplossing is de volledige vervanging van deurstijlen en deuren, omdat de delen van de deur niet meer hergebruikt zullen kunnen worden, zeker niet wanneer de klampen verlijmd zijn.   Voor wat betreft de begroting van de herstelkosten houdt de deskundige in eerste instantie de offerte van de ondernemer aan. Deze heeft het werk aangenomen voor een bedrag van € 749,50. Normaal ligt de prijs volgens de deskundige wat hoger, namelijk op ongeveer € 1.200,–. De eventuele afweging die hierin gemaakt moet worden laat de deskundige aan de commissie over.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de inhoud van het rapport van de deskundige, waarvan de commissie de bevindingen en conclusies tot de hare maakt, is afdoende gebleken dat de ondernemer deuren heeft geleverd die niet beschikken over de eigenschappen die de consument van een deugdelijke deur mag verwachten. Uit de reactie van de ondernemer op de klacht van de consument volgt dat deze de klacht niet als juist wil erkennen en ook niet in staat c.q. bereid is tot herstel daarvan. In dat geval is de ondernemer in verzuim en kan de consument aanspraak maken op vervangende schadevergoeding.   De omvang van de schade begroot de commissie op het door de deskundige genoemde bedrag van € 1.200,–. Op grond van de gegeven opdracht mocht de consument immers verwachten dat hij deugdelijk gemaakte deuren zou krijgen. De ondernemer was verplicht die te leveren. Mocht nu achteraf blijken dat het nakomen van die verplichting meer kost dan het bedrag waarvoor oorspronkelijk het werk was aangenomen, dan komt dat voor rekening en risico van de ondernemer. De consument kan immers aanspraak maken op een gratis herstel van het gebrek, dan wel een voorziening waarmee hij per saldo kosteloos een derde het gebrek kan laten herstellen.   Het voorgaande voert de commissie dan ook tot de navolgende beslissing.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.200,– (zegge: éénduizend tweehonderd euro). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.   Aldus beslist op 2 juli 2010 door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven.