Ondeugdelijke levering: Ondernemer is verantwoordelijk voor onderaannemer/hulppersoon

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU08-0083

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het doen van diverse kluswerkzaamheden waaronder tegelwerk in de badkamer en in het toilet tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 5.300,-. De overeenkomst is uitgevoerd medio 2008.   De consument heeft op 20 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het tegelwerk van de wc en badkamer is erg slordig gedaan. Er is sprake van een groot verschil in voegbreedte. Verder is heel lelijk gevoegd en er zijn ook beschadigde tegels. Een aantal tegels van de badkamervloer klinkt hol.   Door de ondernemer is een hulp ingeschakeld die het werk heeft gedaan.   De consument verlangt “toepasselijke garantie op de tegelwerkzaamheden in overleg met een expert”.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft de commissie alleen bij brief van 19 februari 2009 kenbaar gemaakt samen met de tegelzetter aanwezig te willen zijn bij het bezoek van de deskundige ter plaatse. Daarbij is door de ondernemer aangevoerd dat niet hij maar de onderaannemer in gebreke is gebleven.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Partijen waren aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse.   Het tegelwerk in de wc en badkamer is slordig en onvakkundig gedaan. De voegbreedte varieert van 4 mm tot 11 m. En er is heel slordig gevoegd met zeer grote oneffenheden, en op sommige tegels zitten nog resten van voegspecie. Een aantal tegels zijn aan de randen beschadigd (gekarteld). Van de badkamervloer klinken vijf tegels hol, die liggen dus gedeeltelijk los en er zit onvoldoende lijm onder. Ook is het kitwerk lelijk uitgevoerd.   De omvang van de geconstateerde gebreken is ernstig te noemen.   Herstel is mogelijk en wel als volgt: de vijf hol klinkende tegels in de badkamervloer moeten worden vervangen. De oplossing voor het slecht betegelde werk zou moeten zijn: alle tegels verwijderen en het tegelwerk opnieuw uitvoeren. Maar dat is een zeer ingrijpende aanpak. Ik stel voor dat de ondernemer de klant een schadevergoeding betaalt van € 1.500,–.   De herstelkosten bedragen bij benadering:   Vijf tegels vernieuwen materiaal en arbeidsloon € 350,– 19% BTW: € 66,50 Totaal: € 416,50 Schadevergoeding: € 1.500,–   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die hierbij tot de hare. Dit nu geen van partijen daartegen nog bedenkingen heeft aangevoerd. Ook de zich in het dossier bevindende foto’s nopen tot dit oordeel.   Daarmee staat genoegzaam vast dat de ondernemer door de inzet van een onderaannemer/hulppersoon – voor welke inzet hij geheel verantwoordelijk is: zie artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek – in aanmerkelijke mate toerekenbaar tekort is geschoten in een juiste nakoming van de met de consument gemaakte afspraken.   Van nakoming/herstel door de ondernemer kan naar het oordeel van de commissie geen sprake meer zijn. De consument heeft daar immers niet uitdrukkelijk om gevraagd en uit niets blijkt dat de ondernemer daartoe nog genegen is. Wat dan alleen nog resteert, is het treffen van een financiële oplossing.   De commissie kiest voor een gedeeltelijke ontbinding van het door partijen overeengekomene, en wel als volgt: de ondernemer betaalt aan de consument bij wijze ongedaanmakingsverplichting een vergoeding van € 2.650,-; de ondernemer wordt ontheven van de verplichting om nakomings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.   De commissie komt vanwege de ernst van de tekortkomingen dus tot een vergoeding die hoger is dan door de deskundige is berekend. Voor algehele ontbinding van de overeenkomst bestaat onvoldoende reden, ook omdat andere kluswerkzaamheden zijn verricht waarover niet wordt geklaagd.   Nu door de consument terecht is geklaagd, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld aan de consument te voldoen, alsmede een bijdrage in de behandelingskosten van dit geschil.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Ontbindt het door partijen overeengekomene gedeeltelijk, en wel als volgt: de ondernemer betaalt aan de consument bij wijze van ongedaanmakingsverplichting een vergoeding van € 2.650,-; de ondernemer wordt ontheven van de verplichting om nakomings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.   Betaling van voormeld bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 50,– te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.   De commissie wijst meer of anders af wat is verzocht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 12 juni 2009.