Onduidelijk of klager als consument of namens bedrijf bestelling heeft gedaan, commissie onbevoegd

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 47062/58900

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager klaagt dat de ondernemer tekort is geschoten door een televisietoestel af te leveren die niet aan de verwachtingen van de consument voldoet. Het toestel is onverwachts en buiten de schuld van de klager kapotgegaan. De klager stelt dat er sprake is van een ondeugdelijk product. Hij vindt dat de reparatie kosteloos zou moeten zijn, maar de ondernemer wil de reparatiekosten niet betalen. De ondernemer stelt dat de commissie niet bevoegd is in dit geschil. Hij geeft aan dat de klager niet kan worden aangemerkt als consument. De klager beweert dat hij de overeenkomst als consument heeft gesloten. De ondernemer twijfelt hieraan en onderbouwt dit door aan te tonen dat de factuur is opgesteld op de naam van het bedrijf van de klager. De commissie oordeelt dat niet voldoende duidelijk is of de klager de overeenkomst als consument heeft gesloten, aangezien de klager geen verdere onderbouwing geeft. De commissie verklaart zich daarom onbevoegd om het geschil te behandelen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Bij de op of omstreeks 13 januari 2017 tot stand gekomen overeenkomst heeft de ondernemer een televisietoestel verkocht tegen een koopprijs van € 629,–.

Na een gemelde klacht is een op 25 augustus 2020 gedateerde prijsopgave gedaan voor € 167,85 aan reparatiekosten.

Standpunt van de klager
Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Het is een consumentengeschil. De factuur is op naam van het bedrijf gesteld doordat de klager eerder een printer voor zijn zaak had gekocht en hij daarvoor toen de bedrijfsnaam aan zijn account bij de ondernemer had toegevoegd.

Het 3,5 jaar oude televisietoestel is zomaar kapot gegaan, terwijl een toestel in deze prijsklasse volgens de Uneto-VNI-gebruiksduurlijst een gebruiksduur van 5 jaar zou moeten hebben. Het onverwacht en buiten de schuld van de klager kapot gegane product is een “ondeugdelijk product” waarvoor de reparatie en/of vervanging kosteloos zou moeten gebeuren, maar de ondernemer wil de reparatiekosten niet betalen.

De klager verlangt dat de ondernemer het reparatiebedrag en het aan de commissie betaalde klachtengeld moet vergoeden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De commissie is niet bevoegd in dit geschil omdat de klacht ziet op een product dat in de uitoefening van het bedrijf van de klager is aangeschaft. Dat bedrijf staat als besloten vennootschap geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder een bepaald KvK-nummer. De klager kan niet worden aangemerkt als consument in de zin van het Reglement van de commissie (hierna: Reglement).

Voor het geval dat de commissie zich toch bevoegd mocht oordelen, verzoekt de ondernemer een nieuwe termijn voor het indienen van een inhoudelijk verweerschrift.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

De klager klaagt dat de ondernemer tekort is geschoten door een televisietoestel af te leveren die niet aan de verwachtingen voldoet.

Wat haar bevoegdheid betreft, heeft de commissie volgens artikel 3 van haar Reglement:
“(…) tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten ”

Daarbij wordt volgens artikel 1 Reglement:
“(…) verstaan onder:
(…) consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; (…).”

De klager beweert dat hij de overeenkomst als consument heeft gesloten. De ondernemer betwist dat echter gemotiveerd terwijl de factuur is gesteld op naam van:
“[naam bedrijf klager]
t.a.v. [commissie: naam klager]
(…)”
Hoewel dat gezien die gemotiveerde betwisting en die tenaamstelling wel op zijn weg had gelegen, onderbouwt en verduidelijkt de klager zijn aankoop als consument echter niet met daarvoor relevante nadere feiten of gegevens, bijvoorbeeld over de voorgenomen en concrete plaatsing of het voorgenomen en daadwerkelijk gebruik van het aangekochte televisietoestel. De klager volstaat met slechts de ontkenning dat hij de overeenkomst in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten en de herhaling dat hij dat als consument heeft gedaan. Nu niet voldoende aannemelijk wordt dat de klager de overeenkomst als consument heeft gesloten, luidt de slotsom dat de commissie onbevoegd is om het geschil te behandelen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd om het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. C.A. Bontje, leden, op 17 februari 2021.