Onduidelijkheid over de juistheid van de meterstanden na constatering van een fout aan een relais van de meter; de oorzaak van de schade is niet vastgesteld.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-2120/22722

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de juistheid van de meterstanden na constatering van een fout aan een relais van de meter.
 
De consument heeft op 27 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument stelt, dat hij schade heeft geleden omdat het relais in de meter kapot was en de meter daardoor verkeerde meterstanden heeft genoteerd. De meter was al voor oktober 2007 defect en de consument heeft daardoor schade geleden, waarvan de hoogte na onderzoek kan worden vastgesteld.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Voorafgaand aan de zitting heb ik de commissie onder meer de jaarafrekening van mijn leverancier gezonden. Daaruit blijkt, dat het verbruik over de laatste periode van negen maanden aanzienlijk lager is dan over de voorgaande periode. Voor de vergelijking van de perioden heb ik het verbruik over de 26 maanden omgerekend naar een kalenderjaar en datzelfde heb ik gedaan voor de laatste afrekenperiode van negen maanden. Gezien de grote verschillen in het verbruik kan het niet anders zijn, dan dat de meter fout heeft geregistreerd. De monteur, die het relais kwam vervangen was ook wel erg lang daarmee bezig. De commissie zou ook over dat verbruik uitspraak moeten doen.
De consument betwist niet de per 2 oktober 2007 opgenomen standen.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument is er na een switch van leverancier in april 2008 achter gekomen dat de leverancier verkeerde meterstanden hanteert. Er is bij onderzoek geconstateerd dat er een defect tf-relais aanwezig was. Het is niet te achterhalen wanneer het relais precies kapot is gegaan mede omdat in het verleden is afgerekend op basis van niet gecontroleerde standen. Per 2 oktober 2007 zijn inderdaad historisch gezien hoge meterstanden geconstateerd, maar niet uitgesloten is, dat de in de voorgaande jaren gedane schattingen hebben geleid tot een te lage afrekening over die periode. Per 2 oktober 2007 heeft de consument het tarief willen wijzigen van dubbeltarief naar enkeltarief. Sedertdien is dienovereenkomstig gefactureerd. De consument heeft derhalve geen schade geleden.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie stelt vast, dat de consument in zijn klachtenformulier heeft gevraagd “te bepalen dat het aannemelijk is dat Telwerk I reeds vóór 1 oktober 2007 stil heeft gestaan en dat de consument door de aanwezigheid van dubbel tarief op dat moment wel degelijk schade lijdt.”
De klacht is gericht tegen de netbeheerder. De discussie in de schriftelijke voorfase heeft zich vooral beperkt tot het kapotte relais en eventueel daarmee samenhangende schade.
 
Hetgeen de consument ter zitting heeft aangevoerd betreft echter de omvang van het verbruik over de periode tot april 2008 en deze klacht betreft in zoverre niet de netbeheerder maar de leverancier. Deze laatste is in deze procedure evenwel geen partij.
De ondernemer (de netbeheerder) is niet ter zitting verschenen en heeft niet op de klacht, voor zover ter zitting nader omschreven, expliciet kunnen reageren.
 
In de gewisselde stukken heeft de ondernemer wel aangevoerd, dat indien er klachten zijn over de omvang van het verbruik het de consument vrij staat om ijking van de meter te vragen. Voorts wordt door de ondernemer terecht opgemerkt, dat sprake is geweest van geschatte standen in het verleden, zodat het afgerekende verbruik in oktober 2007 hoog is omdat eerder sprake is geweest van te lage schattingen. Daardoor is in de daaraan voorafgaande periode te weinig verbruik in rekening gebracht.
 
De klacht heeft evenwel betrekking op een kapot relais en daaromtrent kan mede gezien de door de ondernemer gegeven toelichting, die de commissie begrijpelijk en aanvaardbaar oordeelt, niet worden vastgesteld, dat dat de oorzaak zou zijn van enige schade, die door de consument zou zijn geleden.
 
De conclusie luidt dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 24 februari 2009.