Ongewenste inbreuk en overname van lopende overeenkomst; in dit geval is geen geldige overeenkomst tot stand gekomen; zonder rechtsgrond is energie geleverd waarvoor de afnemer niet hoeft te betalen.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118603

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een ongewenste overname van levering van gas en elektriciteit.

De verbruiker/aangeslotene heeft een bedrag van € 586,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene

Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij zijn in mei 2018 geconfronteerd met een ongewenste inbreuk en overname van ons lopende contract voor levering van gas en elektra door het bedrijf. We hebben vele pogingen gedaan duidelijkheid te krijgen, maar deze bleven vruchteloos. In een aangetekende brief hebben wij verzocht de overname ongedaan te maken en gedetailleerd bewijs te leveren dat wij een contract met ze zouden hebben. Wij willen dat het contract met de vorige leverancier wordt hersteld en menen niet verplicht te zijn betalingen te doen aan het bedrijf.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Het bestaan van een contract blijkt uit de kopie van de bandopname waarop namens de verbruiker/aangeslotene een akkoord wordt gegeven. Aan het e-mail adres van de verbruiker/aangeslotene is een link gestuurd en door akkoord te geven met deze link is het contract totstandgekomen. Het leveringsadres wordt inmiddels niet meer door ons beleverd. Wij zijn bereid de boete die wij in rekening kunnen brengen, te laten vervallen mits de eindafrekening van de levering gewoon voldaan wordt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de verbruiker/aangeslotene een stuk overgelegd van het bedrijf van 23 januari 2017 betreffende “Bevestigingsbrief [naam van het bedrijf] Vaste Prijs Contract Zakelijk”. Daarin staan naast de gegevens van partijen en het leveringsadres dat partijen een contract hebben afgesloten voor de levering van gas en elektriciteit en dat het contract en de leveringen ingaan op 16 mei 2018 en eindigen op 16 mei 2021. Dit stuk kan door de commissie niet als overeenkomst worden beschouwd, omdat het wel de verplichtingen van het bedrijf, maar niet de verplichtingen van de verbruiker/aangeslotene omschrijft. Het stuk bevat geen informatie over de tarieven, een van de kernbedingen van een overeenkomst. Onduidelijk is wat dan die zogenaamde vaste prijs zou zijn.
Nu het bedrijf ervan heeft afgezien ter zitting zijn standpunt toe te lichten en de commissie niet beschikt over (de transcriptie van) de bandopname, moet de commissie ervan uitgaan dat het klikken op de link slechts heeft geresulteerd in het bedoelde stuk dat onder de maat wordt geacht en niet als een geldige overeenkomst kan worden aangemerkt.
Onder de gegeven omstandigheden moet worden geoordeeld dat het bedrijf zonder rechtsgrond enige tijd energie heeft geleverd, hetgeen betekent dat de verbruiker/aangeslotene ter zake niets aan het bedrijf verschuldigd is. Het in depot gestorte bedrag dient dan ook aan de verbruiker/aangeslotene te worden gerestitueerd. De commissie acht het kwalijk dat het bedrijf incasso maatregelen heeft getroffen, nadat de verbruiker/aangeslotene het geschil bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Het bedrijf dient af te zien van verdere incassomaatregelen. In de hele gang van zaken ziet de commissie aanleiding aan de verbruiker/aangeslotene een vergoeding toe te kennen welke zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De verbruiker/aangeslotene is aan het bedrijf niets verschuldigd.

Het bedrijf betaalt aan de verbruiker/aangeslotene een vergoeding van € 300,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 181,50 aan de verbruiker/aangeslotene te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is het bedrijf behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de verbruiker/aangeslotene gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt op 19 september 2018.