Onjuist uitgevoerde verhuisservice; consument recht op vergoeding

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Overeenkomsten met geadresseerden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS09-0145

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een onjuist door TNT Post uitgevoerde verhuisservice.   De consument heeft op 23 januari 2009 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben verhuisd naar [het buitenland] en heb een doorzendservice bij TNT Post aangevraagd voor post die is geadresseerd aan mijn voormalig adres in Nederland. TNT Post heeft die service totaal verkeerd uitgevoerd. De post is in [het buitenland] niet aangekomen, omdat [een ander van bestemming] was vermeld. Nadat ik hierover had geklaagd, werd mij verzekerd dat de fout was hersteld. Dat bleek niet geval. Na deze toezegging ging de post wederom naar [een ander land van bestemming]. Ik heb door deze gang van zaken grote (gevolg)schade geleden. Op 24 februari 2009 heeft TNT Post mij aangeboden de kosten van de verhuisservice ten bedrage van € 68,85 te crediteren. Daar heb ik geen genoegen mee genomen, omdat mijn schade veel hoger is. Nadat ik een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, heeft TNT Post het aanbod verhoogd tot € 350,–. Ook dat is veel te weinig. Ik begroot mijn schade op meer dan € 3.000,–.   De consument verlangt een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen en een vergoeding naar billijkheid.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben een ernstige fout gemaakt bij de uitvoering van de door de consument opgedragen verhuisservice doordat op de doorzendstickers [een ander land van bestemming] is genoemd. De consument heeft daarover dan ook met recht geklaagd. De fout is op 21 januari 2009 hersteld. Er zijn toen onmiddellijk nieuwe doorzendstickers gemaakt. Deze zijn naar [onze vestiging] gestuurd met het verzoek de oude stickers te vernietigen. Misschien is dat niet gebeurd en heeft men de oude stickers doorgebruikt, nu de consument erover klaagt dat na 21 januari 2009 opnieuw post naar [het andere land van bestemming] is gestuurd. De kosten van de verhuisservice ad € 68,85 zijn aan de consument terugbetaald. De consument verlangde verdere schadevergoeding. Bij brief van 23 juli 2009 hebben wij hem € 350,– aangeboden. Dat aanbod is onverplicht gedaan, omdat wij ingevolge de toepasselijke Algemene Voorwaarden voor Ontvangstservices, welke voorwaarden in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade in gevallen als deze. Omdat het hier een vrij uitzonderlijke situatie betreft hebben wij uit coulance genoemd aanbod gedaan en wij willen dit handhaven, ook al heeft de consument het geschil doorgezet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   TNT Post heeft haar fout erkend en een coulanceaanbod gedaan. Dat aanbod (een vergoeding van € 350,– buiten de restitutie van de betaalde kosten voor de verhuisservice) acht de commissie, rekening houdend met alle haar bekende omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toereikend. De consument stelt weliswaar een veel hogere schade te hebben geleden, maar hij specificeert die schade niet en daarnaast bestaat er onvoldoende causaal verband tussen het door de consument genoemde bedrag en de tekortkoming van TNT Post. Daar komt tenslotte nog bij dat TNT Post ingevolge de hierboven genoemde algemene voorwaarden in principe niet aansprakelijk is voor gevolgschade. De ratio daarvan is dat gevolgschade in het algemeen voor TNT Post niet voorzienbaar is en hoge risico’s met zich meebrengt, die niet kunnen worden afgedekt door de tarieven die TNT Post voor de verhuisservice hanteert.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   TNT Post betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient TNT Post overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 3 september 2009.