Onjuiste accommodatie door ondernemer voorgespiegeld. Boeking is gedaan vooral op grond van fotografische gegevens. Daarnaast waren faciliteiten die in het vooruitzicht zijn gesteld niet beschikbaar.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117217

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 november 2017 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Marsa Alam, Egypte, met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor vier personen in de periode van 20 tot en met 21 januari 2018 voor de som van € 1.556,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de boeking is klager afgegaan op de informatie op de site en op de ontvangen reserveringsbevestiging. De getoonde foto’s waren de factor die de doorslag hebben gegeven. De teleurstelling was groot toen bleek dat de getoonde foto’s niet van het geboekte hotel waren.
Het op de site voorgestelde hotel was [naam hotel] en klager kreeg een kamer toegewezen in het [naam ander hotel]. Bij navraag bleek dat het sinds meer dan een jaar twee aparte hotels zijn.
De fout is door de reisorganisator erkend na de site van [naam reisbureau] en [naam tweede reisbureau] te hebben getoond. Dezelfde middag zou het geregeld worden, maar die avond kwam het bericht dat er geen kamer vrij was voor klager. Het is volgens klager sprake van misleiding.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is navraag gedaan bij [naam reisbureau] voor wie de klacht oorspronkelijk bestemd is. De reisorganisator heeft navraag gedaan maar nog geen antwoord ontvangen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Er is duidelijk klager een onjuiste accommodatie voorgespiegeld.  De boeking is gedaan op basis van gegevens en met name fotografische gegevens die het vooruitzicht bieden van een fraai zwembad en een luxueus verblijf. De accommodatie die is geboekt betreft [naam hotel] en kennelijk was het tot voor een jaar of twee geleden nog mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten van [naam ander hotel]. De foto’s van de site hebben ook daarop betrekking. Sinds er een wisseling in eigenaar gekomen is en de accommodaties niet meer in één hand zijn is dat niet meer mogelijk. Het zou wellicht acceptabel geweest zijn als het gebouw niet helemaal hetzelfde was of het een ander hotel was, als maar de faciliteiten die in het vooruitzicht zijn gesteld beschikbar waren. Nu dat niet (meer) zo was, had klager daarop voorbereid moeten worden. Hij is daar eerst ter plaatse achter gekomen en in dat opzicht heeft de reisorganisator onjuiste informatie verschaft en heeft klager niet gekregen wat hij mocht verwachten na de boeking. Indien de fout bij [naam reisbureau] gelegen is als touroperator is de reisorganisator daarvoor aansprakelijk te houden door klager. Op de voucher is weliswaar [naam hotel] vermeld maar klager kon niet weten dat hij daarmee niet van onder meer het zwembad en het restaurant van [naam ander hotel] kon genieten. Uit de site op basis waarvan hij geboekt heeft, was dat wel voorgespiegeld. Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is.

De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie acht de klacht daarom gegrond.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 31 juli 2018.