Onjuiste informatie over openbare leven tijdens kerstdagen in Budapest.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D02-0561

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 november 2001via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 3 personen naar Budapest in Hongarije met verblijf in [naam hotel] op basis van logies met ontbijt voor de periode van 24 tot en met 27 december 2001 voor de som van € 1.268,32 in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op het reisbureau werd mij door [naam medewerker] voorgesteld om met de Kerstdagen in Budapest te verblijven. Ik vroeg hem of dit niet onaantrekkelijk zou zijn, omdat veel musea en dergelijke gesloten zouden zijn. Hij verzekerde mij dat in Hongarije tweede Kerstdag niet wordt gevierd. Daarom besloot ik inderdaad de reis gedurende de Kerstdagen te maken. Ik calculeerde in dat op eerste Kerstdag wellicht veel gelegenheden dicht zouden zijn.   Op maandag 24 december 2001 bleek bij aankomst rond het middaguur in Budapest 99% van alle restaurants, cafetaria’s musea en dergelijke gesloten te zijn. Dit heeft tot de dag van ons vertrek, donderdag 27 december 2001, geduurd. Dit heeft onze reis erg vergald. We waren genoodzaakt veel op onze hotelkamer te blijven. Zelfs de bowling en de sauna in ons hotel waren dicht. Een stadstour die we wilden maken, kon niet doorgaan, omdat alle bezienswaardigheden gesloten waren.   Ik ben verkeerd voorgelicht door het reisbureau. Ik had deze periode anders nooit uigezocht voor deze reis.   Klager verzoek de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De boeking door het reisbureau is on-line gedaan. Indien cliënten specifieke vragen of wensen hebben, is het evenwel aan te raden telefonisch contact te zoeken met onze reserveringsafdeling. Eventuele vragen kunnen dan meteen worden beantwoord.   Het reisbureau heeft ons laten weten dat klager het doel van de reis niet kenbaar heeft gemaakt bij boeking. Indien zij graag had willen winkelen of musea bezoeken in Budapest had het reisbureau de mogelijkheden hiervoor bij ons of bij het Hongaars verkeersbureau kunnen nagaan.   Met Kerst komt het wereldwijd voor dat openbare gelegenheden gesloten zijn. Met name op eerste Kerstdag zijn winkels en musea dicht. Elk land heeft evenwel zijn eigen gewoonten en tradities. Volgens klager sloten openbare gelegenheden de dag voor Kerst vroeg en waren deze gelegenheden op tweede Kerstdag gesloten.   Navraag bij onze lokale agent wijst evenwel uit dat op tweede Kerstdag enkele publieke baden en musea open waren alsmede restaurants in het centrum van de stad. Tevens boden diverse agentschappen stadstours aan.   De bowlingbaan in het hotel was gesloten, de sauna kon op aanvraag worden bezocht. Beide faciliteiten staan echter niet in onze brochure vermeld.   Gelet op  de vele bezienswaardigheden in Budapest was het volgens ons niet nodig dat klager veel tijd op haar hotelkamer doorbracht.   Concluderend kunnen wij stellen dat we niet zijn tekortgeschoten in de informatievoorziening.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting is besproken staat voor de commissie vast dat [naam medewerker] aan klager heeft voorgesteld om in de periode rond de Kerstdagen in Budapest te verblijven en in het kader daarvan aan klager uitdrukkelijk heeft meegedeeld dat tweede Kerstdag niet wordt gevierd in Hongarije. Deze mededeling verstaat de commissie aldus dat [de medewerker] hiermee heeft willen aangeven dat klager er op mocht vertrouwen dat in ieder geval na de eerste Kerstdag het leven in Hongarije weer zijn gewone loop zou nemen. De commissie is er genoegzaam van overtuigd geraakt dat dit niet het geval is geweest. Zowel op 26 als 27 december 2001 bleek het openbare leven in Budapest als gevolg van de Kerst nog niet op gang gekomen te zijn, met als gevolg dat vrijwel alle musea, restaurants en dergelijke nog gesloten waren.   Dat op 24 december 2001 alles vroeg dichtging en op eerste Kerstdag alles gesloten was, is niet anders dan in andere landen gebruikelijk is. Daarmee had klager naar het oordeel van de commissie dan ook rekening kunnen houden, hetgeen zij overigens voor wat betreft de eerste Kerstdag ook heeft gedaan.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft onder­vonden, dat de reisorganisator haar een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Tevens dient de reisorganisator het door klager betaalde klachtengeld aan haar te vergoeden.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Met inachtneming van het voorgaande zal de klacht gegrond worden verklaard.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   Verklaart de klacht gegrond.   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 205,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 14 augustus 2002.