Onlogische kilometerstand en overige gebreken rechtvaardigen ontbinding van de koopovereenkomst, nu ondernemer heeft aangegeven niet bereid te zijn tot herstel

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 90603

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 4 februari 2014 totstandgekomen overeenkomst, waarbij de consument op een veiling een gebruikte auto heeft gekocht, merk Fiat, type 500 1.2, datum eerste toelating 29 juni 2009, kilometerstand 4.311 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.600,– exclusief fee, veilingkosten en btw (€ 9.196,– inclusief btw, exclusief fee en veiling-kosten). De levering van de auto vond plaats op 7 februari 2014. De consument heeft op 2 november 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak en voor zover relevant als volgt.

De geleverde auto is gekocht via een veiling. Na aflevering is gebleken dat de auto niet goed reed. Er was met name een klacht over een gebrek aan vermogen.

Bij een onderzoek in een garage is gebleken dat de auto bijzonder veel gebreken vertoont. De ondernemer is de vorige eigenaar, die de auto via de veiling heeft verkocht. Hij heeft de auto ingekocht bij een handelsonderneming in schade-auto’s, maar dat is in de informatie over de auto niet vermeld. Voorts is de consument gebleken dat de eerste eigenaar van de auto de auto heeft geleased en er – naar die erste eigenaar verklaarde – minstens 25.000 kilometer mee heeft gereden. Bij nader onderzoek bleek dat een dealer op 16 september 2013 werkzaamheden aan de auto had verricht bij een kilometerstand van 28.125. De kilometerstand is daarom ook niet correct.

Aan het standpunt van de ondernemer dat de auto is verkocht aan [naam eigenaar bedrijf/ondernemer] en dat deze de auto ter veiling heeft aangeboden dient voorbij te worden gegaan, omdat blijkens de kentekenregistratie het kenteken voor dit voertuig altijd op naam heeft gestaan van de ondernemer.

De geschillencommissie Thuiswinkel heeft in een procedure tegen het veilingbedrijf de veilingovereenkomst ontbonden. Met de koopovereenkomst is dat niet het geval geweest. De consument verlangt de vernietiging van de koopovereenkomst

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

We hebben de auto wel tevoren bekeken, maar geen proefrit gemaakt. Nadat we de auto hadden opgehaald, bleek op de terugweg al dat we nauwelijks hard genoeg konden rijden om op de snelweg te mogen. We hebben de auto nog stil gezet op de vluchtstrook, maar zijn uiteindelijk maar achter een vrachtauto aan blijven rijden.

Wij dachten dat de auto wel goed zou zijn. Hij was twee jaar oud en had heel weinig kilometers op de teller. Achteraf is ons gebleken dat de auto veel meer kilometers heeft gereden dan op de teller stond. We hebben de auto nog naar een garage gebracht. Daar hebben ze er een nieuwe bodycomputer in gezet en hebben ze de auto een beurt gegeven. Dat kostte ongeveer € 700,–. Vervolgens bleek dat er een probleem was met de sleutelcode. We hadden toen al voor zo een € 1.000,– aan kosten gemaakt. Omdat we van het ene probleem in het andere terecht kwamen, zijn we gestopt met repareren. Je weet niet waar het allemaal eindigt.

Wij hebben telefonisch contact gezocht met de ondernemer, maar die stelde zich op het standpunt dat hij de auto aan het veilinghuis had verkocht en dat hij met de verkoop verder helemaal niets meer te maken had.

Onze prioriteit ligt bij de ontbinding van de overeenkomst en het kwijtraken van de auto. We willen de volledige aankoopsom terug, want we hebben met de auto geen meter kunnen rijden, althans niet verder dan van de veilingopslag naar huis en van huis naar de garage. Wij vragen ons af of we ook de door ons aan de auto gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt, voor zover tot op heden bekend, als volgt.

De ondernemer heeft de auto privé verkocht aan de [naam eigenaar bedrijf/ondernemer]. Die heeft de auto als kavel aangeboden bij het veilinghuis. Om die reden is de ondernemer niet als verkoper opgetreden en daarom ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebreken aan de auto.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij [naam garage]. Er is naar een andere locatie uitgeweken omdat het voertuig over onvoldoende vermogen beschikt om op eigen kracht bij de ondernemer te komen. Het voertuig kan niet voldoende snelheid maken om veilig op de rijksweg te rijden.

De consument geeft aan dat de bodycomputer kort voor het onderzoek is vervangen. Het valt de deskundige op dat er meerdere computers zijn uitgewisseld. Zo is niet alleen de bodycomputer uitgewisseld, maar zijn ook de motorcomputer en het instrumentenpaneel in een eerder stadium uitgewisseld. Dit blijkt o.a. uit de programmeerdatum van de software.

Het voertuig is tevens uitgerust met twee verschillende sets sleutels. Met de ene sleutel moet het voertuig worden geopend en met de andere moet het voertuig worden gestart. Hierin ligt een bevestiging besloten van het feit dat een andere computer in de auto is geplaatst.

De deskundige merkt ook op dat een contactsleutel is geplakt in een ring. De ring is de ontvanger van de startblokkering ook wel transponder genoemd. De sleutel met de juiste sleutelcode dient in de ring aanwezig te zijn voordat de motor kan aanslaan.

Onderzoek wijst ook uit dat er een onjuiste accu in het voertuig is gemonteerd. Tevens is de koppelingsschakelaar gedemonteerd en door middel van tape constant doorverbonden. De koppelingsschakelaar hangt aan de bedrading naar beneden en is niet deugdelijk gemonteerd. Hierdoor is de start-stop functie (afslaan van de motor bij een stoplicht o.i.d.) niet beschikbaar.

De deskundige heeft de verschillende regeleenheden/computers uitgelezen. Een algemene diagnose van het voertuig wijst uit dat er nogal wat foutcodes aanwezig zijn. Zo zijn er fouten in de body-computer, motorcomputer, instrumentenpaneel, airbag en in de bluetooth convergeance unit aanwezig. Het resetten van de foutcodes is niet mogelijk. Tevens staan er nog eerdere fouten in het geheugen van het voertuig te weten: Sensor Accu, ABS-remsysteem, accuspanning, transpondersleutel, en proxi uitlijning (synchronisatie van alle computers).

Van de beide voorstoelen functioneert het klapmechaniek, om de leuning van de voorstoelen naar voren te klappen, niet.

Motorregeleenheid
In de motorcomputer staan de volgende fouten geregistreerd
• P1300 Opname toonwiel;
• P0335 Sensor motortoerental;
• P0657 Congruentie accuspanning voor en achter relais;
• P0704 Koppelingspedaal.

Daarnaast valt het de deskundige op dat de datum van de programmeergegevens staan vermeld op 00-00-00. Tevens staat de kilometerteller van de motorregeleenheid op 24 km.

Instrumentenpaneel
In het instrumentenpaneel staan de volgende fouten geregistreerd
• B1000 Regeleenheid.  Een intern defect.

De kilometerstand in het instrumentenpaneel geeft een andere kilometerstand aan dan de regeleenheid, te weten 4.532 km. De software geeft aan dat er inmiddels vijf servicebeurten zijn uitgevoerd. De laatste servicebeurt is uitgevoerd op 17-02-2014. De datum waarbij de software is geprogrammeerd is 14-09-2011. Die datum ligt ver voor de productiedatum van het voertuig.

Airbag
In de airbag staan de volgende fouten geregistreerd
• B0101 Spanning onder de grenswaarde;
• B0116 Kniebescherming (bestuurderszijde).

Het uitlezen van de airbagcomputer brengt de afwezigheid van een kniebeschermer aan de bestuurderszijde aan het licht. Mogelijk is de bedrading defect of de airbag niet in orde. Een nader destructief onderzoek zou dit moeten uitwijzen.

Deskundige heeft ook een korte proefrit met het voertuig uitgevoerd. Hierbij was een vermindering van het vermogen duidelijk merkbaar. Een nader uit te voeren destructief onderzoek zal moeten uitwijzen wat de grondslag is van dit probleem.

Bodycomputer
Het uitlezen van de bodycomputer geeft de volgende fouten aan het licht:
• U0426 Minicrypt;
• U1703 Knoop instrumentenpaneel (geen communicatie);
• U1734 Sensor accu;
• U1706 Knooppunt ABS remsysteem;
• B1009 Accuspanning onjuist;
• B1001 Transponder sleutel;
• B10AA Controle proxi uitlijning.

Resumé
De deskundige is van mening dat minimaal de motorregeleenheid, het instrumentenpaneel en de bodycomputer van het voertuig zijn verwisseld. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn deze afkomstig van een demontage-/sloopvoertuig. Dit verklaart ook de aanwezigheid van de extra set sleutels.

Navraag bij het veilinghuis geeft aan dat de er minimaal twee losse sleutels en twee sleutels met handzender tijdens de verkoop van het voertuig aanwezig waren. Dit is bij een dergelijk voertuig niet standaard. Van fabriekswege wordt dit voertuig uitgerust met een losse sleutel en een handzender voorzien van een klapsleutel.

De geconstateerde gebreken zijn te herstellen. De daarmee gemoeide kosten worden geraamd op € 3000,–. Dat betreft:
• Motorcomputer;
• Instrumentenpaneel;
• Bodycomputer;
• Sleutel-set en sleutelcode;
• Juiste accu;
• Reparatie koppeling sensor;
• Inlezen juiste software;
• Klapmechaniek beide voorstoelen;
• Onderzoek aan het vermogensverlies van de motor;
• Arbeidsloon.

In de begroting zijn de herstelkosten voor het vermogensverlies niet inbegrepen. Wel is de diagnose hiervoor in de begroting opgenomen. Nadat de aanbevolen reparaties zijn uitgevoerd, kan pas worden vastgesteld of de klachten daadwerkelijk zijn verholpen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op het door de ondernemer gevoerde formele verweer is bij een eerder advies een beslissing gegeven. De ondernemer heeft vervolgens op geen enkele wijze inhoudelijk verweer gevoerd op de door de consument geformuleerde klacht, noch gereageerd op het door de deskundige uitgevoerde onderzoek, waarbij hij overigens wel vertegenwoordigd is geweest. Hetgeen de consument heeft aangevoerd is dus onweersproken gebleven.

De onlogische kilometerstand rechtvaardigt op zich al de ontbinding van de koopovereenkomst. Voorts is afdoende gebleken uit het onderzoek van de deskundige dat de auto bij aflevering gebreken heeft gehad (en nu nog heeft) die hem ongeschikt maken voor normaal gebruik. Deze gebreken zijn van dien aard dat zij de ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigen.

De ondernemer verkeert in verzuim, nu de consument uit het telefonisch contact met de ondernemer heeft mogen begrijpen dat hij niet bereid was om zijn verplichtingen als verkoper tot herstel van de gebreken na te komen. De commissie ziet geen aanleiding om bij ontbinding van de koopovereenkomst enig bedrag op de koopsom in mindering te brengen voor door de consument gemaakt gebruik van de auto, nu afdoende is komen vast te staan dat de consument geen enkel gebruik van de auto heeft kunnen maken.

De commissie zal de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbinden onder vaststelling van een termijn waarbinnen de ontbinding geëffectueerd moet zijn.

Mocht de ondernemer in gebreke blijven bij het nakomen van de ongedaanmakingsverplichtingen die voortvloeien uit de ontbinding van de koopovereenkomst, dan zal de commissie voor dat geval bepalen dat de beslissing tot ontbinding van de koopovereenkomst komt te vervallen.

In dat geval zal het de consument vrij staan om over de auto te beschikken zoals het hem goeddunkt, waarbij ten laste van de ondernemer een vergoeding zal worden vastgesteld ter dekking van de door de consument geleden schade als gevolg van de wanprestatie van de ondernemer. Die schade bestaat uit de kosten die de consument moet maken om de auto weer bruikbaar te krijgen en uit de afschrijving op de auto over de periode sinds de aankoop, omdat de consument gedurende die periode geen gebruik heeft kunnen maken van de auto en nu bij verkoop een lagere inruilsom zal kunnen bedingen.

De herstelkosten bedragen € 1.000,– aan kosten die – naar niet is weersproken – de consument tot op heden heeft gemaakt, te vermeerderen met de herstelkosten zoals die door de deskundige zijn begroot (€ 3.000,–). Hierbij zijn, aldus de deskundige, de kosten voor het herstel van het vermogensverlies niet inbegrepen. Voorts kan de deskundige niet garanderen dat met de door hem aanbevolen werkzaamheden alle gebreken zullen zijn verholpen. De commissie zal daarom tot zekerheid voor dekking van onvoorzienbare herstelkosten dit bedrag verhogen met € 500,–, alsmede met een bedrag van € 2.500,– ter dekking van te verwachten kosten om de klacht over het vermogensverlies te herstellen. Niet valt uit te sluiten dat daartoe de motor van de auto zal moeten worden vervangen, dan wel andere ingrijpende en veel arbeid vergende werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn.

Op grond van een raadpleging van verschillende autosites stelt de commissie vast dat het gemiddelde waardeverschil tussen een soortgelijke auto uit 2009 of 2010 ongeveer € 900,– bedraagt. De vergoeding wegens waardeverlies door afschrijving zal de commissie daarom schatten op dat bedrag.

Het voorgaande betekent dat de ondernemer, wanneer hij niet of niet tijdig meewerkt aan de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de ontbinding van de overeenkomst aan de consument een vergoeding verschuldigd zal zijn van € 7.900,–.

Het voorgaande leidt de commissie dan tot de na te melden beslissing.

Beslissing

De overeenkomst met betrekking tot de gekochte auto wordt ontbonden verklaard.

Dit betekent dat de consument de auto moet terugleveren aan de ondernemer en dat de ondernemer de koopsom, € 9.196,– inclusief btw, moet terugbetalen aan de consument en dat hij de consument moet vrijwaren.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Indien binnen de gegeven termijn door toedoen of nalaten van de ondernemer niet aan de hiervoor genoemde verplichtingen zal zijn voldaan, zal de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeren. In dat geval vervalt de beslissing tot ontbinding van de koopovereenkomst en staat het de consument vrij om over de auto naar eigen goeddunken te beslissen.

Voorts betaalt in dat geval de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 7.900,–
(zegge: zevenduizend negenhonderd euro).

Betaling dient dan plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 30 april 2015.