Ontbinding: terug naar toestand van vóór de overeenkomst: korting op inruilwaarde in casu voor rekening van de ondernemer.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AUT00.0352

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 1999 tussen partijen tot stand gekomen koop/inruil overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument bij te betalen prijs van ƒ 10.345,–. De levering is geschied op of omstreeks 29 oktober 1999.   De consument heeft op 23 december 1999 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Ik kocht van de ondernemer een gebruikte auto met inruil van mijn vorige auto. De inruilwaarde van deze auto bedroeg volgens opgaaf ƒ 2.345,–. In verband met vele klachten is de overeenkomst ontbonden en heeft de ondernemer de auto teruggenomen. De ondernemer heeft evenwel voor de ingeruilde auto een bedrag van ƒ 1.890,– in mindering gebracht (verkapte korting en kosten).    De consument verlangt terugbetaling van ƒ 1.890,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   Naar aanleiding van de klachten hebben wij de auto van de consument teruggenomen en uitgekeken naar een andere auto. De consument heeft evenwel geen keus kunnen maken uit de door ons voorgestelde auto’s. Uiteindelijk hebben wij de afleveringskosten en de verkapte korting op de auto in mindering gebracht op de inruilwaarde.   Beoordeling van het geschil   De Commissie heeft het volgende overwogen:   De Commissie gaat op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht uit van de volgende, als gesteld en niet of onvoldoende weersproken en door de Commissie in deze procedure relevant geacht, tussen partijen vaststaande feiten. De consument heeft van de ondernemer een gebruikte auto, Fiat Panda gekocht met 3 maanden Bovag-garantie. Hierbij heeft de consument gelijktijdig zijn vorige auto ingeruild. Binnen deze termijn heeft de consument meerdere klachten bij de ondernemer gemeld. In overleg en met wederzijdse instemming is de koopovereenkomst ontbonden. De waarde van de inruilauto is in de koopovereenkomst gesteld op ƒ 2.345,–. De ondernemer heeft na inlevering van de Fiat een bedrag ad ƒ 1.890,– in mindering gebracht op de inruilwaarde van de ingeruilde auto. Bij de afspraak met betrekking tot de ontbinding van de koopovereenkomst hebben partijen niets afgesproken ten aanzien van verrekening van betaalde afleveringskosten en/of een verkapte korting. De consument vordert betaling van ƒ 1.890,–.   De ondernemer heeft gesteld dat het bedrag ad ƒ 1.890,– de afleveringskosten en een verkapte korting op de Fiat betreft. De consument stelt daarentegen dat de ondernemer niet eenzijdig een korting kan toepassen op de overeengekomen waarde van de ingeruilde auto en evenmin de afleveringskosten van de geleverde auto in mindering kan brengen.   De Commissie is van oordeel dat ontbinding van de koop/inruilovereenkomst meebrengt dat partijen zoveel mogelijk in de toestand van voor het sluiten van de overeenkomst dienen te worden teruggebracht. Zulks brengt mee dat de door de consument de geleverde auto dient terug te leveren en dat de ondernemer de koopprijs dient terug betalen. Hetzelfde geldt mutaties mutandis wat betreft de ingeruilde auto. In deze kwestie kon de ondernemer evenwel de ingeruilde auto niet terugleveren. Dit brengt mee dat de ondernemer gehouden is de door hem zelf bepaalde waarde van de aangekochte auto aan de consument te vergoeden. Hierbij staat het de ondernemer niet vrij al dan niet door hem toegepaste kortingen, afleveringskosten, e.d. op de waarde in mindering te brengen. Het had op de weg van de ondernemer gelegen zulks bij de ontbinding van de overeenkomst te bedingen c.q. overeen te komen. Nu dit niet is gebleken, noch is gesteld, is de ondernemer gehouden de inruilwaarde ad ƒ 1.890,– te betalen.    Derhalve wordt als volgt beslist.     Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 1.890,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 14 december 2000.