Onterecht afgesloten door ondernemer wegens hogere kosten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0440

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer haar mobiele telefoon tijdens haar wintersportvakantie zeven dagen zonder geldige reden heeft afgesloten.   De consument verlangt een vergoeding van € 100,– voor iedere dag dat haar mobiele telefoon afgesloten is geweest.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat hij op 15 februari 2009 een melding van hoogverbruik op de aansluiting van de consument heeft ontvangen. Het betrof een bedrag van € 45,– GPRS/Roaming. Op 16 februari 2009 heeft de ondernemer telefonisch contact gezocht met de consument en een voicemailbericht achtergelaten met het verzoek terug te bellen. Dit heeft de consument niet gedaan. Hierop heeft de ondernemer uit voorzorg de aansluiting op 17 februari 2009 afgesloten uit vrees dat het toestel gestolen was. Dit vanwege het ongebruikelijk hoge verbruik op de aansluiting van de consument. Op 22 februari 2009 ontving de ondernemer een faxbericht van de consument waaruit bleek dat het toestel niet gestolen was. Hierop is de aansluiting direct gedeblokkeerd. De ondernemer heeft een aanbod voor een minnelijke regeling gedaan. Dit aanbod is bij gebreke van aanvaarding door de consument komen te vervallen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat een hoger verbruik in het geval van bellen in c.q. vanuit het buitenland (hetgeen blijkt uit de aanduiding GPRS/Roaming) van € 45,– niet zonder meer de vrees rechtvaardigt dat het telefoontoestel is gestolen. Een dergelijk hoger verbruik rechtvaardigt derhalve ook niet zonder meer de tijdelijke afsluiting van de telefoon door de ondernemer. Daar komt bij dat de consument onweersproken ter zitting heeft gesteld dat het verbruik niet hoger was, maar dat alleen de kosten hoger waren, omdat er gebeld werd vanuit het buitenland. Omdat de ondernemer ter zitting niet aanwezig was, heeft hij dit niet kunnen betwisten. Dit dient echter voor rekening van de ondernemer te blijven. Bijzondere omstandigheden die de afsluiting ondanks het vorenstaande wel zouden kunnen rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken.   De consument heeft ter zitting erkend dat zij een sms-bericht van de ondernemer heeft ontvangen en dat zij hier niet op gereageerd heeft. Dit leidt echter niet tot een ander oordeel. Bij gebreke van een reactie van de consument had de ondernemer vanwege het beperkte bedrag van het vermeende hogere verbruik in dit geval moeten afzien van het afsluiten van het toestel. De consument zou vervolgens het risico dragen van eventueel misbruik van het toestel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De consument heeft door de afsluiting overlast ondervonden, welke voor vergoeding door de ondernemer in aanmerking komt. De commissie acht een vergoeding van € 100,– redelijk.   De commissie wijst de door de consument verlangde vergoeding van de kosten voor de alarmopvolging af. Van een minderjarige van 17 jaar die alleen wordt thuisgelaten terwijl de consument met haar overige kinderen op wintersport gaat, mag worden verwacht dat zij weet hoe te handelen in geval van een alarmmelding. De kosten die zijn ontstaan omdat deze minderjarige dit kennelijk niet wist, kunnen niet op de ondernemer worden afgewenteld.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 4 september 2009.