Ontvangstbewijs TNT post voldoende bewijs voor terugsturen modem

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD09-0018

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een telefoon- plus internetabonnement.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 243,10 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 3 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens mijn vakantie heeft de ondernemer mij een brief gestuurd, waarin melding werd gemaakt van een betalingsachterstand ter grootte van € 157,82. Dat is merkwaardig, want de betaling geschiedt automatisch en toen ik met vakantie ging was er nog geen achterstand en het saldo op mijn bankrekening was voldoende voor de automatische incasso. Toen ik in augustus 2008, na terugkeer van mijn vakantie, de brief aantrof, heb ik direct opgebeld. Er werd mij verteld dat als ik direct betaalde, er geen verdere consequenties aan de achterstand zouden worden verbonden. Tot mijn verbijstering werd ik begin september 2008 alsnog afgesloten en kreeg ik een rekening voor de abonnementskosten over de resterende looptijd van het abonnement. Mijn protesten hiertegen hielpen niet. Ik ontving een doos waarin ik het modem moest verpakken en die ik moest terugsturen aan de ondernemer. Om verdere problemen te voorkomen heb ik dat gedaan. Niettemin kreeg ik weer een brief van de ondernemer waarin werd beweerd dat ik het modem niet had opgestuurd en dat als ik dat niet onmiddellijk deed, er nog € 129,– extra in rekening zou worden gebracht. Ik heb het in rekening gebrachte bedrag niet betaald. De ondernemer heeft een incassobureau ingeschakeld, waardoor de vordering inclusief rente en incassokosten tot € 486,19 is opgelopen. Ik vind de gang van zaken volstrekt onredelijk en ik wil dan ook gecrediteerd worden voor de in rekening gebrachte bedragen. Het abonnement kan wat mij betreft geëindigd blijven. Ik heb al een abonnement afgesloten bij een andere provider.   De consument verlangt creditering van het in rekening gebrachte bedrag van € 486,19.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft niet betwist dat de consument in augustus 2008 telefonisch is toegezegd dat als hij het bedrag van de achterstand direct betaalde er geen verdere maatregelen zouden worden getroffen. Voorts staat vast dat de consument op 25 augustus 2008 het bedrag van de achterstand heeft betaald en dat de ondernemer zonder enige verdere waarschuwing vooraf de aansluiting heeft geblokkeerd en de consument een nota heeft gestuurd voor de abonnementsgelden over de resterende looptijd van het abonnement. De commissie acht deze gang van zaken niet in overeenstemming met wat een goede telecomaanbieder tegenover zijn abonnees betaamt. Ook indien de genoemde telefonische toezegging niet zou zijn gedaan, acht de commissie het zonder nadere waarschuwing beëindigen van het abonnement en de verdere maatregelen van de ondernemer niettegenstaande de betaling op 25 augustus 2008 in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De ondernemer dient het in rekening gebrachte bedrag van € 486,19 inclusief rente- en incassokosten, dus te crediteren. De consument heeft een ontvangstbewijs van [de postbezorgdienst] betreffende het verzonden modem overgelegd. De commissie acht dit een voldoende bewijs dat het modem aan de ondernemer is teruggestuurd. De ondernemer mag dan ook geen bedrag voor het modem in rekening brengen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer crediteert de consument voor het in rekening gebrachte bedrag van € 486,19 en brengt de consument geen verdere kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt aan de consument geretourneerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 11 juni 2009.