Onvakkundig uitgevoerde werkzaamheden. Hovenier had schutting niet over struiken en stronken heen mogen plaatsen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 86595

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 april 2014 tussen partijen gesloten overeenkomst.
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot in ieder geval het plaatsen van twee schuttingen, waarvan één met deur, en volgens de consument ook het weghalen van struiken en boomstronken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 500,–.
De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 8 mei 2014.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat de ondernemer de werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd.
De ondernemer heeft de struiken en de boomstronken onvoldoende weggehaald. De schutting haaks op de woning is over de boomstronken heen geplaatst waardoor tussen de laagste plank van de schutting en de tegels een ruimte zit van ruim 31 centimeter. De schutting loopt rond. De schutting langs het pad is niet op de plaats van de vorige schutting geplaatst. De deur in deze schutting is niet stevig in elkaar gezet en zit er scheef in. De schutting is ook beduidend hoger geplaatst dan een andere schutting.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik ben het helemaal eens met het deskundigenrapport. Mijn klacht heeft alleen betrekking op de wijze waarop de schuttingen door de ondernemer zijn geplaatst. Het gaat niet om de kwaliteit van de
schutting. De hoogte van de prijs van de schutting is niet van invloed op de wijze waarop deze behoort te worden geplaatst. De ondernemer heeft gezegd dat hij de struiken en boomstronken zou weghalen en de schuttingen netjes zou neerzetten.

De consument verlangt dat de gebreken worden hersteld, alsmede dat de ondernemer de schade aan de kunstofgevel oplost met de woningbouwvereniging, althans teruggave van zijn oude schutting, terugbetaling van € 500,– en vergoeding van de kosten om de schutting op een juiste manier terug te plaatsen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. De afspraak was dat de consument voor aanvang van de werkzaamheden de in de tuin op de plaats van de schutting aanwezige struiken, (boom)wortels en puin zou (laten) verwijderen. Dit heeft de consument niet gedaan. Hierdoor moest de schutting iets hoger worden geplaatst. De consument was op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden zelf niet thuis, maar zijn zoon heeft hem foto’s van de geplaatste schuttingen toegestuurd, waarna de consument via zijn zoon heeft laten weten dat hij akkoord was met de uitgevoerde werkzaamheden. De schuttingen zijn deugdelijk geplaatst. De schutting is gemaakt van materiaal wat vooraf is afgesproken. Dit is niet de allerbeste en meest stevige kwaliteit hout.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument zou de struiken en stronken weghalen. Bij aanvang van de werkzaamheden bleek dat de consument dat niet gedaan had. Toen heb ik de schutting over de stronken heen geplaatst.
De zoon van de consument was hiermee akkoord.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 20 augustus 2014, samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

– De algemene indruk van de nieuw geplaatste schutting is dat deze zeer onvakkundig is geplaatst.

– De nieuw geplaatste schutting aan de linkerzijde van de tuin  (vanuit het woonhuis gezien) is geplaatst over de nog aanwezige boomstronken etcetera, zie foto’s. Hierdoor staat de schutting veel te hoog, de palen staan niet diep genoeg. Het eerste scherm vertoont aan de onderzijde een veel te grote open ruimte en is bevestigd aan de gevelplaat, zie foto’s.

– De achterzijde van de nieuwe schutting staat lager, geen gelijke  aansluiting met de schutting links en rechts, zie foto’s.

– De deur is gemaakt van hetzelfde materiaal als de schermen van de schutting, een  zeer eenvoudige uitvoering met scharnieren en sluiting, zie foto’s.

De omvang van de geconstateerde gebreken is ernstig en opvallend.

Herstel is mogelijk. De meest voor de hand liggende technische oplossing voor de onderhavige klacht(en) is:
– Schutting tijdelijk verwijderen, stronken verwijderen, grondslag egaliseren en de schutting herplaatsen.

De herstelkosten hiervan zijn:
– Schutting verwijderen                         €   90,-
– Stronken verwijderen en afvoeren      € 540,-
– Herplaatsen                                        € 180,-

– Consument en ondernemer verschillen van mening over de gemaakte mondelinge  afspraken bij de prijsvorming (leveren en plaatsen € 500,-), wie de oude boomstronken moest verwijderen
voordat de schutting werd geplaatst.
– Op de dag dat de schutting werd geplaatst, was de consument zelf niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door een familielid.
– De ondernemer heeft de boomstronken  niet verwijderd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie benoemde deskundige heeft de uitgevoerde werkzaamheden geïnspecteerd en, samengevat weergegeven, geconcludeerd dat de werkzaamheden niet vakkundig door de ondernemer zijn uitgevoerd. De commissie heeft geen aanleiding aan de juistheid van deze conclusie te twijfelen.

De commissie stelt voorop dat de ondernemer de schuttingen niet over de struiken en stronken heen had mogen plaatsen. De ondernemer had ofwel de struiken en stronken alsnog zelf moeten verwijderen of de schutting niet moeten plaatsen. Dit brengt met zich mee dat (de kosten van) het verwijderen en herplaatsen van de schutting voor rekening van de ondernemer komen.

De ondernemer heeft aangevoerd dat was afgesproken dat de consument zou zorgen voor het verwijderen van de struiken en stronken ter plaatse van de schutting. De consument weerspreekt dit en stelt dat was afgesproken dat de ondernemer dit zou doen. Gelet op de overeengekomen prijs van € 500,– had de consument echter niet zonder meer mogen verwachten dat de ondernemer ook de struiken en stronken zou verwijderen, tenzij dit uitdrukkelijk was afgesproken. De commissie heeft geen aanknopingspunten om aan de verklaring van de ene partij meer geloof te hechten dan aan de verklaring van de andere partij. Het is dan ook niet aannemelijk geworden dat tussen partijen is afgesproken dat de ondernemer de stronken zou verwijderen. Dit betekent dat de consument zelf zal moeten opkomen voor (de kosten van) het verwijderen van de stronken.

De consument heeft de schade aan de kunstofgevel en dat deze aan de ondernemer valt toe te rekenen onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het deskundigenrapport onderbouwt het standpunt van de consument op dit punt niet.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.

De commissie is van oordeel dat het meest in belang van partijen is dat de ondernemer niet zelf zorgt voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de schutting, maar in plaats hiervan de consument compenseert door het betalen van een schadevergoeding. Een belangrijke reden hiervoor is dat zowel de ondernemer als de consument moeten zorgen voor een deel van de herstelwerkzaamheden.
Eerst moet de ondernemer zorgen voor het verwijderen van de schutting, dan moeten de stronken door de consument worden verwijderd, waarna de ondernemer weer moet zorgen voor het opnieuw plaatsen van schutting. Juist een dergelijke samenwerking vereist dat partijen hierover goede afspraken over kunnen maken. De commissie is daar niet van overtuigd.

Voor de hoogte van de door de ondernemer te betalen schadevergoeding sluit de commissie aan bij de door de deskundige begrote kosten van het verwijderen en opnieuw plaatsen van de schutting, die door de deskundige zijn begroot op € 270,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 270,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 17 september 2014.